Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2016

Vydáno: 9. 1. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/12/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2016/2145/EU, kterým se mění nařízení 1370/2013/EU, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
OJ L 333, 08/12/2016, s. 1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8158) 
OJ L 329, 03/12/2016, s. 75
Prováděcí rozhodnutí 2016/2218/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 7836) 
OJ L 334, 09/12/2016, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2016/2219/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8436) 
OJ L 334, 09/12/2016, s. 52
Rozhodnutí 130/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2165]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 1
Rozhodnutí 131/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2166]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 5 
Rozhodnutí 132/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2167]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 6
Rozhodnutí 133/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2168]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 9
Rozhodnutí 134/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2169]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 11
Rozhodnutí 135/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2170]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 12
Rozhodnutí 136/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2171]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 13 
Rozhodnutí 137/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2172]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 18 
Rozhodnutí 138/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2173]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 20 
Rozhodnutí 139/2015/EHP ze dne 11. června 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/2174]
OJ L 341, 15/12/2016, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2016/2279/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8835) 
OJ L 342, 16/12/2016, s. 71
Prováděcí rozhodnutí 2016/2367/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8977) 
OJ L 350, 22/12/2016, s. 42

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/2288/EU, kterým se schvaluje piperonylbutoxid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 344, 17/12/2016, s. 65
Prováděcí nařízení 2016/2289/EU, kterým se schvaluje epsilon-momfluorothrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 344, 17/12/2016, s. 68 
Prováděcí nařízení 2016/2290/EU, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 a 12
OJ L 344, 17/12/2016, s. 71  
Prováděcí nařízení 2016/2291/EU, kterým se schvaluje kyselina L(+)-mléčná jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 344, 17/12/2016, s. 74
Prováděcí rozhodnutí 2016/2316/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/1849/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy zeleniny pocházející z Ghany
OJ L 345, 20/12/2016, s. 66
Prováděcí rozhodnutí 2016/2318/EU o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidních přípravků obsahujících brodifakum předložené Španělskem v souladu s článkem 37 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem) C(2016) 8414)
OJ L 345, 20/12/2016, s. 72

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2016/2107/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
OJ L 327, 02/12/2016, s. 50

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/2150/EU o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum DSM 29025 a Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 333, 08/12/2016, s. 44
Prováděcí nařízení 2016/2260/EU, kterým se mění nařízení 226/2007/ES, 1293/2008/ES, 910/2009/ES, 911/2009/ES, 1120/2010/EU, 212/2011/EU a prováděcí nařízení 95/2013/EU a 413/2013/EU, pokud jde o jméno držitele povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077
OJ L 342, 16/12/2016, s. 14
Prováděcí nařízení 2016/2261/EU o povolení oxidu měďného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 342, 16/12/2016, s. 18

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2016/2115/EU o monitorování přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách
OJ L 327, 02/12/2016, s. 103

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2016/2259/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 342, 16/12/2016, s. 4

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/2268/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem C(2016) 8390
OJ L 342, 16/12/2016, s. 34

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2016/2235/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bisfenol A
OJ L 337, 13/12/2016, s. 3
Prováděcí nařízení 2016/2253/EU o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Jihoafrické republiky
OJ L 340, 15/12/2016, s. 48
Nařízení 2016/2339/EU, kterým se mění nařízení 952/2013/EU, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou
OJ L 354, 23/12/2016, s. 32
Nařízení 2016/2389/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 360, 30/12/2016, s. 1
Nařízení 2016/2390/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 360, 30/12/2016, s. 14

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/2287/EU, kterým se mění nařízení 431/2008/ES o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso a prováděcí nařízení 593/2013/EU o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
OJ L 344, 17/12/2016, s. 63

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/2378/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 352, 23/12/2016, s. 52

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2016/2105/EU, kterým se mění příloha I nařízení 794/2004/ES, pokud jde o formulář pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 327, 02/12/2016, s. 19

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2016/2095/EU ze dne 26. září 2016, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 326, 01/12/2016, s. 1

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2016/2097/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 326, 01/12/2016, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2016/2100/EU, kterým se stanoví, že pro rok 2016 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
OJ L 326, 01/12/2016, s. 16
Prováděcí nařízení 2016/2106/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 884/2014/EU, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie
OJ L 327, 02/12/2016, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2016/2241/EU o dočasném uvádění na trh osiva některých odrůd Beta vulgaris L., které nevyhovuje požadavkům směrnice 2002/54/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 8105)
OJ L 337, 13/12/2016, s. 20
Prováděcí nařízení 2016/2243/EU, kterým se mění nařízení 341/2007/ES, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny
OJ L 339, 14/12/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/2244/EU, kterým se mění nařízení 1979/2006/ES, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny
OJ L 339, 14/12/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/2359/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé není pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy pro rok 2016 vhodné
OJ L 348, 21/12/2016, s. 81

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2016/2109/EU, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth
OJ L 327, 02/12/2016, s. 59
Prováděcí rozhodnutí 2016/2242/EU o dočasném uvádění na trh osiva Hordeum vulgare L. odrůdy Scrabble, které nevyhovuje požadavkům směrnice 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2016) 8106)
OJ L 337, 13/12/2016, s. 22

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2016/2147/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2016 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Maďarska
OJ L 333, 08/12/2016, s. 30

Úřední věstník EU, 1. – 31. 12. 2016