Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2011

Vydáno: 2. 12. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Nařízení 1112/2011/EU, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o položku týkající se Paraguaye na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některého čerstvého masa do Unie 

    OJ L 287, 04.11.2011, s. 32

Nařízení 1109/2011/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2075/2005/ES, pokud jde o ekvivalentní metody pro testování na trichinely 

    OJ L 287, 04.11.2011, s. 23

Nařízení 1114/2011/EU, kterým se zrušuje nařízení 601/2008/ES o ochranných opatřeních vztahujících se na určité produkty rybolovu dovezené z Gabonu a určené k lidské spotřebě 

    OJ L 288, 05.11.2011, s. 23

Rozhodnutí 2011/723/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí

    OJ L 288, 05.11.2011, s. 26

Rozhodnutí 2011/742/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/630/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 68

Rozhodnutí 2011/743/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat ve Francii

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 69

 

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Rozhodnutí 2011/718/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/402/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta

    OJ L 285, 01.11.2011, s. 53

Nařízení 1100/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/ES, pokud jde o podmínky schválení účinných látek dikamba, difenokonazol a imazachin

    OJ L 285, 01.11.2011, s. 10

Nařízení 1127/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 2-naftyloxyoctová kyselina 

    OJ L 289, 08.11.2011, s. 26

Nařízení 1134/2011/EU o neobnovení povolení aktivní látky  cinidon-ethyl, podle nařízení 1107/2009/ES, a změna prováděcího nařízení 540/2011/ES

    OJ L 292, 10.11.2011, s. 1

Nařízení 1143/2011/EU o povolení aktivní látky prochloraz, podle nařízení 1107/2009/ES týkajícího se umísťování produktů na ochranu rostlin na trh, a změna přílohy prováděcícho nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí 2008/934/ES

    OJ L 293, 11.11.2011, s. 26

 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

Rozhodnutí 2011/717/EU, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí

    OJ L 285, 01.11.2011, s. 46

 

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

Nařízení 1129/2011/ES, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie 

    OJ L 295, 12.11.2011, s. 1

Nařízení 1130/2011/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách 

    OJ L 295, 12.11.2011, s. 178

Nařízení 1131/2011/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o steviol-glykosidy 

    OJ L 295, 12.11.2011, s. 205

 

6. KRMIVA

Nařízení 1111/2011/EU o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 

    OJ L 287, 04.11.2011, s. 30

Nařízení 1110/2011/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže a výkrm prasat (držitel povolení Roal Oy) 

    OJ L 287, 04.11.2011, s. 27

 

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

 

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

 

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

 

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 1098/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (大蒜 (Jinxiang Da Suan) (CHZO))

    OJ L 285, 01.11.2011, s. 6

Nařízení 1117/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lough Neagh Eel (CHZO))

    OJ L 289, 08.11.2011, s. 6

Nařízení 1118/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coppa di Parma (CHZO))

    OJ L 289, 08.11.2011, s. 8

Nařízení 1119/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brovada (CHOP))

    OJ L 289, 08.11.2011, s. 10

Nařízení 1120/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo Brindisino (CHZO))

    OJ L 289, 08.11.2011, s. 12

Nařízení 1121/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Native Shetland Wool (CHOP))

    OJ L 289, 08.11.2011, s. 14

Nařízení 1154/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zgornjesavinjski želodec (CHZO))

    OJ L 296, 15.11.2011, s. 14

Nařízení 1155/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Šebreljski želodec (CHZO))

    OJ L 296, 15.11.2011, s. 16

Nařízení 1156/2011/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kočevski gozdni med (CHOP))

    OJ L 296, 15.11.2011, s. 18

Nařízení 1160/2011/EU o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění 

    OJ L 296, 15.11.2011, s. 26

Rozhodnutí 2011/738/EU o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 3

Nařízení 1170/2011/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění 

    OJ L 299, 17.11.2011, s. 1

Nařízení 1171/2011/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 

    OJ L 299, 17.11.2011, s. 4

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

    OJ L 302, 19.11.2011, s. 1

Nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení 1924/2006/ES a 1925/2006/ES a o zrušení směrnice 87/250/EHS, směrnice 90/496/EHS, směrnice 1999/10/ES, směrnice 2000/13/ES, směrnic 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 608/2004/ES 

    OJ L 304, 22.11.2011, s. 18

Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 1999/44/ES a zrušuje směrnice 85/577/EHS a směrnice 97/7/ES

    OJ L 304, 22.11.2011, s. 64

 

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

 

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Nařízení 1161/2011/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES, nařízení 1925/2006/ES a nařízení 953/2009/ES, pokud jde o seznamy minerálních látek, které lze přidávat do potravin 

    OJ L 296, 15.11.2011, s. 29

 

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

 

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

15. GMO A „NOVEL FOODS“

Rozhodnutí 2011/761/EU, kterým se povoluje uvedení flavonoidů z Glycyrrhiza glabra L. na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES

    OJ L 313, 26.11.2011, s. 37

Rozhodnutí 2011/762/EU, kterým se povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97

    OJ L 313, 26.11.2011, s. 41

 

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Rozhodnutí 2011/739/EU o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 48

Dohoda mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 49

Rozhodnutí 2011/740/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2007/506/ES, 2007/742/ES, 2009/543/ES a 2009/544/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům

    OJ L 297, 16.11.2011, s. 64

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

    OJ L 302, 19.11.2011, s. 2

 

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

 

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Nařízení 1223/2011/EU, kterým se mění nařízení 1688/2005/ES, pokud jde o odběr vzorků v hejnech původu vajec a mikrobiologické vyšetření těchto vzorků a vzorků určitého masa určených pro Finsko a Švédsko 

OJ L 314, 29.11.2011, s. 12

 

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Nařízení 1191/2011/EU, kterým se mění nařízení 479/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků

    OJ L 302, 19.11.2011, s. 30

 

21. JEDLÉ OLEJE

 

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Nařízení 1208/2011/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“

    OJ L 305, 23.11.2011, s. 153

 

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

 

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

 

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

 

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

 

27. LIHOVINY

 

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Informace o úpravě příloh k dohodě mezi ES a USA o obchodu s vínem

    OJ L 308, 24.11.2011, s. 1

Nařízení 1212/2011/EU, kterým se mění nařízení 1416/2006/ES stanovující specifická pravidla pro provádění čl. 7(2) dohody mezi ES a USA o obchodu s vínem se zaměřením na ochranu amerických názvů původu ve Společenství

    OJ L 308, 24.11.2011, s. 18

Rozhodnutí 2011/751/ES o oznámení návrhu na změnu přílohy k ES-USA-dohodě o obchodu s vínem

    OJ L 308, 24.11.2011, s. 36

 

29. KOSMETIKA

 

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

 

31. Společná organizace trhu

Nařízení 1191/2011/EU, kterým se mění nařízení 479/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků

    OJ L 302, 19.11.2011, s. 30

Nařízení 1208/2011/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“

    OJ L 305, 23.11.2011, s. 153

Oprava nařízení 491/2009/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

    OJ L 313, 26.11.2011, s. 47

 

Úřední věstník ES, 1.11. – 30. 11. 2011