Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2018

Vydáno: 11. 1. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/12/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/1882/EU o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu
OJ L 308, 04/12/2018, s. 21
Prováděcí nařízení 2018/1967/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky paromomycin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 316, 13/12/2018, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2018/1983/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu (oznámeno pod číslem C(2018) 6981) 
OJ L 317, 14/12/2018, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2018/1995/EU, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat u volně žijících prasat v některých oblastech Rumunska (oznámeno pod číslem C(2018) 8448) 
OJ L 320, 17/12/2018, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2018/2014/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o seznam oblastí v Irsku prostých ostreid herpesviru 1 μνar (OsHV-1 μνar) (oznámeno pod číslem C(2018) 8618) 
OJ L 322, 18/12/2018, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2018/2015/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 8998) 
OJ L 322, 18/12/2018, s. 57

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/1913/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky tribenuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 311, 07/12/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/1914/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chinoxyfen a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 311, 07/12/2018, s. 17
Prováděcí nařízení 2018/1915/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 311, 07/12/2018, s. 20
Prováděcí nařízení 2018/1916/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky bispyribak
OJ L 311, 07/12/2018, s. 24
Prováděcí nařízení 2018/1917/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky flurtamon a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 311, 07/12/2018, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2018/1959/EU, kterým se stanoví odchylka od směrnice 2000/29/ES, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis (Fairmaire) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie prostřednictvím dřeva pocházejícího z Kanady a ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2018) 8235)
OJ L 315, 12/12/2018, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2018/1970/EU, kterým se mění a prodlužuje platnost prováděcího rozhodnutí 2016/412/EU, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2018) 8240)
OJ L 316, 13/12/2018, s. 19
Prováděcí nařízení 2018/1981/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek sloučeniny mědi jako látek, které se mají nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 317, 14/12/2018, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2018/1985/EU o neschválení Willaertia magna c2c maky jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 11
OJ L 317, 14/12/2018, s. 27
Prováděcí nařízení 2018/2018/EU, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení 2016/2031/EU
OJ L 323, 19/12/2018, s. 7
Prováděcí nařízení 2018/2019/EU, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení 2016/2031/EU a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení
OJ L 323, 19/12/2018, s. 10

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 2018/1903/EU, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení 767/2009/ES o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení
OJ L 310, 06/12/2018, s. 22
Prováděcí nařízení 2018/1936/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 371/2011/EU, pokud jde o maximální limit dimethylaminoethanolu (DMAE)
OJ L 314, 11/12/2018, s. 34
Prováděcí nařízení 2018/1957/EU, kterým se mění nařízení 885/2010/EU, pokud jde o podmínky povolení přípravku z narasinu a nikarbazinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení společnost Eli Lilly and Company Ltd)
OJ L 315, 12/12/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/1980/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2325/EU, pokud jde o podmínky povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 317, 14/12/2018, s. 12

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2018/1991/EU, kterým se povoluje uvedení plodů Lonicera caerulea L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 320, 17/12/2018, s. 22
Prováděcí nařízení 2018/2016/EU, kterým se povoluje uvedení loupaných zrn Digitaria exilis na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 323, 19/12/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/2017/EU, kterým se povoluje uvedení sirupu ze Sorghum bicolor (L.) Moench na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 323,19/12/2018, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2018/2045/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 8239) 
OJ L 327, 21/12/2018, s. 65
Prováděcí rozhodnutí 2018/2046/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 8238) 
OJ L 327, 21/12/2018, s. 70

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/1881/EU, kterým se mění nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek
OJ L 308, 04/12/2018, s. 1
Nařízení 2018/2005/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP)
OJ L 322, 18/12/2018, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2018/2013/EU o identifikaci látky 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on (3-benzylidenkafr) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení 1907/2006/ES
OJ L 322, 18/12/2018, s. 53
Nařízení 2018/2069/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 331, 28/12/2018, s. 4
Nařízení 2018/2070/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 331, 28/12/2018, s. 197

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/2044/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 327, 21/12/2018, s. 63

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2018/1977/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020
OJ L 317, 14/12/2018, s. 2

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/1879/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 307, 03/12/2018, s. 23

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2018/1888/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 20/2013/EU a podle článku 15 nařízení 19/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly a Peru
OJ L 308, 04/12/2018, s. 49

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Prováděcí nařízení 2018/1968/EU, kterým se na rok 2019 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 316, 13/12/2018, s. 9

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 2018/1880/EU, kterým se mění nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
OJ L 307, 03/12/2018, s. 24

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 12. 2018