Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2020

Vydáno: 25. 2. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/01/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs 

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/10/EU o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Polsku (oznámeno pod číslem C(2020) 75) 
OJ L 5, 09/01/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/15/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 122) 
OJ L 6, 10/01/2020, s. 114
Prováděcí nařízení 2020/42/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 15, 20/01/2020, s. 2
Prováděcí nařízení 2020/43/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky ciklesonid podle maximálního limitu reziduí
OJ L 15, 20/01/2020, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2020/46/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 342) 
OJ L 16, 21/01/2020, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech(2020) 344) (oznámeno pod číslem C(2020) 344) 
OJ L 16, 21/01/2020, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2020/114/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 487) 
OJ L 21, 27/01/2020, s. 20
Rozhodnutí 35/2018/EHP ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/52]
OJ L 26, 30/01/2020, s. 1
Rozhodnutí 36/2018EHP ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/53]
OJ L 26, 30/01/2020, s. 3
Rozhodnutí 37/2018/EHP ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/54]
OJ L 26, 30/01/2020, s. 5
Rozhodnutí 38/2018/EHP ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2020/55]
OJ L 26, 30/01/2020, s. 7
Rozhodnutí 39/2018/EHP ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/56]
OJ L 26, 30/01/2020, s. 9
Rozhodnutí 40/2018/EHP ze dne 23. března 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2020/57]
OJ L 26, 30/01/2020, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2020/134/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 604) 
OJ L 27, 31/01/2020, s. 27

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/17/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 7, 13/01/2020, s. 11
Prováděcí nařízení 2020/18/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 7, 13/01/2020, s. 14
Prováděcí nařízení 2020/23/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiakloprid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 8, 14/01/2020, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2020/27/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8
OJ L 8, 14/01/2020, s. 39
Prováděcí nařízení 2020/29/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvalují taniny z réví Vitis vinifera jako základní látka
OJ L 9, 15/01/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/103/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 844/2012/EU, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci účinných látek
OJ L 19, 24/01/2020, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2020/106/EU o povolení mravenčanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 19, 24/01/2020, s. 15
Prováděcí nařízení 2020/107/EU o povolení látky ponceau 4R jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby
OJ L 19, 24/01/2020, s. 18

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2020/25/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 8, 14/01/2020, s. 18

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/16/EU, kterým se povoluje uvedení nikotinamidu ribosidu chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 7, 13/01/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/24/EU, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny a změna podmínek použití a zvláštních požadavků na označování semen chia (Salvia hispanica) podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 8, 14/01/2020, s. 12

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 3/2019/AKT-EU ze dne 17. prosince 2019 o přijetí přechodných opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT–EU [2020/2]
OJ L 1, 03/01/2020, s. 3
Rozhodnutí 2020/13/EU ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění směrnice pro jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a regiony, v rozsahu, v němž tyto dohody spadají do pravomoci Unie
OJ L 6, 10/01/2020, s. 101

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Informace o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
OJ L 13, 17/01/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/94/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2078, pokud jde o celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020
OJ L 18, 23/01/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/131/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 27, 31/01/2020, s. 18

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2020/30/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 404/2011/EU, pokud jde o podrobná pravidla pro přímou elektronickou výměnu informací zavedenou podle pravidel společné rybářské politiky
OJ L 9, 15/01/2020, s. 3

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2020/126/EU, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením 2019/1882/EU
OJ L 24, 30/01/2020, s. 5

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí rozhodnutí 2020/122/EU o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o změnách příloh I a II Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin
OJ L 23, 29/01/2020, s. 1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2020/132/EU, kterým se stanoví mimořádné opatření ve formě odchylky od čl. 45 odst. 3 nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o příspěvek Unie na propagační opatření v odvětví vína
OJ L 27, 31/01/2020, s. 20
Prováděcí nařízení 2020/133/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2016/1150/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
OJ L 27, 31/01/2020, s. 24

 

Zdroj: Úřední věstník EU, 3. – 31. 1. 2020