Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – prosinec 2012

Vydáno: 2. 1. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=12  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1212/2012/EU, kterým se mění nařízení  2535/2001/ES, 917/2004/ES,  382/2008/ES, 748/2008/ES,  810/2008/ES a 610/2009/ES, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
OJ L 348, 18.12.2012, s.7

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí rozhodnutí 2012/740/EU, kterým se mění rozhodnutí 2004/858/ES, ve znění rozhodnutí 2008/544/ES, o zřízení Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele podle nařízení 58/2003/ES
OJ L 331, 01.12.2012, s.50

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 1161/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku fenbendazol
OJ L 336, 08.12.2012, s.14
Prováděcí rozhodnutí 2012/761/EU, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2012) 8682)
OJ L 336, 08.12.2012, s.83
Prováděcí rozhodnutí 2012/762/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 8889)
OJ L 336, 08.12.2012, s.94
Prováděcí nařízení 1186/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku foxim
OJ L 338, 12.12.2012, s.20
Nařízení 1190/2012/EU o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v hejnech krůt, jak je stanoveno v nařízení 2160/2003/ES
OJ L 340, 13.12.2012, s.29
Prováděcí nařízení 1191/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku salicylan sodný
OJ L 340, 13.12.2012, s.35
Rozhodnutí 154/2012/EHP  ze dne 28. září 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 341, 13.12.2012, s.3
Rozhodnutí 155/2012/EHP  ze dne 28. září 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 341, 13.12.2012, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2012/785/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/807/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2012) 9264)
OJ L 347, 15.12.2012, s.31

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/756/EU  o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 8816)
OJ L 335, 07.12.2012, s.49
Prováděcí nařízení 1197/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/ES, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení aktivních látek acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, chinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiakloprid, thiram a ziram
OJ L 342, 14.12.2012, s.27
Prováděcí nařízení 1237/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka slabý kmen viru žluté mozaiky cukety a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 350, 20.12.2012, s.55
Prováděcí nařízení 1238/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Trichoderma asperellum (kmen T34) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 350, 20.12.2012,  s.59

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2012/766/EU, kterým se mění část A přílohy XI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam národních laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem C(2012) 8900)
OJ L 337, 11.12.2012, s.53
Prováděcí rozhodnutí 2012/767/EU, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro slintavku a kulhavku a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/393/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 8901)
OJ L 337, 11.12.2012, s.54
Prováděcí nařízení 1235/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 350, 20.12.2012, s.44

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 1147/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání včelího vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokrystalického vosku (E 905) u některých druhů ovoce
OJ L 333, 05.12.2012, s.34
Nařízení 1148/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) a propan-1,2-diol-alginátu (E 405) ve fermentovaných nápojích z hroznového moštu
OJ L 333, 05.12.2012, s.37
Nařízení 1149/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení  1333/2008/ES, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v náplních pro plněné sušené těstoviny
OJ L 333, 05.12.2012, s .40
Nařízení 1166/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení  1333/2008/ES, pokud jde o používání dimethyldiuhličitanu (E 242) v některých alkoholických výrobcích
OJ L 336, 08.12.2012, s.75

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 1144/2012/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 333, 05.12.2012, s.3
Prováděcí nařízení 1195/2012/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma koningii (MUCL 39203) pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Lyven)
OJ L 342, 14.12.2012, s.23
Prováděcí nařízení 1196/2012/EU, kterým se mění nařízení  9/2010/EU, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
OJ L 342, 14.12.2012, s.25
Prováděcí nařízení 1206/2012/EU  o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, selata po odstavu a pro výkrm prasat a o změně nařízení 1332/2004/ES  a  2036/2005/ES  (držitel povolení DSM Nutritional products)
OJ L 347, 15.12.2012, s.12
Prováděcí nařízení 1265/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  837/2012/EU, pokud jde o minimum aktivity přípravku 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 22594) jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products)
OJ L 356, 22.12.2012, s.61

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 1183/2012/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 338, 12.12.2012, s.11

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 1127/2012/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 331, 01.12.2012, s.13

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2012/755/EU Smíšené rady CARIFORUM-EU č. 1/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha IV Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé začleněním závazků Bahamského společenství
OJ L 335, 07.12.2012, s.49
Nařízení 1151/2012/EU  ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
OJ L 343, 14.12.2012, s.1
Prováděcí nařízení 1222/2012/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES,  969/2006/ES, 1067/2008/ES,  1964/2006/ES, od prováděcího nařízení  480/2012/EU  a od nařízení 828/2009/ES  a 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2013 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, kterým se stanoví odchylka od nařízení 951/2006/ES,  1518/2003/ES,  382/2008/ES,  1178/2010/EU a  90/2011/EU, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2013 v odvětví cukru a isoklukosy mimo rámec kvót, vepřového masa, hovězího masa, vajec a drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné za pevnou cenu v rámci veřejné intervence
OJ L 349, 19.12.2012, s.35
Prováděcí nařízení 1253/2012/EU, kterým se pro rok 2013 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/EHS
OJ L 358, 28.12.2012, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1162/2012/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky pro Rusko v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky a vejce
OJ L 336, 08.12.2012, s.17

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 1239/2012/EU, kterým se mění nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
OJ L 350, 20.12.2012, s.63
Rozhodnutí 2012/792/EU   o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994
OJ L 351, 20.12.2012, s.47
Prováděcí nařízení 1246/2012/EU, kterým se mění nařízení 616/2007/ES  o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení pro období 2012–2013
OJ L 352, 21.12.2012, s.16

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1152/2012/EU  ze dne 21. listopadu 2012, kterým se mění nařízení  2371/2002/ES  o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 343, 14.12.2012, s.30
Rozhodnutí 2012/787/EU Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci států východní a jižní Afriky, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka
OJ L 347, 15.12.2012, s.38
Nařízení 1220/2012/EU o obchodních opatřeních, jimiž se má zaručit zásobování zpracovatelů v Unii některými produkty rybolovu v období 2013 až 2015, a o změně nařízení  104/2000/ES  a  1344/2011/EU
OJ L 349, 19.12.2012, s.4
Prováděcí rozhodnutí 2012/806/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/767/ES ohledně odchylky od pravidel původu stanovených rozhodnutím 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem C(2012) 9408)
OJ L 350, 20.12.2012, s.97

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 1181/2012/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2012 v některých vinařských oblastech
OJ L 337, 11.12.2012, s.44
Prováděcí nařízení 1185/2012/EU o změně nařízení 607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 338, 12.12.2012, s.18
Rozhodnutí 190/2012/EHP  ze dne 28. září 2012, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) k Dohodě o EHP
OJ L 341, 13.12.2012, s.44

Úřední věstník EU,  1. – 31. 12. 2012