Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2016

Vydáno: 20. 12. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/11/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2016/1918/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2016) 6815) 
OJ L 296, 01/11/2016, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2016/2002/EU, kterým se mění příloha E směrnice 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (oznámeno pod číslem C(2016) 7026) 
OJ L 308, 16/11/2016, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 7023) 
OJ L 310, 17/11/2016, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2016/2009/EU o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (oznámeno pod číslem C(2016) 7219) 
OJ L 310, 17/11/2016, s. 66
Prováděcí nařízení 2016/2045/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „gamithromycin“
OJ L 318, 24/11/2016, s. 3
Prováděcí nařízení 2016/2074/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku salicylan hlinitý (zásaditý)
OJ L 320, 26/11/2016, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2016/2092/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice  96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 7569) 
OJ L 324, 30/11/2016, s. 11

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí směrnice 2016/1914/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 296, 01/11/2016, s. 7
Nařízení 2016/1902/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 298, 04/11/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/1929/EU, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 299, 05/11/2016, s. 26
Prováděcí nařízení 2016/1930/EU, kterým se schvaluje chlorkresol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 1, 2, 3, 6 a 9
OJ L 299, 05/11/2016, s. 29 
Prováděcí nařízení 2016/1931/EU, kterým se schvaluje chlorkresol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13
OJ L 299, 05/11/2016, s. 33  
Prováděcí nařízení 2016/1932/EU, kterým se schvaluje oxid vápenato-hořečnatý (pálené dolomitické vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
OJ L 299, 05/11/2016, s. 36 
Prováděcí nařízení 2016/1933/EU, kterým se schvaluje hydroxid vápenato-hořečnatý (hydratované dolomitické vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
OJ L 299, 05/11/2016, s. 39 
Prováděcí nařízení 2016/1934/EU, kterým se schvaluje alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 299, 05/11/2016, s. 42  
Prováděcí nařízení 2016/1935/EU, kterým se schvaluje hydroxid vápenatý (hašené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
OJ L 299, 05/11/2016, s. 45 
Prováděcí nařízení 2016/1936/EU, kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
OJ L 299, 05/11/2016, s. 48 
Prováděcí nařízení 2016/1937/EU, kterým se schvaluje cyfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 299, 05/11/2016, s. 51 
Prováděcí nařízení 2016/1938/EU, kterým se schvaluje kyselina citronová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2
OJ L 299, 05/11/2016, s. 54
Prováděcí rozhodnutí 2016/1943/EU podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU o používání parafinového oleje k potírání vajec za účelem regulace velikosti populace hnízdících ptáků
OJ L 299, 05/11/2016, s. 90
Prováděcí rozhodnutí 2016/1950/EU o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 300, 08/11/2016, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2016/1967/EU, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‚t Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2016) 7075)
OJ L 303, 10/11/2016, s. 21
Prováděcí nařízení 2016/1978/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 305, 12/11/2016, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2016/1992/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2015/2416/EU, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2016) 7151)
OJ L 306, 15/11/2016, s. 30
Prováděcí nařízení 2016/2016/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid
OJ L 312, 18/11/2016, s. 21
Prováděcí nařízení 2016/2035/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb
OJ L 314, 22/11/2016, s. 7
Nařízení 2016/2031/EU o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení 228/2013/EU, 652/2014/EU a 1143/2014/EU a o zrušení směrnic 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES
OJ L 317, 23/11/2016, s. 4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2016/1917/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2016) 6835) 
OJ L 296, 01/11/2016, s. 17

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/1964/EU o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro dojnice a jiné přežvýkavce určené k mléčné produkci, odstavená selata a výkrm prasat a přípravku z montmorillonitu-illitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 303, 10/11/2016, s. 7
Prováděcí nařízení 2016/2023/EU o povolení benzoátu sodného, sorbátu draselného, kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 313, 19/11/2016, s. 14

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2016/2034/EU, kterým se na rok 2017 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 510/2014/EU, do Unie
OJ L 314, 22/11/2016, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2016/2093/EU o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území
OJ L 324, 30/11/2016, s. 18

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/2055/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 319, 25/11/2016, s. 9

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/2080/EU o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 321, 29/11/2016, s. 45

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2016/2054/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES, 969/2006/ES, 1067/2008/ES a od prováděcího nařízení 2015/2081/EU, od nařízení 1964/2006/ES, od prováděcího nařízení 480/2012/EU, od nařízení 1918/2006/ES a od prováděcího nařízení 2016/605/EU, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2017 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 951/2006/ES, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2017 v odvětví cukru a izoglukózy mimo rámec kvót
OJ L 319, 25/11/2016, s. 3

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. 11. 2016