Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2019

Vydáno: 27. 1. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/12/direct-access.html?ojYear=2019

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/1998/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/320/EU, pokud jde o dobu použitelnosti ochranných veterinárních opatření pro mloky v souvislosti s plísní Batrachochytrium salamandrivorans (oznámeno pod číslem C(2019) 8551) 
OJ L 310, 02/12/2019, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2019/2001/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 8579) 
OJ L 310, 02/12/2019, s. 46
Prováděcí nařízení 2019/2007/EU ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2017/625/EU, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES
OJ L 312, 03/12/2019, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2019/2011/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2009/EU o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy prodloužením jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 8580)
OJ L 312, 03/12/2019, s. 93
Nařízení 2019/2035/EU ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec
OJ L 314, 05/12/2019, s. 115
Nařízení 2019/2074/EU ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup
OJ L 316, 06/12/2019, s. 6
Nařízení 2019/2090/EU ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek
OJ L 317, 09/12/2019, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2019/2098/EU o dočasných veterinárních požadavcích pro zásilky produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (oznámeno pod číslem C(2019) 8092) 
OJ L 317, 09/12/2019, s. 111
Prováděcí rozhodnutí 2019/2114/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8891) 
OJ L 318, 10/12/2019, s. 163
Rozhodnutí 3/2018/EHP ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/2039] 
OJ L 323, 12/12/2019, s. 5
Rozhodnutí 4/2018/EHP ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/2040]
OJ L 323, 12/12/2019, s. 7 
Rozhodnutí 5/2018/EHP ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/2041]
OJ L 323, 12/12/2019, s. 9 
Rozhodnutí 6/2018/EHP ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/2042]
OJ L 323, 12/12/2019, s. 11 
Rozhodnutí 7/2018/EHP ze dne 9. února 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/2043]
OJ L 323, 12/12/2019, s. 14
Prováděcí nařízení 2019/2147/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2018/659/EU o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 325, 16/12/2019, s. 99
Prováděcí rozhodnutí 2019/2169/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 9369) 
OJ L 328, 18/12/2019, s. 97
Prováděcí rozhodnutí 2019/2214/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 9428) 
OJ L 332, 23/12/2019, s. 166

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/2029/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“
OJ L 313, 04/12/2019, s. 41
Prováděcí nařízení 2019/2030/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Pal IPA Product Family“
OJ L 313, 04/12/2019, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2019/2032/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (dříve Gibberella circinata) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/433/ES (oznámení pod číslem C(2019) 8359)
OJ L 313, 04/12/2019, s. 94
Prováděcí nařízení 2019/2076/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec IPA Product Family“
OJ L 316, 06/12/2019, s. 19
Prováděcí nařízení 2019/2094/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin
OJ L 317, 09/11/2019, s. 102
Prováděcí nařízení 2019/2072/EU, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení 2016/2031/EU, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení 690/2008/ES a mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU
OJ L 319, 10/12/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/2148/EU o zvláštních pravidlech týkajících se propuštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic a izolačních zařízení podle nařízení 2016/2031/EU
OJ L 325, 16/12/2019, s. 156

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2019/2122/EU ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení 142/2011/EU
OJ L 321, 12/12/2019, s. 45
Nařízení 2019/2123/EU ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly
OJ L 321, 12/12/2019, s. 64
Nařízení 2019/2124/EU ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, 1251/2008/ES, 119/2009/ES, 206/2010/EU, 605/2010/EU, 142/2011/EU, 28/2012/EU, prováděcí nařízení 2016/759/EU a rozhodnutí 2007/777/ES
OJ L 321, 12/12/2019, s. 73
Nařízení 2019/2125/EU ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu
OJ L 321, 12/12/2019, s. 99 
Nařízení 2019/2126/EU ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly
OJ L 321, 12/12/2019, s. 104
Nařízení 2019/2127/EU ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení 2017/625/EU, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES
OJ L 321, 12/12/2019, s. 111
Prováděcí nařízení 2019/2128/EU ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických
OJ L 321, 12/12/2019, s. 114 
Prováděcí nařízení 2019/2129/EU ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u některých zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie
OJ L 321, 12/12/2019, s. 122 
Prováděcí nařízení 2019/2130/EU ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
OJ L 321, 12/12/2019, s. 128

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení 2019/2093/EU, kterým se mění nařízení 333/2007/ES, pokud jde o analýzu esterů 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) s mastnými kyselinami, glycidylesterů mastných kyselin, chloristanu a akrylamidu
OJ L 317, 09/12/2019, s. 96

