Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2022

Vydáno: 4. 1. 2023
Autor:

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2022/2176/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7986)  
OJ L 286, 08/11/2022, s. 9
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2129]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2130]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 3
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2131]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 5
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2132]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 7
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2133]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 9
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2022/2134]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 10
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2135]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 12
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2136]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 14
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 145/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2137]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 16
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2138]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 18
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/2139]
OJ L 291, 10/11/2022, s. 20
Prováděcí nařízení 2022/2204/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 293, 14/11/2022, s. 5
Nařízení 2022/2246/EU, kterým se mění přílohy VIII a IX nařízení 999/2001/ES, pokud jde o chronické chřadnutí u živých jelenovitých 
OJ L 295, 16/11/2022, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 183/2019 ze dne 10. července 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2207]
OJ L 298, 17/11/2022, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2022/2284/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8308)  
OJ L 301, 22/11/2022, s. 125
Nařízení 2022/2292/EU ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie 
OJ L 304, 24/11/2022, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2022/2322/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8542)  
OJ L 307, 28/11/2022, s. 164
Prováděcí nařízení 2022/2329/EU, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Egypt a Turecko v seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých koňovitých do Unie 
OJ L 308, 29/11/2022, s. 5

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/2108/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ 
OJ L 284, 04/11/2023, s. 55
Prováděcí nařízení 2022/2127/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 285, 07/11/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/2252/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family“ 
OJ L 297, 17/11/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/2253/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 297, 17/11/2022, s. 33
Prováděcí rozhodnutí 2022/2298/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 304, 24/11/2022, s. 85
Prováděcí nařízení 2022/2305/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko rybí tuk a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 305, 25/11/2022, s. 53
Prováděcí nařízení 2022/2314/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pythium oligandrum kmen M1 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 307, 28/11/2022, s. 47
Prováděcí nařízení 2022/2315/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko heptamaloxyloglukan a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 307, 28/11/2022, s. 52
Prováděcí rozhodnutí 2022/2325/EU, kterým se neschvaluje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 10 v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 307, 28/11/2022, s. 267
Prováděcí rozhodnutí 2022/2326/EU, kterým se neschvaluje epsilon-metofluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením 528/2012/EU 
OJ L 307, 28/11/2022, s. 269
Prováděcí rozhodnutí 2022/2327/EU, kterým se v souladu s nařízením 528/2012/EU neschvaluje chloramin B jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 
OJ L 307, 28/11/2022, s. 271
Prováděcí nařízení 2022/2330/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Christiansen LD Bednet“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 308, 29/11/2022, s. 8

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2022/2293/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/405/EU, pokud jde o seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol používání farmakologicky účinných látek, maximálních limitů reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů a maximálních limitů kontaminujících látek 
OJ L 304, 24/11/2022, s. 31
Prováděcí nařízení 2022/2304/EU, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro horečku Údolí Rift 
OJ L 305, 25/11/2022, s. 51

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2022/2291/EU ze dne 8. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení 2019/1021/EU o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o hexachlorbenzen 
OJ L 303, 23/11/2022, s. 19

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2022/2182/EU ze dne 30. srpna 2022, kterým se mění nařízení 2017/1798/EU, pokud jde o požadavky na lipidy a hořčík pro náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti 
OJ L 288, 09/11/2022, s. 18

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2022/2238/EU ze dne 22. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2021/2306/EU, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se potvrzení o kontrole a výpisů z nich a pokud jde o přechodná ustanovení týkající se potvrzení o kontrole vydaných na Ukrajině 
OJ L 294, 15/11/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/2240/EU ze dne 20. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/1378/EU, prováděcí nařízení 2021/2119/EU a prováděcí nařízení 2021/2307/EU, pokud jde o používání kvalifikované elektronické pečeti pro vydávání certifikátů 
OJ L 294, 15/11/2022, s. 8

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2022/2100/EU ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků 
OJ L 283, 03/11/2022, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2022/2261/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2022)7841)
OJ L 299, 18/11/2022, s. 20
Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Ukrajina ve složení pro obchod č. 1/2022 ze dne 25. října 2022 o aktualizaci přílohy XV (Sbližování celních předpisů) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé [2022/2286]
OJ L 301, 22/11/2022, s. 214
Prováděcí nařízení 2022/2334/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2447/EU, pokud jde o sledování rozhodnutí týkajících se závazných informací, a zavádí pružnost postupů pro vydávání nebo vystavování dokladů o původu zboží
OJ L 309, 30/11/2022, s. 1
Rozhodnutí 2022/2335/EU, kterým se mění rozhodnutí 2015/2169/EU o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
OJ L 309, 30/11/2022, s. 6

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/2183/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 288, 09/11/2022, s. 21
Prováděcí nařízení 2022/2302/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 305, 25/11/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/2316/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 307, 28/11/2022, s. 57

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2022/2181/EU ze dne 29. června 2022, kterým se doplňuje nařízení 2021/1139/EU o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o počáteční data a období nepřípustnosti žádostí o podporu
OJ L 288, 09/11/2022, s. 7
Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2022 ze dne 19. října 2022 o automatické odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o automatickou odchylku stanovenou čl. 44 odst. 8 pro konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka dovážené do EU [2022/2251]
OJ L 295, 16/11/2022, s. 52
Nařízení 2022/2258/EU ze dne 9. září 2022 kterým se mění a opravuje příloha III nařízení 853/2004/ES o zvláštních hygienických požadavcích na potraviny živočišného původu, pokud jde o produkty rybolovu, vejce a některé vysoce rafinované produkty, a kterým se mění nařízení 2019/624/EU, pokud jde o některé mlže 
OJ L 299, 18/11/2022, s. 5

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2022/2101/EU ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015
OJ L 283, 03/11/2022, s. 7
Rozhodnutí 2022/2102/EU ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Ázerbájdžánské republiky k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015
OJ L 283, 03/11/2022, s. 10
Rozhodnutí 2022/2103/EU ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k vyřazení kategorie obyčejný panenský olivový olej z přílohy B Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015
OJ L 283, 03/11/2022, s. 13
Nařízení 2022/2104/EU ze dne 29. července 2022, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení 2568/91/EHS a prováděcí nařízení Komise 29/2012/EU
OJ L 284, 04/11/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/2105/EU ze dne 29. července 2022, kterým se stanoví pravidla pro kontroly shody obchodních norem pro olivový olej a metody analýzy charakteristik olivového oleje
OJ L 284, 04/11/2022, s. 23

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2022/2109/EU ze dne 24. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o některá usnesení, jež mají být předmětem hlasování na 20. zasedání valné hromady Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, které se bude konat dne 4. listopadu 2022
OJ L 284, 04/11/2022, s. 65

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 30. 11. 2022