Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2018

Vydáno: 14. 3. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2018/01/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/11/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2018) 59) 
OJ L 3, 06/01/2018, s. 24
Prováděcí rozhodnutí 2018/60/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2018) 219) 
OJ L 10, 13/01/2018, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2018/86/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem C(2018) 422) 
OJ L 16, 20/01/2018, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2018/102/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání autonomních oblastí Aragonie a Katalánsko ve Španělsku za oblasti úředně prosté brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2018) 159) 
OJ L 17, 23/01/2018, s. 48

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/5/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU, pokud jde o příznaky způsobené dřepčíky Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) a zřízení příslušných vymezených oblastí (oznámeno pod číslem C(2017) 8788)
OJ L 2, 05/01/2018, s. 11
Nařízení 2018/70/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorpyrifosmethyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion a chlorid sodný v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 12, 17/01/2018, s. 24
Nařízení 2018/73/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro sloučeniny rtuti v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 13, 18/01/2018, s. 8
Nařízení 2018/78/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor a lufenuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 14, 19/01/2018, s. 6
Prováděcí nařízení 2018/84/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, klothianidin, sloučeniny mědi, dimoxystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin a zoxamid
OJ L 16, 20/01/2018, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2018/85/EU o změně prováděcího rozhodnutí 2016/715/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2018) 92)
OJ L 16, 20/01/2018, s. 11
Prováděcí směrnice 2018/100/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 17, 23/01/2018, s. 34
Nařízení 2018/62/EU, kterým se nahrazuje příloha I nařízení 396/2005/ES (Text s významem pro EHP. )
OJ L 18, 23/01/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/112/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko laminarin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 20, 25/01/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/113/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky acetamiprid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 20, 25/01/2018, s. 7

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2018/136/EU, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro slintavku a kulhavku a kterým se mění příloha II směrnice 92/119/EHS, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro vezikulární chorobu prasat (oznámeno pod číslem C(2018) 299) 
OJ L 24, 27/01/2018, s. 3

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/74/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování
OJ L 13, 18/01/2018, s. 21
Nařízení 2018/75/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace mikrokrystalické celulosy (E 460 (i))
OJ L 13, 18/01/2018, s. 24
Nařízení 2018/97/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu
OJ L 17, 23/01/2018, s. 11
Nařízení 2018/98/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o sorban vápenatý (E 203)
OJ L 17, 23/01/2018, s. 14

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/129/EU o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 22, 26/01/2018, s. 21
Prováděcí nařízení 2018/130/EU o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení Berg + Schmidt GmbH Co. KG)
OJ L 22, 26/01/2018, s. 25

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2018/79/EU, kterým se mění nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 14, 19/01/2018, s. 31

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Nařízení 2018/121/EU, kterým se mění nařízení 560/2014/EU o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích
OJ L 22, 26/01/2018, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/35/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5)
OJ L 6, 11/01/2018, s. 45

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/127/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 22, 26/01/2018, s. 14

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/83/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie
OJ L 16, 20/01/2018, s. 6
Nařízení 2018/147/EU o změně nařízení 1370/2013/EU, pokud jde o množstevní omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka
OJ L 26, 31/01/2018, s. 6
Nařízení 2018/149/EU ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení 2016/1238/EU, pokud jde o požadavky na složení a jakostní znaky mléka a mléčných výrobků způsobilých pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
OJ L 26, 31/01/2018, s. 11
Prováděcí nařízení 2018/150/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1240/EU, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků způsobilých pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
OJ L 26, 31/01/2018, s. 14

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2018/3/EU, kterým se pro roky 2018 a 2019 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 2, 05/01/2018, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Sdělení týkající se prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 12, 17/01/2018, s. 1
Nařízení 2018/94/EU ze dne 16. listopadu 2017, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí
OJ L 17, 23/01/2018, s. 7

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Informace o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru (1992)
OJ L 12, 17/01/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/82/EU, kterým se opravuje nařízení 891/2009/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
OJ L 16, 20/01/2018, s. 4

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 1. 2018