Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2020

Vydáno: 20. 1. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/12/direct-access.html?ojYear=2020&locale=cs

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2020/2043/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2017/39/EU pro školní roky 2019/2020 a 2020/2021, pokud jde o kontroly na místě v prostorách žadatelů o podporu nebo vzdělávacích zařízení pro účely školního projektu
OJ L 420, 14/12/2020, s. 11
Prováděcí nařízení 2020/2086/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/532/EU, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení 809/2014/EU u kontrol prostřednictvím sledování týkajících se žádostí o podporu pro režimy podpory na plochu a žádosti o platby pro opatření podpory na plochu
OJ L 423, 15/12/2020, s. 48

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/1809/EU ze dne 30. listopadu 2020 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8591) 
OJ L 402, 01/12/2020, s. 144
Prováděcí nařízení 2020/2002/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2016/429/EU, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém
OJ L 412, 08/12/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/2010/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8910) 
OJ L 414, 09/12/2020, s. 79
Prováděcí nařízení 2020/2019/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8984) 
OJ L 415, 10/12/2020, s. 53
Prováděcí nařízení 2020/2083/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Japonsko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 423, 15/12/2020, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2020/2107/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2020)8789) 
OJ L 425, 16/12/2020, s. 103
Prováděcí rozhodnutí 2020/2128/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 9356) 
OJ L 426, 17/12/2020, s. 68
Prováděcí rozhodnutí 2020/2109/EU, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokud jde o seznam členských států a oblastí členských států uznaných jako úředně prosté některých nákaz suchozemských živočichů (oznámeno pod číslem C(2020) 9301) 
OJ L 427, 17/12/2020, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2020/2110/EU, kterým se mění část C přílohy I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Spojeného království s ohledem na Severní Irsko jako území prostého nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem C(2020) 9303) 
OJ L 427, 17/12/2020, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2020/2111/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o odkaz na Spojené království s ohledem na Severní Irsko pro schválení vnitrostátních opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 9302) 
OJ L 427, 17/12/2020, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2020/2112/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/455/EHS, 1999/246/ES a 2007/24/ES, pokud jde o schválení pohotovostních plánů Spojeného království s ohledem na Severní Irsko pro tlumení slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem C(2020) 9307) 
OJ L 427, 17/12/2020, s. 17
Nařízení 2020/2154/EU ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie
OJ L 431, 21/12/2020, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2020/2167/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/1918/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím tak, že se prodlužuje jeho doba použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2020) 8802) 
OJ L 431, 21/12/2020, s. 70
Nařízení 2020/2192/EU, kterým se mění příloha II nařízení 853/2004/ES, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
OJ L 434, 23/12/2020, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2020/2238/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 9620) 
OJ L 436, 28/12/2020, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2020/2241/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 9626) 
OJ L 436, 28/12/2020, s. 39
Prováděcí nařízení 2020/2203/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2018/659/EU, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 4
Prováděcí nařízení 2020/2209/EU, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení 2019/626/EU, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 24
Prováděcí rozhodnutí 2020/2212/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Spojeného království a korunního závislého území Jersey (oznámeno pod číslem C(2020) 9453) 
OJ L 438, 28/12/2020, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2020/2214/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9551) 
OJ L 438, 28/12/2020, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2020/2215/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9552) 
OJ L 438, 28/12/2020, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2020/2216/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz embryí skotu do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 57
Prováděcí rozhodnutí 2020/2217/EU, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9554) 
OJ L 438, 28/12/2020, s. 60
Prováděcí rozhodnutí 2020/2218/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2011/163/EU, pokud jde o schválení plánů sledování reziduí předložených Spojeným královstvím a jeho závislými územími (oznámeno pod číslem C(2020) 9556) 
OJ L 438, 28/12/2020, s. 63
Prováděcí nařízení 2020/2235/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 2016/429/EU a 2017/625/EU, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení 599/2004/ES, prováděcí nařízení 636/2014/EU a 2019/628/EU, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES 
OJ L 442, 30/12/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/2236/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 2016/429/EU a 2017/625/EU, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení 1251/2008/ES
OJ L 442, 30/12/2020, s. 410

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/1825/EU, kterým se mění články 7 a 8 prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o dočasná opatření týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemísťování v jeho rámci
OJ L 406, 03/12/2020, s. 58
Prováděcí nařízení 2020/1991/EU ze dne 27. listopadu 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „perform-IPA“
OJ L 410, 07/12/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1995/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/1261/EU, pokud jde o administrativní změny informací u povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hypred’s iodine based products“
OJ L 410, 07/12/2020, s. 70
Prováděcí nařízení 2020/2007/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 1,4-dimethylnaftalen, 6-benzyladenin, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (kmeny DSM 14940 a DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimát, Candida oleophila kmen O, chlorantraniliprol, fosforitan disodný, dithianon, dodin, emamektin, flubendiamid, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipkonazol, isoxaben, kyselina L-askorbová, polysulfid vápenatý, silice pomerančová, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxan, sintofen, sodná sůl thiosulfátových komplexů stříbra(I), spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmen WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrion, thienkarbazon, valifenalát, fosfid zinečnatý
OJ L 414, 09/12/2020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/2087/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky mankozeb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 423, 15/12/2020, s. 50
Prováděcí nařízení 2020/2101/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek) a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 425, 16/12/2020, s. 79
Prováděcí nařízení 2020/2104/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky parafinový olej
OJ L 425, 16/12/2020, s. 93
Prováděcí nařízení 2020/2105/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/EU o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky etoxazol jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 425, 16/12/2020, s. 96
Prováděcí rozhodnutí 2020/2124/EU, kterým se neuděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen Peroxide“ (oznámeno pod číslem C(2020) 8394)
OJ L 426, 17/12/2020, s. 54
Prováděcí nařízení 2020/2210/EU, kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 28
Prováděcí nařízení 2020/2211/EU, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o Spojené království
OJ L 438, 28/12/2020, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2020/2219/EU o rovnocennosti rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny, mimo osivo, a rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce vyprodukovaných ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 9590)
OJ L 438, 28/12/2020, s. 66

