Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2017

Vydáno: 29. 1. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/12/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2017/2393/EU, kterým se mění nařízení 1305/2013/EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), 1306/2013/EU o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, 1308/2013/EU, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a 652/2014/EU, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin
OJ L 350, 29/12/2017, s. 15

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí rozhodnutí 2017/2316/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 92/176/EHS o mapách, které mají být poskytovány pro použití v síti Animo (oznámeno pod číslem C(2017) 8316) 
OJ L 331, 14/12/2017, s. 78

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/2267/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 8522) 
OJ L 324, 08/12/2017, s. 57
Prováděcí rozhodnutí 2017/2289/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 8631) 
OJ L 328, 12/12/2017, s. 126
Prováděcí rozhodnutí 2017/2410/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU, pokud jde o některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2017) 8969) 
OJ L 342, 21/12/2017, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2017/2411/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 8988) 
OJ L 342, 21/12/2017, s. 17
Prováděcí nařízení 2017/2412/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 9014) 
OJ L 342, 21/12/2017, s. 29

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/2313/EU, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny
OJ L 331, 14/12/2017, s. 44
Prováděcí nařízení 2017/2324/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 333, 15/12/2017, s. 10
Prováděcí nařízení 2017/2326/EU, kterým se schvaluje imiprothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 333, 15/12/2017, s. 22
Prováděcí nařízení 2017/2327/EU, kterým se schvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6
OJ L 333, 15/12/2017, s. 25
Prováděcí rozhodnutí 2017/2334/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 333, 15/12/2017, s. 64
Prováděcí rozhodnutí 2017/2352/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 8356)
OJ L 336, 16/12/2017, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2017/2374/EU, kterým se stanoví podmínky pro přemísťování, uskladnění a zpracování určitých plodů a jejich kříženců původem ze třetích zemí, aby se zabránilo zavlékání určitých škodlivých organismů do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 8395)
OJ L 337, 19/12/2017, s. 60

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2017/2298/EU, kterým se mění nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 329, 13/12/2017, s. 26
Nařízení 2017/2460/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, pokud jde o seznam referenčních laboratoří Unie
OJ L 348, 29/12/2017, s. 34

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/2231/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/329/EU, pokud jde o jméno držitele povolení 6-fytázy
OJ L 319, 05/12/2017, s. 28
Prováděcí nařízení 2017/2233/EU, kterým se mění nařízení 900/2009/ES, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
OJ L 319, 05/12/2017, s. 78
Prováděcí nařízení 2017/2274/EU o povolení nového užití přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro ryby (držitel povolení Huvepharma EOOD)
OJ L 326, 09/12/2017, s. 44
Prováděcí nařízeni 2017/2275/EU o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte)
OJ L 326, 09/12/2017, s. 47
Prováděcí nařízení 2017/2276/EU o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Kemin Europa N.V.)
OJ L 326, 09/12/2017, s. 50
Nařízení 2017/2279/EU, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení 767/2009/ES o uvádění na trh a používání krmiv
OJ L 328, 12/12/2017, s. 3
Prováděcí nařízení 2017/2299/EU o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat (po odstavu a na výkrm), výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice menšinových druhů drůbeže, povolení tohoto přípravku pro použití ve vodě k napájení a změně nařízení 2036/2005/ES, 1200/2005/ES a prováděcího nařízení 413/2013/EU (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS)
OJ L 329, 13/12/2017, s. 33
Prováděcí nařízení 2017/2308/EU o povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 331, 14/12/2017, s. 19
Prováděcí nařízení 2017/2312/EU o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata a psy (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
OJ L 331, 14/12/2017, s. 41
Prováděcí nařízení 2017/2325/EU o povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení 2017/1007/EU
OJ L 333, 15/12/2017, s. 17
Prováděcí nařízení 2017/2330/EU o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení 1334/2003/ES a 479/2006/ES (1)
OJ L 333, 15/12/2017, s. 41

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2017/2229/EU, kterým se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu
OJ L 319, 05/12/2017, s. 6

