Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2020

Vydáno: 10. 12. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/11/direct-access.html?ojYear=2020 
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2020/1625/EU ze dne 25. srpna 2020, kterým se mění nařízení 2019/2035/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec
OJ L 366, 04/11/2020, s. 1
Rozhodnutí 103/2018/EHP ze dne 31. května 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1607]
OJ L 368, 05/11/2020. s. 1
Rozhodnutí 104/2018/EHP ze dne 31. května 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1608]
OJ L 368, 05/11/2020. s. 3
Rozhodnutí 105/2018/EHP ze dne 31. května 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/1609]
OJ L 368, 05/11/2020. s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2020/1644/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 7740) 
OJ L 370, 06/11/2020, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2020/1663/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Česka jako území prostého infekční rinotracheitidy skotu a o schválení programu eradikace infekční rinotracheitidy skotu v několika francouzských regionech (oznámeno pod číslem C(2020) 7578) 
OJ L 374, 10/11/2020, s. 8
Prováděcí nařízení 2020/1685/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky bupivakain podle maximálního limitu reziduí
OJ L 379, 13/11/2020, s. 44
Prováděcí nařízení 2020/1712/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky lidokain podle maximálního limitu reziduí
OJ L 384, 17/11/2020, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2020/1723/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska, Egypta, Izraele, Libanonu, Libye, Maroka, Palestiny, Sýrie, Tuniska a Turecka do Unie (oznámeno pod číslem C(2020) 7661) 
OJ L 386, 18/11/2020, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2020/1741/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 8266) 
OJ L 392, 23/11/2020, s. 32
Prováděcí nařízení 2020/1752/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Austrálii na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 394, 24/11/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/1777/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/659/EU o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 399, 30/11/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/1780/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020)8541) 
OJ L 399, 30/11/2020, s. 12

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2020/1633/EU, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, fosalon, oxadiazon, pyraklostrobin, repelenty: tálový olej a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 367, 05/11/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1643/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin
OJ L 370, 06/11/2020, s. 18
Nařízení 2020/1666/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiv ES do přílohy I
OJ L 377, 11/11/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/1740/EU, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení 1107/2009/ES a zrušuje prováděcí nařízení 844/2012/EU
OJ L 392, 23/11/2020, s. 20
Prováděcí nařízení 2020/1763/EU, kterým se schvaluje formaldehyd jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
OJ L 397, 26/11/2020, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2020/1765/EU o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2
OJ L 397, 26/11/2020, s. 24
Prováděcí nařízení 2020/1770/EU o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení 2016/2031/EU, a o zrušení směrnice 92/105/EHS
OJ L 398, 27/11/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1771/EU, kterým se schvaluje reakční směs kyseliny peroxyoctové (PAA) a kyseliny peroxyoktanové (POOA) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3 a 4
OJ L 398, 27/11/2020, s. 9

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2020/1681/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
OJ L 379, 13/11/2020, s. 27

6. KRMIVA
Nařízení 2020/1720/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie
OJ L 386, 18/11/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1755/EU o povolení přípravku Bacillus coagulans DSM 32016 jako doplňkové látky pro sající a odstavená selata prasatovitých (Suidae), výkrm drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)
OJ L 395, 25/11/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/1760/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 25841 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat včetně prasnic, kromě prasnic produkujících mléko pro přínos u sajících selat (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 397, 26/11/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/1761/EU o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80109 a KCCM 80197 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 397, 26/11/2020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/1762/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 397, 26/11/2020, s. 14
Prováděcí nařízení 2020/1764/EU o povolení 5’-inosinanu sodného z fermentace pomocí Corynebacterium stationis KCCM 80161 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 397, 26/11/2020, s. 21
Prováděcí nařízení 2020/1773/EU, kterým se mění nařízení 429/2008/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek
OJ L 398, 27/11/2020, s. 19

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2020/1667/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/977/EU, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů
OJ L 377, 11/11/2020, s. 5
Nařízení 2020/1693/EU, kterým se mění nařízení 2018/848/EU o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení
OJ L 381, 13/11/2020, s. 1

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/1634/EU, kterým se povoluje uvedení cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 367, 05/11/2020, s. 39
Prováděcí nařízení 2020/1772/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2469/EU, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení 2015/2283/EU o nových potravinách
OJ L 398, 27/11/2020, s. 13

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2020/1652/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/220/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1217/2009/ES o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
OJ L 372, 9/11/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/1668/EU, kterým se stanoví podrobnosti a funkce informačního a komunikačního systému, který má být používán pro účely nařízení 2019/515/EU o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
OJ L 377, 11/11/2020, s. 7

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/1739/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o množství dostupná pro celní kvóty pro některé zemědělské produkty uvedené v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie, celní kvótu pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny a celní kvótu pro hovězí maso pocházející z Kanady
OJ L 392, 23/11/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/1768/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 398, 27/11/2020, s. 2

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2020/1641/EU ze dne 5. listopadu 2020 o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických
OJ L 370, 06/11/2020, s. 4

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2020/1658/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy (IOC), pokud jde o podmínky přistoupení vlády Republiky Uzbekistán k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015
OJ L 376, 10/11/2020, s. 1

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/1733/EU, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 390, 20/11/2020, s. 7

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2020/1757/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992
OJ L 396, 25/11/2020, s. 3

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY
Rozhodnutí 2020/1638/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro kávu
OJ L 371, 06/11/2020, s. 1

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 122/2018/EHP ze dne 31. května 2018, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2020/1624]
OJ L 368, 05/11/2020, s. 23

 

Úřední věstník EU,  3. – 30. 11. 2020