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2020/2041/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/585/EU, pokud jde o počet vzorků odebraných a analyzovaných každým členským státem, s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii
OJ L 420, 14/12/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/2108/EU, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení 2019/627/EU, pokud jde o značku zdravotní nezávadnosti pro určité maso určené k lidské spotřebě ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
OJ L 427, 17/12/2020, s. 1
Nařízení 2020/2190 ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení 2019/2124/EU, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky
OJ L 434, 23/12/2020, s. 3

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2020/1819/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití barviv v náhražkách lososa
OJ L 406, 03/12/2020, s. 26
Prováděcí nařízení 2020/1823/EU, kterým se mění nařízení 234/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1331/2008/ES, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
OJ L 406, 03/12/2020, s. 43

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2020/1795/EU ze dne 30. listopadu 2020 o povolení železnatého chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 402, 01/12/2020, s. 27
Prováděcí nařízení 2020/1796/EU ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-glutaminu z Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 402, 01/12/2020, s. 31
Prováděcí nařízení 2020/1797/EU ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-valinu z Escherichia coli KCCM 80159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 402, 01/12/2020, s. 36
Prováděcí nařízení 2020/1798/EU ze dne 30. listopadu 2020 o povolení L-lysin-monohydrochloridu z Corynebacterium glutamicum DSM 32932 a L-lysin-sulfátu z Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 402, 01/12/2020, s. 39
Prováděcí nařízení 2020/1799/EU ze dne 30. listopadu 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako doplňkové látky pro nosnice a jiné ptáky určené ke snášce (držitel povolení: Andrés Pintaluba S.A.)
OJ L 402, 01/12/2020, s. 43
Prováděcí nařízení 2020/1800/EU ze dne 30. listopadu 2020 o povolení glutamanu sodného získaného fermentací s Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 402, 01/12/2020, s. 46
Prováděcí nařízení 2020/2116/EU o obnovení povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli ATCC 9637 jako doplňkové látky pro lososovité a rozšíření jeho použití na ostatní ryby a o zrušení nařízení 244/2007/ES
OJ L 426, 17/12/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/2117/EU o obnovení povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvem „kvasinky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohacené selenem“ jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 900/2009/ES
OJ L 426, 17/12/2020, s. 11
Prováděcí nařízení 2020/2118/EU o obnovení povolení Pediococcus pentosaceus DSM 16244 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 514/2010/EU
OJ L 426, 17/12/2020, s. 15
Prováděcí nařízení 2020/2119/EU o obnovení povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat (po odstavu), výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva a o zrušení nařízení 1117/2010/EU a 849/2012/EU (držitel povolení Vetagro SpA)
OJ L 426, 17/12/2020, s. 18
Prováděcí nařízení 2020/2120/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1964/EU, pokud jde o povolení přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 426, 17/12/2020, s. 22
Prováděcí nařízení 2020/2121/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii DSM 32854 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, okrasné ptactvo, selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat určené k reprodukci (držitel povolení: Huvepharma EOOD)
OJ L 426, 17/12/2020, s. 28
Prováděcí nařízení 2020/2208/EU, kterým se Spojené království zařazuje mezi třetí země, z nichž je povolen dovoz zásilek sena a slámy do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 21

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2020/2040/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity pyrrolizidinových alkaloidů v některých potravinách
OJ L 420, 14/12/2020, s. 1

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2020/2151/EU, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
OJ L 428, 18/12/2020, s. 57

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2020/1815/EU ze dne 23. listopadu 2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně
OJ L 407, 03/12/2020, s. 1
Rozhodnutí 2020/1832/EU ze dne 23. listopadu 2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně
OJ L 408I, 04/12/2020, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2020/1794/EU ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení 2018/848/EU, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce
OJ L 402, 01/12/2020, s. 23
Prováděcí nařízení 2020/2042/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/464/EU, pokud jde o datum použitelnosti a některá další data, která jsou relevantní pro uplatňování nařízení 2018/848/EU o ekologické produkci
OJ L 420, 14/12/2020, s. 9
Nařízení 2020/2146/EU ze dne 24. září 2020, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci
OJ L 428, 18/12/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/2196/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 434, 23/12/2020, s. 31

