Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2014

Vydáno: 9. 1. 2015
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/12

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1278/2014/EU, kterým se mění nařízení  967/2006/ES,  828/2009/ES,  891/2009/ES a prováděcí nařízení 75/2013/EU
OJ L 346, 02.12.2014, s.26

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí 2014/941/EU ze dne 27. června 2013 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce
OJ L 367, 23.12.2014, s.8

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 1277/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „lasalocid“
OJ L 346, 02.12.2014, s.23
Prováděcí nařízení 1306/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  750/2014/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat
OJ L 351, 09.12.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/891/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9230)
OJ L 353, 10.12.2014, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2014/892/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání některých oblastí Francie za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2014) 9218) 
OJ L 354, 11.12.2014, s.45
Prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem lesknáčka úlového v Itálii (oznámeno pod číslem C(2014) 9415)  (Závazné je pouze pro Itálii)
OJ L 359, 16.12.2014, s.161
Prováděcí rozhodnutí 2014/925/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2014 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/722/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2014) 9650)
OJ L 363, 18.12.2014, s.173
Prováděcí nařízení 1359/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku tulathromycin
OJ L 365, 19.12.2014, s.103
Prováděcí nařízení 1390/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „eprinomektin“
OJ L 369, 24.12.2014, s.65

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 1316/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747, mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU a povoluje členským státům prodloužení dočasných povolení udělených pro uvedenou účinnou látku
OJ L 355, 12.12.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1330/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka meptyldinokap a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 359, 16.12.2014, s.85
Prováděcí nařízení 1334/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka gama-cyhalothrin, mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku
OJ L 360, 17.12.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/917/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2000/29/ES, pokud jde o oznamování přítomnosti škodlivých organismů a opatření, která byla nebo mají být přijata členskými státy (oznámeno pod číslem C(2014) 9460)
OJ L 360, 17.12.2014, s.59

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 1295/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 349, 05.12.2014, s.33

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1327/2014/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a masných výrobcích a v tradičně uzených rybách a produktech rybolovu
OJ L 358, 13.12.2014, s.13

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 1287/2014/EU  ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 348, 04.12.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1358/2014/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o původ živočichů pocházejících z ekologických chovů akvakultury, chovatelské postupy v akvakultuře, krmiva pro živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury a produkty a látky povolené pro použití v ekologické akvakultuře
OJ L 365, 19.12.2014, s.97

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2014/890/EU, kterým se povoluje uvedení chia oleje (Salvia hispanica) na trh jako nové složky potravin podle nařízení  258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 9209)
OJ L 353, 10.12.2014, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2014/905/EU, kterým se povoluje uvedení kopolymeru methylvinyletheru a maleinanhydridu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9333)
OJ L 358, 13.12.2014, s.47
Prováděcí rozhodnutí 2014/907/EU, kterým se povoluje uvedení Clostridium butyricum (CBM 588) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 9345)
OJ L 359, 16.12.2014, s.153
Prováděcí rozhodnutí 2014/916/EU o opravě přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/154/EU, kterým se povoluje uvedení na trh glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 9452)
OJ L 360, 17.12.2014, s.58

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 1282/2014/EU, kterým se mění prováděcí 180/2014/EU, pokud jde o maximální množství zpracovaných produktů, která mohou být vyvezena či zaslána ze španělských a francouzských nejvzdálenějších regionů, a o dotčené třetí země
OJ L 347, 03.12.2014, s.13
Nařízení 1340/2014/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 363, 18.12.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/927/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“
OJ L 363, 18.12.2014, s.183
Prováděcí nařízení 1366/2014/EU, kterým se pro rok 2015 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením  3846/87/EHS
OJ L 368, 23.12.2014, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 1356/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 365, 19.12.2014, s.87

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2014/873/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/249/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Myanmaru (oznámeno pod číslem C(2014) 9057) 
OJ L 349, 05.12.2014, s.61
Prováděcí rozhodnutí 2014/874/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2014) 9113) 
OJ L 349, 05.12.2014, s.63
Prováděcí nařízení 1338/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 439/2011/EU, pokud jde o prodloužení odchylky od nařízení  2454/93/EHS, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
OJ L 360, 17.12.2014, s.17
Prováděcí Nařízení 1362/2014/EU, kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů
OJ L 365, 19.12.2014, s.124
Nařízení 1388/2014/EU, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
OJ L 369, 24.12.2014, s.37

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1335/2014/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 360, 17.12.2014, s.6
Nařízení 1336/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015
OJ L 360, 17.12.2014, s.13
Prováděcí nařízení 1337/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 947/2014/EU  a 948/2014/EU, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 360, 17.12.2014, s.15
Prováděcí nařízení 1380/2014/EU o změně nařízení 595/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1788/2003/ES, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 367, 23.12.2014, s.82

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2014/105/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 349, 05.12.2014, s.44
Prováděcí nařízení 1313/2014/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 354, 11.12.2014, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2014/926/EU, kterým se určuje, že pro rok 2014 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
OJ L 363, 18.12.2014, s.181
Nařízení 1371/2014/EU, kterým se mění nařízení 1031/2014/EU, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny
OJ L 366, 20.12.2014, s.20

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí Nařízení 1354/2014/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES,  969/2006/ES, 1067/2008/ES, 1964/2006/ES, od prováděcího nařízení 480/2012/EU a od nařízení  828/2009/ES a 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2015 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, kterým se stanoví odchylka od nařízení 951/2006/ES, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2015 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné, másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu v rámci veřejné intervence v roce 2014 a 2015
OJ L 365, 19.12.2014, s.75

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 12. 2014