Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2019

Vydáno: 30. 12. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/11/direct-access.html?ojYear=2019  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2019/1983/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/39/EU, pokud jde o přerozdělení podpory Unie
OJ L 308, 29/11/2019, s. 82

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2019/1871/EU o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení rozhodnutí 2005/34/ES
OJ L 289, 08/11/2019, s. 41
Prováděcí nařízení 2019/1881/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky diflubenzuron podle maximálního limitu reziduí
OJ L 290, 11/11/2019, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2019/1886/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/346/EU, pokud jde o regionalizaci Rumunska pro účely uplatňování ochranných opatření ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní (oznámeno pod číslem C(2019) 7873) 
OJ L 290, 11/11/2019, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2019/1887/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o dostupnost a včasnost informací na seznamu schválených zařízení (oznámeno pod číslem C(2019) 7899) 
OJ L 290, 11/11/2019, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2019/1895/EU, kterým se několik ostrovů Portugalska uznává za prosté varroázy a kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/503/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7905) 
OJ L 291, 12/11/2019, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2019/1900/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8161) 
OJ L 292, 13/11/2019, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2019/1931/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8424) 
OJ L 299, 20/11/2019, s. 61
Prováděcí rozhodnutí 2019/1952/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8592) 
OJ L 304, 26/11/2019, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2019/1970/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), příloha II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status některých oblastí ve Španělsku úředně prostých brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí v Itálii prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro tyto oblasti (oznámeno pod číslem C(2019) 8378) 
OJ L 307, 28/11/2019, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2019/1972/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8396) 
OJ L 307, 28/11/2019, s. 56
Prováděcí nařízení 2019/1981/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/626/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů, želatiny a kolagenu a hmyzu určených k lidské spotřebě na území Evropské unie
OJ L 308, 29/11/2019, s. 72
Prováděcí rozhodnutí 2019/1992/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech prodloužením jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2019) 8571)
OJ L 308, 29/11/2018, s. 107
Prováděcí rozhodnutí 2019/1994/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 8745) 
OJ L 308, 29/11/2019, s. 112

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/1844/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“
OJ L 283, 05/11/2019, s. 1
Rozhodnutí 2019/1905/EU, jímž se Komise žádá o předložení studie zaměřené na možnosti, jak by Unie mohla aktualizovat stávající právní předpisy o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh, a s ohledem na výsledky studie případně o předložení návrhu
OJ L 293, 14/11/2019, s. 105
Prováděcí rozhodnutí 2019/1942/EU o neschválení karbendazimu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 9
OJ L 303, 25/11/2019, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2019/1950/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení K-HDO pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 304, 26/11/2019, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2019/1951/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení tebukonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 304, 26/11/2019, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2019/1958/EU o odchylce od vzájemného uznávání povolení biocidního přípravku obsahujícího kyanovodík navržené Polskem v souladu s článkem 37 nařízení 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 8346)
OJ L 306, 27/11/2019, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2019/1959/EU o neschválení hydrogenfosforečnanu stříbrno-sodno-zirkoničitého jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 7
OJ L 306, 27/11/2019, s. 40
Prováděcí rozhodnutí 2019/1960/EU o neschválení stříbrného zeolitu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 7
OJ L 306, 27/11/2019, s. 42
Prováděcí rozhodnutí 2019/1969/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení IPBC pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 307, 28/11/2019, s. 45
Prováděcí rozhodnutí 2019/1973/EU o neschválení stříbrno-mědnatého zeolitu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 7
OJ L 307, 28/11/2019, s. 58

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2019/1854/EU, kterým se zřizuje evropská výzkumná infrastruktura pro zobrazovací technologie v biologických a biomedicínských vědách – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) (oznámeno pod číslem C(2019) 7612) 
OJ L 285, 06/11/2019, s. 9
Prováděcí nařízení 2019/1873/EU o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů
OJ L 289, 08/11/2019, s. 50

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/1947/EU o povolení kasiové gumy jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 304, 26/11/2019, s. 7
Prováděcí nařízení 2019/1964/EU o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 307, 28/11/2019, s. 3
Prováděcí nařízení 2019/1965/EU o povolení dihydrátu molybdenanu sodného jako doplňkové látky pro ovce
OJ L 307, 28/11/2019, s. 12
Prováděcí nařízení 2019/1977/EU o povolení fenylmethanthiolu, benzyl(methyl)sulfidu, 2-pentylthiofenu, tridec-2-enalu, 12-methyltridekanalu, 2,5-dimethylfenolu, hexa-2(trans),4(trans)-dienalu a 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanonu jako doplňkových látek pro kočky a psy
OJ L 308, 29/11/2019, s. 45

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2019/1869/EU, kterým se mění a opravuje příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých nežádoucích látek v krmivech
OJ L 289, 08/11/2019, s. 32
Nařízení 2019/1870/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách
OJ L 289, 08/11/2019, s. 37
Doporučení 2019/1888/EU o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách
OJ L 290, 11/11/2019, s. 31

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2019/1901/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus
OJ L 293, 14/11/2019, s. 2

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Rozhodnutí 2019/1904/EU, jímž se Komise žádá o předložení studie s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci C-528/16, pokud jde o status nových genomických technik podle práva Unie, a s ohledem na výsledky studie případně o předložení návrhu
OJ L 293, 14/11/2019, s. 103
Prováděcí nařízení 2019/1976/EU, kterým se povoluje uvedení fenylkapsaicinu na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 308, 29/11/2019, s. 40
Prováděcí nařízení 2019/1979/EU, kterým se povoluje uvedení směsi 2′-fukosyllaktosy/difukosyllaktosy na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 308, 29/11/2019, s. 62

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2019/1875/EU o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
OJ L 294, 14/11/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1927/EU o odchylkách od pravidel pro „původní produkty“ stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty ze Singapuru
OJ L 299, 20/11/2019, s. 45
Rozhodnutí 2019/1955/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o přezkumu Ujednání o pravidlech správy celních kvót pro zemědělské produkty
OJ L 306, 27/11/2019, s. 20
Prováděcí nařízení 2019/1975/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/220/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1217/2009/ES o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
OJ L 308, 29/11/2019, s. 4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2019/1864/EU o podpisu jménem Unie dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso
OJ L 289, 08/11/2019, s. 1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/1872/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Japonska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity
OJ L 289, 08/11/2019, s. 47
Prováděcí nařízení 2019/1980/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 308, 29/11/2019, s. 69

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2019/1862/EU, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováváním osobních údajů Komisí v systému Unie pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
OJ L 286, 07/11/2019, s. 17

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2019/1882/EU o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje
OJ L 290, 11/11/2019, s. 12
Prováděcí nařízení 2019/1984/EU, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením 2019/1882/EU
OJ L 308, 29/11/2019, s. 84
Rozhodnutí 2019/1987/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
OJ L 308, 29/11/2019, s. 95

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/1860/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1313/2014/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 286, 07/11/2019, s. 13
Prováděcí nařízení 2019/1978/EU, kterým se mění nařízení 1238/95/ES, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
OJ L 308, 29/11/2019, s. 58
Prováděcí směrnice 2019/1985/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 308, 29/11/2019, s. 86

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 1. – 30. 11. 2019