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2017/2328/EU, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení 1308/2013/EU názvu „Skalický rubín“ (CHOP)
OJ L 333, 15/12/2017, s. 28

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2017/2273/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 326, 09/12/2017, s. 42
Rozhodnutí 2017/2307/EU ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty
OJ L 331, 14/12/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/2329/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 333, 15/12/2017, s. 29

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2017/2353/EU, kterým se povoluje uvedení oleje z Calanus finmarchicus na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8426)
OJ L 336, 16/12/2017, s. 45
Prováděcí rozhodnutí 2017/2354/EU, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8470) 
OJ L 336, 16/12/2017, s. 49
Prováděcí rozhodnutí 2017/2355/EU, kterým se povoluje uvedení žampionů ošetřených UV zářením na trh jako nové potraviny podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8474)
OJ L 336, 16/12/2017, s. 52
Prováděcí rozhodnutí 2017/2373/EU, kterým se povoluje uvedení hydroxytyrosolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8423)
OJ L 337, 19/12ú2017, s. 56
Prováděcí rozhodnutí 2017/2375/EU, kterým se povoluje uvedení N-acetyl-D-neuraminové kyseliny na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8431)
OJ L 337, 19/12/2017, s. 63
Prováděcí rozhodnutí 2017/2448/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9040) 
OJ L 346, 28/12/2017, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2017/2449/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9041)  
OJ L 346, 28/12/2017, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2017/2450/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9042)  
OJ L 346, 28/12/2017, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2017/2451/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9043) 
OJ L 346, 28/12/2017, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2017/2452/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2017) 9044)  
OJ L 346, 28/12/2017, s. 25
Prováděcí rozhodnutí 2017/2453/EU o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikované řepky olejné MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (oznámeno pod číslem C(2017) 9045)  
OJ L 346, 28/12/2017, s. 31  
Prováděcí nařízení 2017/2468/EU, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením 2015/2283/EU o nových potravinách
OJ L 351, 30/12/2017, s. 55
Prováděcí nařízení 2017/2469/EU, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení 2015/2283/EU o nových potravinách
OJ L 351, 30/12/2017, s. 64
Prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením 2015/2283/EU o nových potravinách
OJ L 351, 30/12/2017, s. 72 

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2017/2310/EU, kterým se na rok 2018 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 331, 14/12/2017, s. 36
Nařízení 2017/2321/EU, kterým se mění nařízení 2016/1036/EU o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení 2016/1037/EU o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie
OJ L 339, 19/12/2017, s. 1
Rozhodnutí 2017/2423/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Turecko, pokud jde o změnu protokolu 2 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty
OJ L 343, 22/12/2017, s. 67
Rozhodnutí 2017/2433/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi EU a ES pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
OJ L 344, 23/12/2017, s. 21
Nařízení 2017/2466/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 351, 30/12/2017, s. 1
Nařízení 2017/2467/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 351, 30/12/2017, s. 7

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/2447/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 346, 28/12/2017, s. 4

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2017/2266/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/1138/EU, pokud jde o některé lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (oznámeno pod číslem C(2017) 8089)
OJ L 324, 08/12/2017, s. 55
Prováděcí nařízení 2017/2369/EU o změně prováděcího nařízení 743/2013/EU, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
OJ L 337, 19/12/2017, s. 26

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/2349/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 336, 16/12/2017, s. 22

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH  
Prováděcí rozhodnutí 2017/2277/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 19/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Peru
OJ L 326, 09/12/2017, s. 53  

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/2235/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES, 969/2006/ES a 1067/2008/ES, od prováděcích nařízení 2015/2081/EU a 2017/2200/EU, od nařízení 1964/2006/ES a od prováděcího nařízení 480/2012/EU a od nařízení 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2018 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej
OJ L 320, 06/12/2017, s. 1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2017/2242/EU zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 322, 07/12/2017, s. 29

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 2017/2236/EU, kterým se mění nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
OJ L 320, 06/12/2017, s. 6

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2017/2281/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2017 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska a Švédska
OJ L 328, 12/12/2017, s. 17

Úřední věstník EU,  1. – 31. 12. 2017