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2019/2131/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 321, 12/12/2019, s. 139

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2019/2164/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 328, 18/12/2019, s. 61

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2019/2080/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 7477)
OJ L 316, 06/12/2019, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2019/2081/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou T45 (ACS-BNØØ8-2) nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES v důsledku obchodování s touto řepkou olejnou ve třetích zemích do roku 2005 (oznámeno pod číslem C(2019) 7480) 
OJ L 316, 06/12/2019, s. 57
Prováděcí rozhodnutí 2019/2082/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7481)  
OJ L 316, 06/12/2019, s. 62 
Prováděcí rozhodnutí 2019/2083/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 7482) 
OJ L 316, 06/12/2019, s. 68 
Prováděcí rozhodnutí 2019/2084/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 7483) 
OJ L 316, 06/12/2019, s. 74 
Prováděcí rozhodnutí 2019/2085/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 8419)  (Pouze francouzské znění je závazné)
OJ L 316, 06/12/2019, s. 80 
Prováděcí rozhodnutí  2019/2086/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 8425) 
OJ L 316, 06/12/2019, s. 87 
Prováděcí rozhodnutí 2019/2087/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět jednoduchých událostí Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 8428)  
OJ L 316, 06/12/2019, s. 94
Prováděcí nařízení 2019/2165/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 328, 18/12/2019, s. 81

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2019/1995/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží
OJ L 310, 02/12/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2019/1999/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/51/ES, pokud jde o období, během něhož může být zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními organickými znečišťujícími látkami dovážena do Unie za účelem dekontaminace (oznámeno pod číslem C(2019) 8555)
OJ L 310, 02/12/2019, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2019/2000/EU, kterým se stanoví formát pro vykazování údajů o potravinovém odpadu a pro předkládání zprávy o kontrole kvality podle směrnice 2008/98/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 8577) 
OJ L 310, 02/12/2019, s. 39
Prováděcí rozhodnutí 2019/2010/EU, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice 2010/75/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7987)
OJ L 312, 03/12/2019, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2019/2031/EU, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka (oznámeno pod číslem C(2019) 7989) 
OJ L 313, 04/12/2019, s. 60
Nařízení 2019/2117/EU, kterým se mění nařízení 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L 320, 11/12/2019, s. 13
Rozhodnutí 2019/2150/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v řídícím výboru Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
OJ L 325, 16/12/2019, s. 165
Nařízení 2019/2178/EU ze dne 14. října 2019, kterým se mění nařízení 2016/1076/EU za účelem zařazení Komorského svazu do přílohy I
OJ L 330, 20/12/2019, s. 2
Rozhodnutí 2019/2143/EU ze dne 11. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu příloh II a VIII protokolu II dohody
OJ L 331, 20/12/2019, s. 1
Rozhodnutí 2019/2208/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 332, 23/12/2019, s. 19
Nařízení 2019/2220/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 333, 27/12/2019, s. 33
Nařízení 2019/2197/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 335, 27/12/2019, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2019/2073/EU o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
OJ L 316, 06/12/2019, s. 1
Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
OJ L 329, 19/12/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/2179/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 481/2012/EU, pokud jde o přidělení celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso jednotlivým zemím, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2019/2020
OJ L 330, 20/12/2019, s. 3

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Rozhodnutí 2019/2145/EU o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
OJ L 325, 16/12/2019, s. 41
Prováděcí nařízení 2019/2186/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 330, 20/12/2019, s. 46

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2019/2187/EU, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením 2019/1882/EU
OJ L 330, 20/12/2019, s. 48

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/2163/EU, kterým se pro roky 2020 a 2021 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 328, 18/12/2019, s. 58

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/2027/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES, 969/2006/ES a 1067/2008/ES, od prováděcích nařízení 2015/2081/EU a 2017/2200/EU, od nařízení 1964/2006/ES a od prováděcího nařízení 480/2012/EU a od nařízení 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2020 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej
OJ L 313, 04/12/2019, s. 28
Prováděcí nařízení 2019/1996, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 310, 02/12/2019, s. 6

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2019/2136/EU o zmocnění k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 324, 13/12/2019, s. 3

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Prováděcí nařízení 2019/2154/EU, kterým se na rok 2020 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 327, 17/12/2019, s. 66

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 34/2018/EHP ze dne 9. února 2018, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2019/2070]
OJ L 323, 12/12/2019, s. 67

 

Úřední věstník EU, 2. – 30. 12. 2019