Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2013

Vydáno: 4. 12. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z  Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=11

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1216/2013/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 288/2009/ES  ohledně lhůty, ve které mají členské státy podat Komisi oznámení o své strategii a o uplatňování podpory, a lhůty, ve které má Komise rozhodnout o konečném přidělení podpory v rámci projektu „Ovoce do škol“
OJ L 319, 29.11.2013, s.4

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

Nařízení 1079/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení 853/2004/ES a  854/2004/ES  (853/2004/ES – Zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, 854/2004/ES – Zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě)
OJ L 292, 01.11.2013, s.10

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí rozhodnutí 2013/635/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES, pokud jde o jejich dobu použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2013) 7148)  (Rozhodnutí Komise 2005/734/ES , 2006/415/ES  a 2007/25/ES  byla přijata v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 za účelem ochrany zdraví zvířat a lidského zdraví v Unii.)
OJ L 293, 05.11.2013, s.40
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 311/13/COL ze dne 17. července 2013, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 131/13/COL
OJ L 303, 14.11.2013, s.56
Prováděcí rozhodnutí 2013/657/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1, která mají být použita v případě ohniska této nákazy ve Švýcarsku, a o zrušení rozhodnutí 2009/494/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 7505)
OJ L 305, 15.11.2013, s.19
Rozhodnutí 102/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.1
Rozhodnutí 103/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.3
Rozhodnutí 104/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.5
Rozhodnutí 105/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.6
Rozhodnutí 106/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.7
Rozhodnutí 107/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.8

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 1089/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)
OJ L 293, 05.11.2013, s.31
Prováděcí nařízení 1124/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenox
OJ L 299, 09.11.2013, s.34
Prováděcí nařízení 1136/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klothianidinu, dimoxystrobinu, oxamylu a pethoxamidu
OJ L 302, 13.11.2013, s.34
Prováděcí nařízení 1150/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky řepkový olej
OJ L 305, 15.11.2013, s.13
Nařízení 1138/2013/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlorfenvinfos, dodin a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 307, 16.11.2013, s.1
Prováděcí nařízení 1165/2013, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka silice pomerančová a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/ES
OJ L 309, 19.11.2013, s.17
Prováděcí nařízení 1166/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky dichlorprop-P
OJ L 309, 19.11.2013, s.22
Prováděcí nařízení 1175/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benalaxyl-M a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 312, 21.11.2013, s.18
Prováděcí nařízení 1176/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyroxsulam a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 312, 21.11.2013, s.23
Prováděcí nařízení 1177/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spirotetramat a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 312, 21.11.2013, s.28
Prováděcí nařízení 1178/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky ethoprofos
OJ L 312, 21.11.2013, s.33
Prováděcí směrnice  2013/57/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 312, 21.11.2013, s.38
Prováděcí nařízení 1187/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka penthiopyrad a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 313, 22.11.2013, s.42
Prováděcí nařízení 1192/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka tembotrion a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 314, 23.11.2013, s.6
Prováděcí nařízení 1195/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thiosíran stříbrnosodný a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 315, 26.11.2013, s.27
Prováděcí nařízení 1199/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka chlorantraniliprol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 315, 26.11.2013, s.69

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2013/652/EU o sledování a ohlašování antimikrobiální rezistence zoonotických a komenzálních bakterií (oznámeno pod číslem C(2013) 7145)
OJ L 303, 14.11.2013, s.26
Prováděcí rozhodnutí 2013/653/EU o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol pro sledování rezistence vůči antimikrobiálním látkám u původců zoonóz v roce 2014 (oznámeno pod číslem C(2013) 7289)
OJ L 303, 14.11.2013, s.40

