Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2022

Vydáno: 19. 1. 2023
Autor:

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2022/2513/EU ze dne 26. září 2022, kterým se mění nařízení 2017/891/EU, pokud jde o maximální výši podpory na stažení ovoce a zeleniny z trhu za účelem bezplatného rozdělení
OJ L 326, 21/12/2022, s. 6
Nařízení 2022/2528/EU ze dne 17. října 2022, kterým se mění nařízení 2017/891/EU a zrušují nařízení 611/2014/EU, 2015/1366/EU a 2016/1149/EU použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích
OJ L 328, 22/12/2022, s. 70
Nařízení 2022/2529/EU ze dne 17. října 2022, kterým se zrušuje nařízení 639/2014/EU, kterým se doplňuje nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení
OJ L 328, 22/12/2022, s. 74
Prováděcí nařízení 2022/2530/EU o zrušení prováděcího nařízení 641/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 328, 22/12/2022, s. 76
Prováděcí nařízení 2022/2532/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/892/EU a zrušují nařízení 738/2010/EU a prováděcí nařízení 615/2014/EU, 2015/1368/EU a 2016/1150/EU použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích
OJ L 328, 22/12/2022, s. 80

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/2348/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 311, 02/12/2022, s. 97
Prováděcí rozhodnutí 2022/2420/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8991)  
OJ L 318, 12/12/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/2437/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 319, 13/12/2022, s. 16
Prováděcí nařízení 2022/2486/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 323, 19/12/2022, s. 33
Prováděcí nařízení 2022/2504/EU, kterým se mění přílohy III a V prováděcího nařízení 2020/2235/EU, pokud jde o vzorová veterinární/úřední osvědčení a úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů rybolovu a vysoce rafinovaných produktů živočišného původu do Unie a vzorové soukromé potvrzení pro vstup určitých směsných produktů do Unie 
OJ L 325, 20/12/2022, s. 62
Prováděcí nařízení 2022/2568/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 330, 23/12/2022, s. 147
Rozhodnutí 2022/2569/EU ze dne 14. listopadu 2022 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) (Panama City, Panama, 14.–25. listopadu 2022) a k předložení seznamu druhů, které mají být zahrnuty do přílohy III úmluvy CITES
OJ L 330, 23/12/2022, s. 186 

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/2364/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosát 
OJ L 312, 05/12/2022, s. 99
Nařízení 2022/2404/EU ze dne 14. září 2022, kterým se doplňuje nařízení 2016/2031/EU stanovením podrobných pravidel týkajících se průzkumů karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a zrušuje směrnice 92/70/EHS
OJ L 317, 09/12/2022, s. 42
Prováděcí nařízení 2022/2405/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/1044/EU, pokud jde o dobu platnosti povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“ 
OJ L 317, 09/12/2022, s. 54
Prováděcí směrnice 2022/2438/EU, kterou se mění směrnice 93/49/EHS a prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin, rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlinách určených k produkci ovoce
OJ L 319, 13/12/2022, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2022/2570/EU ze dne 24. listopadu 2022, kterým se neschvaluje dusičnan stříbrný jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 330, 23/12/2022, s. 233
Rozhodnutí 2022/2572/EU, kterým se Komise žádá, aby předložila studii doplňující posouzení dopadů návrhu nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin a změně nařízení 2021/2115/EU a aby případně navrhla následná opatření s ohledem na výsledky studie
OJ L 331, 27/12/2022, s. 6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2022/2389/EU, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie 
OJ L 316, 08/12/2022, s. 42
Prováděcí nařízení 2022/2418/EU, kterým se mění nařízení 333/2007/ES, pokud jde o metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách 
OJ L 318, 12/12/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/2503/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2019/627/EU, pokud jde o praktická opatření pro provádění úředních kontrol živých mlžů a produktů rybolovu nebo úředních kontrol týkajících se UV záření 
OJ L 325, 20/12/2022, s. 58

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/2340/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o extrakty ze zeleného čaje obsahující (-)-epigallokatechin-3-gallát 
OJ L 310, 01/12/2022, s. 7

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2022/2388/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity perfluoralkylovaných látek v některých potravinách 
OJ L 316, 08/12/2022, s. 38

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2022/2341/EU, kterým se mění rozhodnutí 2021/1345/EU, pokud jde o zmocnění k zahájení jednání s Kolumbií a Mexikem za účelem uzavření dohod o obchodu s ekologickými produkty
OJ L 310, 01/12/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/2468/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2021/2325/EU, pokud jde o uznání kontrolního subjektu „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L 322, 16/12/2022, s. 89

