Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018

Vydáno: 28. 12. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/11/direct-access.html?ojYear=2018

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2018/1848/EU o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení 1306/2013/EU
OJ L 300, 27/11/2018, s. 4

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2018/1718/EU o změně nařízení 726/2004/ES, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky
OJ L 291, 16/11/2018, s. 3

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/1650/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky týkající se Kanady, Ruska a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 275, 06/11/2018, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2018/1652/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7445)
OJ L 275I, 06/11/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/1669/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/80/ES, kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat (oznámeno pod číslem C(2018) 7239)
OJ L 278, 08/11/2018, s. 28
Prováděcí rozhodnutí 2018/1687/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2018) 7240) 
OJ L 279, 09/11/2018, s. 36
Prováděcí rozhodnutí 2018/1689/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7511) 
OJ L 279, 09/11/2018, s. 39
Prováděcí rozhodnutí 2018/1698/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 7543) 
OJ L 282, 12/11/2018, s. 15
Prováděcí nařízení 2018/1729/EU, kterým se mění nařízení 206/2009/ES, pokud jde o informace, které mají být poskytovány na plakátech cestujícím a široké veřejnosti ohledně některých zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu
OJ L 288, 16/11/2018, s. 4
Rozhodnutí 1/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1735]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 1 
Rozhodnutí 2/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1736]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 3  
Rozhodnutí 3/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1737]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 4
Rozhodnutí 4/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1738]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 5 
Rozhodnutí 5/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1739]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 6 
Rozhodnutí 6/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1740]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 7 
Rozhodnutí 14/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1748] 
OJ L 297, 22/11/2018, s. 17
Rozhodnutí 15/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1749]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 18 
Rozhodnutí 16/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1750]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 20 
Rozhodnutí 17/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1751]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 21 
Rozhodnutí 18/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1752]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 22 
Rozhodnutí 19/2017/EHP ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1753]
OJ L 297, 22/11/2018, s. 24  
Prováděcí rozhodnutí 2018/1842/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 7911) 
OJ L 298, 23/11/2018, s. 65
Prováděcí nařízení 2018/1853/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků CVAS
OJ L 302, 28/11/2018, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2018/1856/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 8058) 
OJ L 302, 28/11/2018, s. 78
Rozhodnutí 46/2017/EHP ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1810] 
OJ L 305, 29/11/2018, s. 1
Rozhodnutí 47/2017/EHP ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1811]
OJ L 305, 29/11/2018, s. 3
Rozhodnutí 48/2017/EHP ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2018/1812]
OJ L 305, 29/11/2018, s. 4
Rozhodnutí 50/2017/EHP ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1814]
OJ L 305, 29/11/2018, s. 13
Rozhodnutí 51/2017/EHP ze dne 17. března 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1815]
OJ L 305, 29/11/2018, s. 15

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/1659/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 844/2012/EU s ohledem na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému zavedená nařízením 2018/605/EU
OJ L 278, 08/11/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/1796/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxyfen a tritosulfuron
OJ L 294, 21/11/2018, s. 15
Prováděcí nařízení 2018/1865/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 304, 29/11/2018, s. 6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2018/1660/EU, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení 669/2009/ES a zrušuje prováděcí nařízení 885/2014/EU
OJ L 278, 08/11/2018, s. 7

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/1649/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
OJ L 275, 06/11/2018, s. 7

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2018/1701/EU o navrhované občanské iniciativě „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“ (oznámeno pod číslem C(2018) 7300)

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Rozhodnutí 2018/1701/EU o navrhované občanské iniciativě „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“ (oznámeno pod číslem C(2018) 7300)
OJ L 285, 13/11/2018, s. 80

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2018/1784/EU o změně nařízení 639/2014/EU, pokud jde o některá ustanovení týkající se ekologických postupů stanovených nařízením 1307/2013/EU
OJ L 293, 20/11/2018, s. 1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2018/1647/EU, kterým se povoluje uvedení hydrolyzátu z vaječné membrány na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 274, 05/11/2018, s. 51
Prováděcí nařízení 2018/1648/EU, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 275, 06/11/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/1790/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/623/ES, kterým se stanoví pokyny pro posuzování rizik geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí (oznámeno pod číslem C(2018) 7513) 
OJ L 293, 20/11/2018, s. 32

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2018/1733/EU, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna dodatku 1 přílohy XIII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Ekvádorem a Peru na straně druhé
OJ L 288, 16/11/2018, s. 15

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/1873/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 306, 30/11/2018, s. 12

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2018/1668/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických v seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2018) 7207) 
OJ L 278, 08/11/2018, s. 26

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2018/1800/EU, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 296, 22/11/2018, s. 28

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2018/1674/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice
OJ L 284, 12/11/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/1872/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES, 969/2006/ES a 1067/2008/ES, od prováděcích nařízení 2015/2081/EU a 2017/2200/EU, od nařízení 1964/2006/ES a prováděcího nařízení 480/2012/EU a nařízení 1918/2006/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2019 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek k prodeji sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v rámci veřejné intervence v roce 2019
OJ L 306, 30/11/2018, s. 9

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2018/1670/EU, kterým se mění nařízení 110/2008/ES, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie
OJ L 284, 12/11/2018, s. 1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. 11. 2018