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1077/2013/EU o povolení přípravku z Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 a Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Lactina Ltd.)
OJ L 292, 01.11.2013, s.3
Prováděcí nařízení 1078/2013/EU o povolení kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 292, 01.11.2013, s.7
Prováděcí nařízení 1101/2013/EU o povolení přípravku z Enterococcus faecium DSM 7134 a Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení 1288/2004/ES  (držitel povolení Lactosan GmbH &CoKG)
OJ L 296, 07.11.2013, s.1
Prováděcí nařízení 1113/2013/EU o povolení přípravků Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 a Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 298, 08.11.2013, s.29
Prováděcí nařízení 1222/2013/EU týkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež
OJ L 320, 30.11.2013, s.16

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení Komise 2013/647/EU o zkoumání množství akrylamidu v potravinách
OJ L 301, 12.11.2013, s.15

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí rozhodnutí 2013/658/EU  o zamítnutí žádosti o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit podle nařízení 1151/2012/EU  (Pomazánkové máslo (ZTS)) (oznámeno pod číslem C(2013) 7615)
OJ L 305, 15.11.2013, s.13
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 1155/2013/EU  ze dne 21. srpna 2013, kterým se mění nařízení 1169/2011/EU  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o informace o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách
OJ L 306, 16.11.2013, s.7
Prováděcí nařízení 1170/2013/EU  ze dne 7. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO))
OJ L 310, 20.11.2013, s.5
Prováděcí nařízení 1171/2013/EU  ze dne 7. listopadu 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Niva (CHZO))
OJ L 310, 20.11.2013, s.7

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2013/648/EU, kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 4719)
OJ L 302, 13.11.2013, s.38
Prováděcí Rozhodnutí 2013/649/EU, kterým se povoluje uvedení pylu z kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení 1829/2003/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 4743)
OJ L 302, 13.11.2013, s.44
Prováděcí rozhodnutí 2013/650/EU, kterým se povoluje uvedení produktů obsahujících geneticky modifikovanou (GM) kukuřici MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), čtyři související GM kukuřice kombinující tři různé jednoduché GM události (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) a čtyři související GM kukuřice kombinující dvě různé jednoduché GM události (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) nebo z nich sestávajících či vyrobených na trh v souladu s nařízením 1829/2003/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 4755)
OJ L 302, 13.11.2013, s.47

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1114/2013/EU, kterým se mění nařízení 1857/2006/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
OJ L 298, 08.11.2013, s.34
Prováděcí nařízení 1191/2013/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 2305/2003/ES,  969/2006/ES,  1067/2008/ES, 1964/2006/ES, od prováděcího nařízení 480/2012/EU  a od nařízení 828/2009/ES,  1918/2006/ES  a  341/2007/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2014 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr, olivový olej a česnek, kterým se stanoví odchylka od nařízení  951/2006/ES, 1518/2003/ES,  382/2008/ES,  1178/2010/EU a 90/2011/EU, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2014 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót, vepřového masa, hovězího masa, vajec a drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné za pevnou cenu v rámci veřejné intervence
OJ L 314, 23.11.2013, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1204/2013/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Moldavskou republiku v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky, vejce a vaječné výrobky
OJ L 316, 27.11.2013, s.6

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2013/636/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2013) 7162)
OJ L 293, 05.11.2013, s.42
Prováděcí nařízení 1102/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1044/2012/EU  o odchylce od nařízení 2454/93/EHS, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Guatemaly v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie
OJ L 296, 07.11.2013, s.4

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2013/686/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES  týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2013) 8031)
OJ L 316, 27.11.2013, s.50

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1221/2013/EU o změně prováděcího nařízení 476/2013/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2013/14, a o zrušení prováděcího nařízení 968/2013/EU
OJ L 320, 30.11.2013, s.14

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě
OJ L 296, 07.11.2013, s.12

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 132/2013/EHP  ze dne 14. června 2013, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) k Dohodě o EHP
OJ L 318, 28.11.2013, s.34
Nařízení 1202/2013/EU, kterým se mění nařízení 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno
OJ L 321, 30.11.2013, s.1

Úřední věstník EU,  1. – 30. 11. 2013