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/1820/EU, kterým se povoluje uvedení sušené řasy Euglena gracilis na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 406, 03/12/2020, s. 29
Prováděcí nařízení 2020/1821/EU, kterým se povoluje uvedení extraktu z Panax notoginseng a Astragalus membranaceus na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 406, 03/12/2020, s. 34
Prováděcí nařízení 2020/1822/EU, kterým se povoluje uvedení biomasy kvasinek (Yarrowia lipolytica) obsahující chrom na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 406, 03/12/2020, s. 39
Prováděcí nařízení 2020/1824/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2468/EU, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením 2015/2283/EU o nových potravinách
OJ L 406, 03/12/2020, s. 51
Prováděcí nařízení 2020/1993/EU, kterým se povoluje uvedení biomasy kvasinek (Yarrowia lipolytica) obsahující selen na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 410, 07/12/2020, s. 62

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2020/1831/EU ze dne 30. listopadu 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, pokud jde o úpravu některých referenčních množství stanovených v příloze IV této dohody
OJ L 409, 04/12/2020, s. 36
Nařízení 2020/2008/EU, kterým se mění nařízení 702/2014/EU, 717/2014/EU a 1388/2014/EU, pokud jde o jejich dobu použitelnosti a další potřebné úpravy
OJ L 414, 09/12/2020, s. 15
Rozhodnutí 2020/2026/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o vynětí některých nákupů potravin z působnosti zákazů nebo omezení vývozu
OJ L 419, 11/12/2020, s. 16
Nařízení 2020/2096/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení 2017/745/EU, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva
OJ L 425, 16/12/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/2099/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/386/EU, pokud jde o zvláštní pravidla pro rozdělení celních kvót, jejichž kvótové období probíhá ke dni použitelnosti čl. 1 odst. 2 nařízení 2019/216/EU
OJ L 425, 16/12/2020, s. 19
Prováděcí nařízení 2020/2122/EU, kterým se na rok 2021 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 426, 17/12/2020, s. 32
Nařízení 2020/2131/EU o odstranění cel na určité zboží
OJ L 430,18/12/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/2163/EU o provádění pravidel původu, která jsou stanovena v preferenčních režimech Unie, ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
OJ L 431, 21/12/2020, s. 55
Nařízení 2020/2170/EU o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
OJ L 432, 21/12/2020, s. 1
Nařízení 2020/2172/EU, kterým se mění nařízení 1215/2009/ES, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
OJ L 432, 21/12/2020, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2020/2182/EU, kterým se stanoví konečná odpověď o dovozu jménem Unie týkající se budoucího dovozu některých chemických látek podle nařízení 649/2012/EU a kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 15. května 2014, kterým se přijímají rozhodnutí Unie o dovozu určitých chemických látek podle uvedeného nařízení (oznámeno pod číslem C(2020) 8977)
OJ L 433, 22/12/2020, s. 55
Nařízení 2020/2230/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 437, 28/12/2020, s. 120
Nařízení 2020/2231/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 437, 28/12/2020, s. 135
Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného na základě Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii 4/2020 ze dne 17. prosince 2020 o určení nerizikového zboží 2020/2248/EU
OJ L 443, 30/12/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/2254/EU o vystavování deklarací o původu na základě prohlášení dodavatele pro preferenční vývoz do Spojeného království během přechodného období
OJ L 446, 31/12/2020, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2020/2204/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/2206/EU, kterým se mění příloha I nařízení 119/2009/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 15
Prováděcí rozhodnutí 2020/2213/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 9547) 
OJ L 438, 28/12/2020, s. 48

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/2150/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 428, 18/12/2020, s. 54
Prováděcí nařízení 2020/2205/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat zásilky drůbeže a drůbežích produktů
OJ L 438, 28/12/2020, s. 11

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2020/1785/EU ze dne 16. listopadu 2020 o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027
OJ L 403, 01/12/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/2125/EU, kterým se vláda správního celku Nunavut uznává za subjekt, který je oprávněn vydávat dokumenty potvrzující soulad s nařízením 1007/2009/ES, pokud jde o uvádění produktů z tuleňů na trh Unie
OJ L 426, 17/12/2020, s. 54
Prováděcí nařízení 2020/2202/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2020/2207/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o zařazení položek týkajících se Spojeného království a jeho závislých území na seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L 438, 28/12/2020, s. 18

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/2102/EU, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU o prováděcích pravidlech k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 425, 16/12/2020, s. 84
Prováděcí nařízení 2020/2103/EU, kterým se mění nařízení 1295/2008/ES o dovozu chmele ze třetích zemí
OJ L 425, 16/12/2020, s. 87
Prováděcí rozhodnutí 2020/2113/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/3/ES, kterým se při uvádění sadby brambor na trh na celém území některých členských států nebo na jeho části povoluje používat přísnější opatření proti některým chorobám, než která jsou stanovena v přílohách I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2020) 9306) 
OJ L 427, 17/12/2020, s. 21

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Směrnice 2020/2184/EU o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
OJ L 435, 23/12/2020, s. 1

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU,  1. – 31. 12. 2020