Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2019

Vydáno: 25. 2. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/01/direct-access.html?ojYear=2019

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/14/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 8847) 
OJ L 3, 07/01/2019, s. 3
Nařízení 2019/5/EU ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení 726/2004/ES, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení 1901/2006/ES o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků
OJ L 4, 07/01/2019, s. 24
Nařízení 2019/6/EU ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES
OJ L 4, 07/01/2019, s. 43
Prováděcí rozhodnutí 2019/64/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 25) 
OJ L 13, 16/01/2019, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2019/65/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a úředně prostých brucelózy, a příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status některých oblastí ve Španělsku úředně prostých brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2019) 39) 
OJ L 13, 16/01/2019, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2019/81/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 102) 
OJ L 18, 21/01/2019, s. 43
Prováděcí rozhodnutí 2019/82/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2016/2009/EU o schválení programů očkování proti nodulární dermatitidě předložených členskými státy (oznámeno pod číslem C(2019) 105) 
OJ L 18, 21/01/2019, s. 48
Prováděcí rozhodnutí 2019/100/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 615) 
OJ L 20, 23/01/2019, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2019/122/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 722) 
OJ L 24, 28/01/2019, s. 31

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2019/38/EU, kterým se mění přílohy II a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro iprodion v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 9, 11/01/2019, s. 94
Nařízení 2019/50/EU, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazachin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, cibulový olej, thiakloprid a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 10, 14/01/2019, s. 8
Nařízení 2019/58/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro linuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 12, 15/01/2019, s. 1
Nařízení 2019/88/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech
OJ L 22, 24/01/2019, s. 1
Nařízení 2019/89/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 22, 24/01/2019, s. 13 
Nařízení 2019/90/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 22, 24/01/2019, s. 52 
Nařízení 2019/91/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinát, pikoxystrobin a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 22, 24/01/2019, s. 74  
Prováděcí nařízení 2019/139/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen IMI389521 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 26, 30/01/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/147/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen PPRI 5339 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 27, 31/01/2019, s. 14
Prováděcí nařízení 2019/148/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil
OJ L 27, 31/01/2019, s. 18
Prováděcí nařízení 2019/149/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1108/EU a 540/2011/EU, pokud jde o podmínky používání octa jako základní látky
OJ L 27, 31/01/2019, s. 20
Prováděcí nařízení 2019/150/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení následujících účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin: deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol
OJ L 27, 31/01/2019, s. 23
Prováděcí nařízení 2019/151/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Clonostachys rosea kmen J1446 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 27, 31/01/2019, s. 26

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2019/35/EU, kterým se mění nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 9, 11/01/2019, s. 77
Prováděcí nařízení 2019/66/EU o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují
OJ L 15, 17/01/2019, s. 1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2019/36/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/EU, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
OJ L 9, 11/01/2019, s. 85

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/8/EU o povolení hydroxyanalogu methioninu a jeho vápenaté soli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 2, 04/01/2019, s. 6
Prováděcí nařízení 2019/9/EU o povolení bezvodého betainu jako doplňkové látky pro zvířata určená k produkci potravin s výjimkou králíků
OJ L 2, 04/01/2019, s. 10
Prováděcí nařízení 2019/10/EU o povolení přípravku z přírodní směsi illitu-montmorillonitu-kaolinitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 2, 04/01/2019, s. 13  
Prováděcí nařízení 2019/11/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata, odstavená selata, výkrm prasat a o změně nařízení 252/2006/ES, 943/2005/ES a 1200/2005/ES (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd. zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
OJ L 2, 04/01/2019, s. 17  
Prováděcí nařízení 2019/12/EU o povolení L-argininu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 2, 04/01/2019, s. 21
Nařízení 2019/4/EU ze dne 11. prosince 2018 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení 183/2005/ES a o zrušení směrnice 90/167/EHS
OJ L 4, 07/01/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/49/EU o povolení seleničitanu sodného, potahovaného granulovaného seleničitanu sodného a zinek-L-selenomethioninu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 10, 14/01/2019, s. 2
Prováděcí nařízení 2019/111/EU o povolení chmelového extraktu (Humulus lupulus L. flos) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat po odstavu a na výkrm
OJ L 23, 25/01/2019, s. 14
Prováděcí nařízení 2019/144/EU o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella pastoris (CECT 13094) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a výkrm, kuřice nebo odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Fertinagro Biotech S.L.)
OJ L 27, 31/01/2019, s. 8
Prováděcí nařízení 2019/146/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/502/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice
OJ L 27, 31/01/2019, s. 12

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2019/37/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 9, 11/01/2019, s. 88

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2019/33/EU ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu
OJ L 9, 11/01/2019, s. 2
Prováděcí nařízení 2019/34/EU ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o vhodný systém kontrol
OJ L 9, 11/01/2019, s. 46

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2019/39/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 9, 11/01/2019, s, 106 

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2019/108/EU, kterým se podle nařízení 2015/2283/EU povoluje změna specifikací nové složky potravin extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) a mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 23, 25/01/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/109/EU, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 23, 25/01/2019, s. 7
Prováděcí nařízení 2019/110/EU, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze semen Allanblackia jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 23, 25/01/2019, s. 11

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2019/53/EU ze dne 20. prosince 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran Rotterdamské úmluvy k postupům pro dodržování ustanovení této úmluvy
OJ L 10, 14/01/2019, s. 64
Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Alžírsko č. 1/2018 ze dne 27. prosince 2018 o změně podmínek uplatňování celních preferencí u zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů uvedených v článku 14 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé [2019/74]
OJ L 16, 18/01/2019, s. 141

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Rozhodnutí 2019/52/EU ze dne 20. prosince 2018, kterým se povoluje zahájit jednání o dohodě o změně stávající celní kvóty pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa a o změně stávajícího celního režimu v případě ostatního děleného masa z drůbeže v příloze I-A kapitoly 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
OJ L 10, 14/01/2019, s. 62
Prováděcí nařízení 2019/107/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 23, 25/01/2019, s. 2
Rozhodnutí 2019/143/EU o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
OJ L 27, 31/01/2019, s. 2
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou v souvislosti s řízením DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa
OJ L 27, 31/01/2019, s. 4

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/98/EU o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2019
OJ L 20, 23/01/2019, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2019/114/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/53/ES a k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 23, 25/01/2019, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2019/119/EU, kterým se mění směrnice 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 247)
OJ L 24, 28/01/2019, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2019/120/EU, kterým se mění směrnice 2008/90/ES, pokud jde o prodloužení platnosti odchylky týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2019) 254)
OJ L 24, 28/01/2019, s. 27

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/67/EU, kterým se ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy
OJ L 15, 17/01/2019, s. 5

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2019/136/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v pracovní skupině pro víno zřízené Dohodou mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, pokud jde o formuláře používané pro osvědčení pro dovoz vinařských produktů pocházejících z Japonska do Evropské unie a postupy týkající se autocertifikace
OJ L 25, 29/01/2019, s. 25

Úřední věstník EU, 1. – 31. 1. 2019