Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2013

Vydáno: 15. 1. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=12  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1333/2013/EU, kterým se mění nařízení 1709/2003/ES, 1345/2005/ES,  972/2006/ES, 341/2007/ES, 1454/2007/ES, 826/2008/ES, 1296/2008/ES, 1130/2009/ES, 1272/2009/EU a 479/2010/EU, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
OJ L 335, 14.12.2013, s.8
Rozhodnutí 2013/767/EU,  o zřízení rámce pro občanský dialog v záležitostech, na něž se vztahuje společná zemědělská politika, a o zrušení rozhodnutí 2004/391/ES
OJ L 338, 17.12.2013, s.115
Nařízení 1370/2013/EU, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
OJ L 346, 20.12.2013, s.12
Nařízení 1306/2013/EU o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení 352/78/EHS,  165/94/ES, 2799/98/ES,  814/2000/ES, 1290/2005/ES  a 485/2008/ES
OJ L 347, 20.12.2013, s.549
Nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení  637/2008/ES  a nařízení 73/2009/ES
OJ L 347, 20.12.2013, s.608
Nařízení 1308/2013/EU, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení  922/72/EHS, 234/79/EHS, 1037/2001/ES  a 1234/2007/ES
OJ L 347, 20.12.2013, s.671

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU o zřízení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny a o zrušení rozhodnutí 2004/858/ES
OJ L 341, 18.12.2013, s.69
Rozhodnutí 2013/809/EU o postoji, který má být Evropskou unií zaujat v rámci deváté Konference ministrů Světové obchodní organizace k otázkám potravinové bezpečnosti, správy celních kvót a mechanismu monitorování
OJ L 355, 31.12.2013, s.89

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 1235/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku diklazuril
OJ L 322, 03.12.2013, s.21
Prováděcí rozhodnutí 2013/706/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Dánska jako území prostého nákazy pro virovou hemoragickou septikémii a Irska a území Severního Irska Spojeného království pro herpesvirózu Koi (oznámeno pod číslem C(2013) 8385)
OJ L 322, 03.12.2013, s.42
Prováděcí rozhodnutí 2013/718/EU,  kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie, a kterým se mění příloha II bod D rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky testování na vozhřivku, a kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o některá zeměpisná označení (oznámeno pod číslem C(2013) 8553)
OJ L 326, 06.12.2013, s.49
Prováděcí rozhodnutí 2013/722/EU, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2014 a následující roky (oznámeno pod číslem C(2013) 8417)
OJ L 328, 07.12.2013, s.101
Prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2013) 8667)
OJ L 338, 17.12.2013, s.102
Prováděcí rozhodnutí 2013/766/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz pro rok 2013 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, kterým se schvalují roční a víceleté programy pro rok 2009 a následující roky, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/761/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2013) 8891)
OJ L 338, 17.12.2013, s.109
Rozhodnutí 135/2013/EHP ze dne 15. července 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 345, 19.12.2013, s.3
Rozhodnutí 136/2013/EHP  ze dne 15. července 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 345, 19.12.2013, s.4
Rozhodnutí 137/2013/EHP  ze dne 15. července 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 345, 19.12.2013, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2013/784/EU, kterým se mění vzory veterinárních osvědčení I, II a III pro obchod s jatečnými ovcemi a kozami, ovcemi a kozami na výkrm a plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, uvedené v příloze E směrnice Rady 91/68/EHS (oznámeno pod číslem C(2013) 9208)
OJ L 346, 20.12.2013, s.73

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2013/754/EU o opatřeních proti zavlékání Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o Jihoafrickou republiku (oznámeno pod číslem C(2013) 8781)
OJ L 334, 13.12.2013, s.44
Nařízení 1317/2013/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, beflubutamid, cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolachlor a S-metolachlor a milbemektin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 339, 17.12.2013, s.1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2013/709/EU,  kterým se schvaluje laboratoř ve Spojených státech amerických k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2013) 8365)
OJ L 323, 04.12.2013, s.34
Prováděcí nařízení 1355/2013/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 341, 18.12.2013, s.35
Nařízení 1350/2013/EU, kterým se mění některé legislativní akty v oblasti zemědělské statistiky a statistiky rybolovu
OJ L 351, 21.12.2013, s.1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 1274/2013/EU, kterým se mění a opravují přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o některé potravinářské přídatné látky
OJ L 328, 07.12.2013, s.79
Prováděcí nařízení 1321/2013/EU, kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat
OJ L 333, 12.12.2013, s.54

6. KRMIVA
Nařízení 1275/2013/EU, kterým se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot
OJ L 328, 07.12.2013, s.86
Prováděcí nařízení 1334/2013/EU, kterým se mění nařízení 1290/2008/ES, pokud jde o jméno držitele povolení a doporučenou dávku přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699)
OJ L 335, 14.12.2013, s.12
Prováděcí nařízení 1365/2013/EU o povolení přípravku z alfa-galaktosidázy ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (CBS 120604) jako doplňkové látky pro výkrm menšinových druhů drůbeže a pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours)
OJ L 343, 19.12.2013, s.31
Prováděcí nařízení 1404/2013/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení BASF SE)
OJ L 349, 21.12.2013, s.88

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2013/711/EU o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách
OJ L 323, 04.12.2013, s.37

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 1272/2013/EU  ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky
OJ L 328, 07.12.2013, s.69