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2022/2534/EU, kterým se povoluje uvedení beta-laktoglobulinu z kravského mléka (β-laktoglobulin) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470
OJ L 328, 22/12/2022, s. 85
Prováděcí nařízení 2022/2535/EU, kterým se povoluje uvedení mrazem vysušené práškové formy mycelií Antrodia camphorata na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 328, 22/12/2022, s. 91

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2022/2379/EU ze dne 23. listopadu 2022 o statistice zemědělských vstupů a výstupů, změně nařízení 617/2008/ES a zrušení 1165/2008/ES, 543/2009/ES a 1185/2009/ES a směrnice Rady 96/16/ES 
OJ L 315, 07/12/2022, s. 1
Rozhodnutí Výboru pro obchod č. 1/2022 ze dne 16. listopadu 2022, kterým se mění dodatek 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé [2022/2392]
OJ L 316, 08/12/2022, s. 88
Rozhodnutí Výboru pro obchod č. 2/2022 ze dne 16. listopadu 2022, kterým se mění dodatek 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé [2022/2393]
OJ L 316, 08/12/2022, s. 91
Rozhodnutí Výboru pro Obchod č. 3/2022 ze dne 16. listopadu 2022, kterým se mění dodatek 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé [2022/2394]
OJ L 316, 08/12/2022, s. 93
Nařízení 2022/2399/EU, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení 952/2013/EU
OJ L 317, 09/12/2022, s. 1
Nařízení 2022/2400/EU, kterým se mění přílohy IV a V nařízení 2019/1021/EU o perzistentních organických znečišťujících látkách 
OJ L 317, 09/12/2022, s. 24
Rozhodnutí 2/2022/EU ze dne 17. listopadu 2022 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2022/2416]
OJ L 317, 09/12/2022, s. 149
Rozhodnutí 2022/2469/EU ze dne 12. prosince 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro celní záležitosti zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou, pokud jde o změnu protokolu 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 322, 16/12/2022, s. 91
Rozhodnutí 2022/2489/EU ze dne 25. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 42. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
OJ L 323, 19/12/2022, s. 90
Prováděcí nařízení 2022/2515/EU, kterým se na rok 2023 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 326, 21/12/2022, s. 10
Nařízení 2022/2472/EU, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem 
OJ L 327, 21/12/2022, s. 1
Nařízení 2022/2527/EU ze dne 17. října 2022, kterým se zrušuje nařízení 807/2014/EU, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení 1305/2013/EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení
OJ L 328, 22/12/2022, s. 68
Prováděcí nařízení 2022/2531/EU, kterým se zrušuje prováděcí nařízení 808/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1305/2013/EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
OJ L 328, 22/12/2022, s. 78
Rozhodnutí Výboru pro obchod EU–Korea č. 4 ze dne 30. listopadu 2022 o změně příloh 10-A a 10-B Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé [2022/2551]
OJ L 328, 22/12/2022, s. 157
Rozhodnutí 2022/2562/EU ze dne 24. října 2022 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Thajským královstvím na straně druhé
OJ L 330, 23/12/2022, s. 70
Nařízení 2022/2563/EU, kterým se mění nařízení 2021/2283/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 330, 23/12/2022, s. 109
Nařízení 2022/2583/EU, kterým se mění nařízení 2021/2278/EU, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení 952/2013/EU pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 340, 30/12/2022, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/2361/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 312, 05/12/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/2406/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku
OJ L 317, 09/12/2022, s. 56
Prováděcí nařízení 2022/2467/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 322, 16/12/2022, s. 86
Prováděcí nařízení 2022/2487/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 323, 19/12/2022, s. 75

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2022/2390/EU, kterým se mění konečné vyrovnávací clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka prováděcím nařízením 2021/823/EU v návaznosti na částečný prozatímní přezkum podle článku 19 nařízení 2016/1037/EU
OJ L 316, 08/12/2022, s. 52
Nařízení 2022/2514/EU, kterým se mění nařízení 717/2014/EU, pokud jde o období jeho použitelnosti
OJ L 326, 21/12/2022, s. 8
Nařízení 2022/2473/EU, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU
OJ L 327, 21/12/2022, s. 82

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2022/2391/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k obchodní normě pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
OJ L 316, 08/12/2022, s. 86

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2022/2567/EU ze dne 13. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/274/EU, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy
OJ L 330, 23/12/2022, s. 139

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2022/2488/EU ze dne 14. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992
OJ L 323, 19/12/2022, s. 88

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 12. 2022