Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2022

Vydáno: 2. 2. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2022/42/EU ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1307/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2022
OJ L 9, 14/01/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/64/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU a 2020/1988/EU, pokud jde o režim správy některých celních kvót a množství, která lze dovézt v rámci některých celních kvót
OJ L 11, 18/01/2022, s. 6
Nařízení 2022/126/EU ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení 2021/2115/EU o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1
OJ L 20, 31/01/2022, s. 52
Prováděcí nařízení 2022/129/EU ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení 2021/2115/EU a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP
OJ L 20, 31/01/2022, s. 197 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Rozhodnutí 2022/119/EU o zrušení rozhodnutí 2004/613/ES na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin
OJ L 19, 28/01/2022, s. 71

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/34/EU ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení 2021/405/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určité volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě, zásilek určitých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, určitých produktů rybolovu a žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, a zrušuje rozhodnutí 2007/82/ES 
OJ L 8, 13/01/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/35/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2021/404/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením 2016/429/EU
OJ L 8, 13/01/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/36/EU, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení 2020/2235/EU, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie 
OJ L 8, 13/01/2022, s. 36
Prováděcí nařízení 2022/37/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/403/EU, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých druhů a kategorií drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů do Unie a přemísťování těchto zásilek mezi členskými státy 
OJ L 8, 13/01/2022, s. 92
Prováděcí rozhodnutí 2022/53/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 247)  
OJ L 9, 14/01/2022, s. 44
Nařízení 2022/54/EU ze dne 21. října 2021, kterým se mění nařízení 2020/692/EU, pokud jde o další požadavky na vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie 
OJ L 10, 17/01/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/55/EU ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/403/EU, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie, a kterým se mění prováděcí nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup kopytníků do Unie 
OJ L 10, 17/01/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/65/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 11, 18/01/2022, s. 13
Prováděcí nařízení 2022/97/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 17, 26/01/2022, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2022/106/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 444)  
OJ L 18, 27/01/2022, s. 11

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/4/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Purpureocillium lilacinum kmen PL11 jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 1, 05/01/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/19/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Purpureocillium lilacinum kmen 251 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 5, 10/01/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/43/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky flumioxazin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a příloha prováděcího nařízení 2015/408/EU
OJ L 9, 14/01/2022, s. 7
Nařízení 2022/78/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dazomet, hexythiazox, metam a methylisothiokyanát v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 13, 20/01/2022, s. 5
Nařízení 2022/85/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro flonikamid v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 14, 21/01/2022, s. 6
Nařízení 2022/93/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, fluvalinát, folpet, fosetyl, isofetamid, „virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1“, „virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2“, spinetoram a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 16, 25/01/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/94/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fosmet a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 16, 25/01/202, s. 33
Prováděcí nařízení 2022/114/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“ 
OJ L 19, 28/01/2022, s. 11

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2022/56/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/921/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 10, 17/01/2022, s. 13
Nařízení 2022/63/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý (E 171) 
OJ L 11, 18/01/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/116/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 19, 28/01/2022, s. 22

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí rozhodnutí 2022/120/EU o změně rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem C(2022) 367) 
OJ L 19, 28/01/2022, s. 72

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2022/47/EU, kterým se povoluje uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 9, 14/01/2022, s. 29

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 2022/111/EU, kterým se mění nařízení 2019/216/EU, pokud jde o celní kvótu Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye
OJ L 19, 28/01/2022, s. 1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/38/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 8, 13/01/2022, s. 126
Prováděcí nařízení 2022/80/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 13, 20/01/2022, s. 37
Prováděcí nařízení 2022/104/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 18, 27/01/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/115/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 19, 28/01/2022, s. 19

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2022/39/EU, kterým se stanoví pravidla týkající se formy a časových plánů pro předkládání národních pracovních plánů a výročních zpráv o shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2016/1701/EU a 2018/1283/EU
OJ L 8, 13/01/2022, s. 142
Prováděcí nařízení 2022/44/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2021/1139/EU, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro uplatnění paušálních sazeb spojených se závažným nedodržováním pravidel společné rybářské politiky
OJ L 9, 14/01/2022, s. 13
Prováděcí nařízení 2022/45/EU, kterým se provádí nařízení 2021/1139/EU o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o případy nedodržení a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, které mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb z tohoto fondu
OJ L 9, 14/01/2022, s. 20
Prováděcí nařízení 2022/46/EU, kterým se provádí nařízení 2021/1139/EU, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení 2017/1004/EU, pokud jde o určování energeticky účinných technologií a upřesnění metodických prvků pro určení běžné intenzity rybolovu rybářských plavidel
OJ L 9, 14/01/2022, s. 27
Prováděcí nařízení 2022/79/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2021/1139/EU, pokud jde o zaznamenávání, předávání a předkládání údajů o provádění na úrovni operací
OJ L 13, 20/01/2022, s. 24

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2022/7/EU, kterým se mění příloha V prováděcího nařízení 2020/2235/EU, pokud jde o veterinární požadavky na vstup mléčných výrobků obsažených v trvanlivých směsných produktech do Unie 
OJ L 2, 06/01/2022, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2022/68/EU ze dne 27. října 2021, kterým se mění nařízení 2019/934/EU, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o povolené enologické postupy
OJ L 12, 19/01/2022, s. 1

 

Zdroj: Úřední věstník EU, 5. – 31. 1. 2022