Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2021

Vydáno: 25. 1. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

 

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2021/2115/EU, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení 1305/2013/EU a 1307/2013/EU 
OJ L 435, 06/12/2021, s. 1
Nařízení 2021/2116/EU o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení 1306/2013/EU
OJ L 435, 06/12/2021, s. 187
Nařízení 2021/2117/EU, kterým se mění nařízení 1308/2013/EU, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení 1151/2012/EU o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení 251/2014/EU o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení 228/2013/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
OJ L 435, 06/12/2021, s. 262
Prováděcí nařízení 2021/2289/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2021/2115/EU o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací
OJ L 458, 22/12/2021, s. 463
Prováděcí nařízení 2021/2290/EU, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení 2021/2115/EU, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení 1305/2013/EU a 1307/2013/EU
OJ L 458, 22/12/2021, s. 486 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/2110/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 429, 01/12/2021, s. 108
Nařízení 2021/2156/EU ze dne 17. září 2021, kterým se ustavením referenční laboratoře Evropské unie pro horečku Údolí Rift doplňuje nařízení 2017/625/EU
OJ L 436, 07/12/2021, s. 26
Prováděcí nařízení 2021/2158/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/934/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat 
OJ L 436, 07/12/2021, s. 35
Nařízení 2021/2168/EU ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení 2019/2035/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec 
OJ L 438, 08/12/2021, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2021/2186/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 9379)  
OJ L 444, 10/12/2021, s. 110
Prováděcí nařízení 2021/2249/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 453, 17/12/2021, s. 48
Prováděcí nařízení 2021/2308/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 461, 27/12/2021, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2021/2310/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 9889)  
OJ L 461I, 27/12/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/2109/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/704/EU s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INSECTICIDES FOR HOME USE“ 
OJ L 429, 01/12/2021, s. 99
Prováděcí nařízení 2021/2130/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1201/EU, pokud jde o seznamy rostlin, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa
OJ L 432, 03/12/2021, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2021/2146/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení N,N-diethyl-m-toluamidu pro použití v biocidních přípravcích typu 19 
OJ L 433, 06/12/2021, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2021/2148/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků Oxybio v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 8690)  
OJ L 434, 06/12/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/2149/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek dočasného povolení biocidního přípravku obsahujícího 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (C(M)IT) předložených Francií v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2021)8693)
OJ L 434, 06/12/2021, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2021/2166/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení biocidního přípravku Teknol Aqua 1411-01 v souladu s článkem 36 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 8694)  
OJ L 437, 07/12/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/2174/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Konservan P40 v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 8686)  
OJ L 441, 09/12/2021, s. 1
Nařízení 2021/2202/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, emamektin, flutolanil a imazamox v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 446, 14/12/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/2285/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o seznam škodlivých organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení 2020/885/EU a 2020/1292/EU
OJ L 458, 22/12/2021, s. 173

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/2141/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/2129/EU, pokud jde o míry četnosti fyzických kontrol u některých směsných produktů vstupujících do Unie 
OJ L 433, 06/12/2021, s. 5
Nařízení 2021/2244/EU ze dne 7. října 2021, kterým se nařízení 2017/625/EU doplňuje o zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 
OJ L 453, 17/12/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2246/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 453, 17/12/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/2248EU, kterým se stanoví podrobnosti o elektronickém rozhraní mezi vnitrostátními celními systémy a informačním a komunikačním systémem pro dozor nad trhem a údaje, které mají být prostřednictvím tohoto rozhraní přenášeny 
OJ L 453, 17/12/2021, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2021/2315/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 9751)  
OJ L 464, 28/12/2021, s. 17

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2021/2142/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů v některých potravinách 
OJ L 433, 06/12/2021, s. 8