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 1250/2013/EU, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Českobudějovické pivo (CHZO))
OJ L 323, 04.12.2013, s.26
Prováděcí nařízení 1263/2013/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valašský frgál (CHZO))
OJ L 326, 06.12.2013, s.5
Nařízení 1363/2013/EU, kterým se mění nařízení 1169/2011/EU  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“
OJ L 343, 19.12.2013, s.26

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 1230/2013/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 322, 03.12.2013, s.11

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 1364/2013/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o použití juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury a zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů v ekologické akvakultuře
OJ L 343, 19.12.2013, s.29

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2013/705/EU, kterým se povoluje uvedení výtažku z hřebenu kohouta na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 8319)
OJ L 322, 03.12.2013, s.39

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 1234/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1020/2012/EU, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2013 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii
OJ L 322, 03.12.2013, s.19
Prováděcí nařízení 1322/2013/EU o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2014 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 1216/2009/ES, do Unie
OJ L 333, 12.12.2013, s.68
Prováděcí rozhodnutí 2013/763/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2013) 8743)
OJ L 338, 17.12.2013, s.81
Nařízení 1318/2013/EU  ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení 1217/2009/ES  o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství
OJ L 340, 17.12.2013, s.1
Nařízení 1305/2013/EU o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení 1698/2005/ES
OJ L 347, 20.12.2013, s.487
Nařízení 1310/2013/EU, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení 1305/2013/EU, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení 73/2009/ES  a nařízení 1307/2013/EU,  1306/2013/EU  a 1308/2013/EU, pokud jde o jejich použití v roce 2014
OJ L 347, 20.12.2013, s.865
Nařízení 1407/2013/EU o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
OJ L 352, 24.12.2013, s.1
Nařízení 1408/2013/EU  o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství
OJ L 352, 24.12.2013, s.9
Nařízení 1384/2013/EU, kterým se mění nařízení 55/2008/ES  o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku
OJ L 354, 28.12.2013, s.85
Nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení 1344/2011/EU
OJ L 354, 28.12.2013, s.201
Nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení 7/2010/EU
OJ L 354, 28.12.2013, s.319
Prováděcí nařízení 1422/2013/EU, kterým se pro rok 2014 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/EHS
OJ L 355, 31.12.2013, s.16

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1337/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1169/2011/EU, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa
OJ L 335, 14.12.2013, s.19
Prováděcí nařízení 1373/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
OJ L 346, 20.12.2013, s.29

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 1362/2013/EU, kterým se stanoví metody senzorického zkoušení nevařeného ochuceného drůbežího masa pro účely jeho zařazení do kombinované nomenklatury
OJ L 343, 19.12.2013, s.9

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2013/716/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES  s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2013) 8537)
OJ L 326, 06.12.2013, s.45
Prováděcí nařízení 1364/2013/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o použití juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury a zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů v ekologické akvakultuře
OJ L 343, 19.12.2013, s.29
Nařízení 1412/2013/EU o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020
OJ L 353, 28.12.2013, s.1
Prováděcí nařízení 1418/2013/EU  o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení 1379/2013/EU  o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
OJ L 353, 28.12.2013, s.40
Prováděcí nařízení 1419/2013/EU o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení 1379/2013/EU o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury
OJ L 353, 28.12.2013, s.43
Prováděcí nařízení 1420/2013/EU o zrušení nařízení 347/96/ES,  1924/2000/ES, 1925/2000/ES,  2508/2000/ES,  2509/2000/ES,  2813/2000/ES,  2814/2000/ES, 150/2001/ES,  939/2001/ES,  1813/2001/ES,  2065/2001/ES,  2183/2001/ES,  2318/2001/ES,  2493/2001/ES,  2306/2002/ES,  802/2006/ES,  2003/2006/ES,  696/2008/ES a 248/2009/ES  po přijetí nařízení 1379/2013/EU o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
OJ L 353, 28.12.2013, s.48
Nařízení 1379/2013/EU o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 1184/2006/ES  a 1224/2009/ES  a o zrušení nařízení 104/2000/ES
OJ L 354, 28.12.2013, s.1
Nařízení 1380/2013/EU o společné rybářské politice, o změně nařízení 1954/2003/ES  a 1224/2009/ES  a o zrušení nařízení 2371/2002/ES  a 639/2004/ES  a rozhodnutí 2004/585/ES
OJ L 354, 28.12.2013, s.22

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 1335/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 29/2012/EU  o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 335, 14.12.2013, s.14
Prováděcí nařízení 1348/2013/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS  o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
OJ L 338, 17.12.2013, s.31

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2013/733/EU Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2013 o změně přílohy 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 332, 11.12.2013, s.49
Prováděcí směrnice 2013/63/EU, kterou se mění přílohy I a II směrnice 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu brambor a partie sadby brambor
OJ L 341, 18.12.2013, s.52
Prováděcí rozhodnutí 2013/783/EU, kterým se určuje, že pro rok 2013 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
OJ L 346, 20.12.2013, s.73

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1360/2013/EU, kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/02 a 2004/05 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a dávkou, jež má být účtována za hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2005/06
OJ L 343, 19.12.2013, s.2

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 1251/2013/EU, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení 436/2009/ES, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína
OJ L 323, 04.12.2013, s.28
Prováděcí nařízení 1277/2013/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2013 v některých vinařských oblastech nebo jejich části
OJ L 329, 10.12.2013, s.10

Úřední věstník EU, 1. – 31. 12. 2013