Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2015

Vydáno: 27. 1. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/12/direct-access.html?ojYear=2015


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

Prováděcí nařízení 2015/2296/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1366/2014/EU, kterým se pro rok 2015 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/EHS
OJ L 324, 10/12/2015, s. 9

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2015/2217/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Libye a Maroka do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 8223) 
OJ L 314, 01/12/2015, s. 60
Prováděcí rozhodnutí 2015/2225/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU, pokud jde o jejich dobu použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2015) 8335) 
OJ L 316, 02/12/2015, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2015/2278/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Brémy, Hesensko a Dolní Sasko v Německu jako území prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2015) 8462)
OJ L 322, 08/12/2015, s. 55
Prováděcí rozhodnutí 2015/2433/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 9168)
OJ L 334, 22/12/2015, s. 46
Prováděcí rozhodnutí 2015/2444/EU, kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Unií a kterým se ruší rozhodnutí 2008/425/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 9192) 
OJ L 336, 23/12/2015, s. 59
Rozhodnutí 2015/2367/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném veterinárním výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty k rozhodnutí 1/2015 týkajícímu se změn dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 přílohy 11 dohody
OJ L 337, 23/12/2015, s. 128

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/2233/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky haloxyfop-P
OJ L 317, 03/12/2015, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2015/2416/EU, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2015) 9185)
OJ L 333, 19/12/2015, s. 128
Prováděcí rozhodnutí 2015/2417/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 9191)
OJ L 333, 19/12/2015, s. 143
Prováděcí rozhodnutí 2015/2434/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (oznámeno pod číslem C(2015) 9178)
OJ L 334, 22/12/2015, s. 61

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/2295/EU, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o seznamy schválených potravinářských zařízení
OJ L 324, 10/12/2015, s. 5
Prováděcí nařízení 2015/2383/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
OJ L 332, 18/12/2015, s. 57

5.  PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6.  KRMIVA
Nařízení 2015/2294/EU, kterým se mění nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek
OJ L 324, 10/12/2015, s. 3  
Prováděcí nařízení 2015/2304/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov krůt (držitel povolení Adisseo France S.A.S.)
OJ L 326, 11/12/2015, s. 39
Prováděcí nařízení 2015/2305/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata a o změně nařízení 2148/2004/ES a 1520/2007/ES (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 326, 11/12/2015, s. 43
Prováděcí nařízení 2015/2306/EU o povolení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 326, 11/12/2015, s. 46
Prováděcí nařízení 2015/2307/EU o povolení menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamid bisulfitu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 326, 11/12/2015, s. 49
Prováděcí nařízení 2015/2382/EU o povolení přípravku z alfa-galaktosidázy (EC 3.2.1.22) ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Aspergillus niger (CBS 120604) jako doplňkové látky pro nosnice a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours)
OJ L 332, 18/12/2015, s. 54

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2015/2314/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 328, 12/12/2015, s. 46
Směrnice 2015/2436/EU, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
OJ L 336, 23/12/2015, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2015/2345/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 330, 16/12/2015, s. 29

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2015/2279/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 8581)
OJ L 322, 08/12/2015, s. 58
Prováděcí rozhodnutí 2015/2281/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 (MON-87427-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/EU (oznámeno pod číslem (C2015) 8587)
OJ L 322, 08/12/2015, s. 67
Nařízení 2015/2283/EU ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení 1169/2011/EU a o zrušení nařízení 258/97/ES a nařízení 1852/2001/ES
OJ L 327, 11/12/2015, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství 2/2015 ze dne 19. listopadu 2015 o změně dodatků 1 a 2 přílohy 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2015/2292]
OJ L 323, 09/12/2015, s. 29
Prováděcí nařízení 2015/2405/EU o otevření a správě celních kvót EU pro zemědělské produkty pocházející z Ukrajiny
OJ L 333, 19/12/2015, s. 89
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Egypt 1/2015 ze dne 21. září 2015, kterým se nahrazuje protokol č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce [2015/2435]
OJ L 334, 22/12/2015, s. 62
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Andorra 1/2015, kterým se nahrazuje dodatek k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Andorrským knížectvím o definici pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a o metodách správní spolupráce [2015/2468]
OJ L 344, 30/12/2015, s. 15
Nařízení 2015/2448/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 345, 30/12/2015, s. 1
Nařízení 2015/2449/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 345, 30/12/2015, s. 11

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/2334/EU o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem
OJ L 329, 15/12/2015, s. 10

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/2258/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o dovoz a tranzit jednotlivých zásilek obsahujících méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže
OJ L 321, 05/12/2015, s. 23
Prováděcí nařízení 2015/2380/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 332, 18/12/2015, s. 50

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/2192/EU o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 315, 01/12/2015, s. 72
Nařízení 2015/2252/EU ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení 2015/288/EU, pokud jde o dobu nepřípustnosti žádostí o podporu z Evropského námořního a rybářského fondu
OJ L 321, 05/12/2015, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2015/2260/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/630/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2015) 8472) 
OJ L 321, 05/12/2015, s. 58
Nařízení 2015/2265/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2016–2018
OJ L 322, 08/12/2015, s. 4
Nařízení 2015/2285/EU, kterým se mění příloha II nařízení 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o některé požadavky týkající se živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, a příloha I nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny
OJ L 323, 09/12/2015, s. 2

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

Směrnice 2015/2203/EU o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice 83/417/EHS
OJ L 314, 01/12/2015, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2015/2284/EU ze dne 25. listopadu 2015 o zrušení směrnice 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
OJ L 327, 11/12/2015, s. 23

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2015/2244/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 318, 04/12/2015, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2015/2329/EU, kterým se určuje, že pro rok 2015 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru a Guatemaly podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé a podle mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
OJ L 328, 12/12/2015, s. 116

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2015/2379/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES, 969/2006/ES, 1067/2008/ES a od prováděcího nařízení 2015/2081/EU, od nařízení 1964/2006/ES, od prováděcího nařízení 480/2012/EU a od nařízení 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2016 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 951/2006/ES, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2016 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót
OJ L 332, 18/12/2015, s. 46

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2015/2232/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2015 ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska, Švédska a Spojeného království
OJ L 317, 03/12/2015, s. 24

Úřední věstník EU,  1. – 31. 12. 2015