Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2023

Vydáno: 29. 12. 2023
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2469 ze dne 31. října 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 03/11/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/2232]
OJ L, 09/11/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 77/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2233]
OJ L, 09/11/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2234]
OJ L, 09/11/2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2515 ze dne 8. září 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, pokud jde o určité veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat v rámci Unie
OJ L, 14/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2578 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 7797)
OJ L, 20/11/2023
Nařízení Komise (EU) 2023/2613 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely
OJ L, 24/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2612 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění přílohy II, III a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých kopytníků a čerstvého masa kopytníků do Unie
OJ L, 24/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2618 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu
OJ L, 24/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2609 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/698/ES o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství
OJ L, 24/11/2023
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2652 ze dne 15. září 2023, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292, pokud jde o požadavky na vstup medu, masa, vysoce rafinovaných produktů, tobolek ze želatiny a produktů rybolovu do Unie a požadavky na soukromé potvrzení, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na soukromé potvrzení u směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2626 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/260, pokud jde o vnitrostátní opatření týkající se bakteriálního onemocnění ledvin (BKD) a infekční nekrózy pankreatu (IPN) platná v Dánsku
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2695 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2023/2447 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023)8219)
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2708 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L, 29/11/2023

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2458 ze dne 31. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Fagus sylvatica pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L, 03/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2455 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky metiram a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 08/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2456 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky klofentezin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 08/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2513 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky triflusulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 17/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2589 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky síran hlinito-amonný a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 22/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2591 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky ethefon a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 22/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2592 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fluazifop-P, lenacil, napropamid, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, spiroxamin, síra, tetrakonazol a triallát
OJ L, 22/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2596 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se obnovuje schválení propikonazolu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 22/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2657 ze dne 6. listopadu 2023 kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky benthiavalikarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 23/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2620 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se schvaluje oxid siřičitý vyrobený ze síry spalováním jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 27/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2619 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kyseliny chlorovodíkové pro použití v biocidních přípravcích typu 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 27/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2643 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje kyselina mravenčí jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2622 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 neschvaluje stříbrno-zinečnatý zeolit jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2649 ze dne 28. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek Hokoex v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2660 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2630 ze dne 27. listopadu 2023 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení přípravku Procalx v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2023) 7956)
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2648 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se neschvaluje stříbrný zeolit jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2672 ze dne 27. listopadu 2023 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků INTEROX Biocidal Product Family 2 předložených v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2023) 8074)
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2704 ze dne 28. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek GHC Chlor
OJ L, 30/11/2023

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2583 ze dne 20. listopadu 2023 o povolení L-isoleucinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 21/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2594 ze dne 21. listopadu 2023 o zamítnutí obnovení povolení přípravku robenidinu hydrochloridu (Cycostat 66G) jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení: Zoetis Belgium S.A.) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 532/2011
OJ L, 22/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2628 ze dne 27. listopadu 2023 o povolení N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu jako doplňkových látek pro odchov kuřat a odchov kuřic v krmivech a ve vodě k napájení a pro výkrm kuřat ve vodě k napájení (držitel povolení: Alzchem Trostberg GmbH), a kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1768
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2632 ze dne 27. listopadu 2023 o povolení 5′-inosinanu sodného vyráběného fermentací z Corynebacterium stationis KCCM 80235 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 28/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2644 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení kyseliny mléčné z Weizmannia coagulans DSM 32789 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě všech vodních živočichů a přežvýkavců bez funkčního bachoru
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2645 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku endo–1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus DSM 33618 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov všech druhů drůbeže, odstavená selata, odstavená selata menšinových druhů prasat, výkrm prasat a výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení: Elanco GmbH)
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2646 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2647 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku z Bacillus subtilis DSM 5750 a Bacillus paralicheniformis DSM 5749 jako doplňkové látky pro výkrm telat, odchov a výkrm jehňat a odchov a výkrm menšinových druhů přežvýkavců a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/2308, pokud jde o podmínky povolení uvedeného přípravku pro sající selata (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)
OJ L, 29/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2662 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/447, pokud jde o podmínky povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) pro výkrm krůt (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)
OJ L, 30/11/2023

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2659 ze dne 27. listopadu 2023 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L, 28/11/2023

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí Rady přidružení EU–Střední Amerika č. 1/2023 ze dne 29. června 2023 o změně dodatku 2 (Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu) a dodatku 2A (Dodatek k seznamu opracování a zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt mohl získat status původu) k příloze II (O definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé [2023/2442]
OJ L, 10/11/2023

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2476 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
OJ L, 15/11/2023
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2663 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
OJ L, 27/11/2023
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2674 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků
OJ L, 29/11/2023

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2464 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
OJ L, 08/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
OJ L, 08/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2580 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 15/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2629 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 22/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2664 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L, 24/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2688 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L, 28/11/2023

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, některé výrobky z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011
OJ L, 03/11/2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2430 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví pravidla pro kontroly dodržování obchodních norem pro odvětví ovoce a zeleniny, některých výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů
OJ L, 03/11/2023

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHPč. 175/2023 ze dne 13. června 2023, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/2571]
OJ L, 30/11/2023
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 176/2023 ze dne 13. června 2023, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/2572]
OJ L, 30/11/2023


Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 11. 2023