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/2119/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, jakož i technických prostředků pro vydávání certifikátů v souladu s nařízením 2018/848/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2021/1378/EU, pokud jde o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích
OJ L 430, 02/12/2021, s. 24
Nařízení 2021/2304/EU ze dne 18. října 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika 
OJ L 461, 27/12/2021, s. 2
Nařízení 2021/2305/EU ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení 2019/2123/EU a 2019/2124/EU
OJ L 461, 27/12/2021, s. 5
Nařízení 2021/2306/EU ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole 
OJ L 461, 27/12/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/2307/EU ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie 
OJ L 461, 27/12/2021, s. 30
Prováděcí nařízení 2021/2325/EU, kterým se podle nařízení 2018/848/EU stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení 834/2007/ES pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
OJ L 465, 29/12/2021, s. 8

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/2129/EU, kterým se povoluje uvedení fruktoborátu vápenatého na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 432, 03/12/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/2191/EU, kterým se povoluje uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 445, 13/12/2021, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Doporučení 2021/2122/EU o Paktu pro výzkum a inovace v Evropě
OJ L 431, 02/12/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2169/EU, kterým se na rok 2022 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 438, 08/12/2021, s. 43
Nařízení 2021/2204/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) 
OJ L 446, 14/12/2021, s. 34
Rozhodnutí 2021/2233/EU o schválení změn příloh 10–A a 10-B Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou jménem Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2021) 8893)
OJ L 448, 15/12/2021, s. 67
Nařízení 2021/2269/EU, kterým se mění nařízení 2018/1091/EU, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků podle nařízení 2020/2093/EU, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 
OJ L 457, 21/12/2021, s. 1
Nařízení 2021/2283/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení 1388/2013/EU
OJ L 458, 22/12/2021, s. 33
Prováděcí nařízení 2021/2286/EU o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení 2018/1091/EU o integrované statistice zemědělských podniků, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis, a o zrušení nařízení 1200/2009/ES
OJ L 458, 22/12/2021, s. 284
Nařízení 2021/2278/EU, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení 952/2013/EU pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a kterým se zrušuje nařízení 1387/2013/EU
OJ L 466, 29/12/2021, s. 1
Nařízení 2021/2280/EU, kterým se mění nařízení 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení 865/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 338/97/ES
OJ L 473, 30/12/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2281/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 792/2012/EU, pokud jde o doplnění nového kódu původu pro rostliny z asistované produkce a související změny
OJ L 473, 30/12/2021,s. 131

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/2107/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 429, 01/12/2021, s. 92
Prováděcí nařízení 2021/2143, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 433, 06/12/2021, s. 11
Prováděcí nařízení 2021/2172/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 440, 09/12/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2240/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 450, 16/12/2021, s. 137
Prováděcí nařízení 2021/2247/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 453, 17/12/2021, s. 35
Prováděcí nařízení 2021/2291/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 458, 22/12/2021, s. 494

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2021/2205/EU, kterým se mění nařízení 847/2006/ES, pokud jde o objem některých přípravků nebo konzerv z ryb pocházejících z Thajska, které lze dovážet v rámci celní kvóty 09.0706
OJ L 446, 14/12/2021, s. 38

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/2140/EU, kterým se pro roky 2022 a 2023 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 433, 06/12/2021, s. 1
Nařízení 2021/2245/EU ze dne 12. října 2021, kterým se mění nařízení 2017/891/EU, pokud jde o výpočet hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 453, 17/12/2021, s. 3

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2021/2171/EU, kterou se mění směrnice 66/402/EHS, pokud jde o hmotnosti partií osiva a vzorků Avena nuda 
OJ L 438, 08/12/2021, s. 84

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 2021/2263/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/323/EU, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů
OJ L 455, 20/12/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/2264/EU, kterým se mění nařízení 3649/92/EHS, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů
OJ L 455, 20/12/2021, s. 22
Prováděcí nařízení 2021/2265/EU, kterým se mění nařízení 684/2009/ES, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu
OJ L 455, 20/12/2021, s. 24
Prováděcí nařízení 2021/2266/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně
OJ L 455, 20/12/2021, s. 26

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 12. 2021