Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2017

Vydáno: 9. 2. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/01/direct-access.html?ojYear=2017&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2017/39/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
OJ L 5, 10/01/2017, s. 1
Nařízení 2017/40/EU, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení 907/2014/EU
OJ L 5, 10/01/2017, s. 11

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/12/EU týkající se formátu a obsahu žádostí o stanovení maximálních limitů reziduí v souladu s nařízením 470/2009/ES
OJ L 4, 07/01/2017, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2017/14/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 55)   
OJ L 4, 07/01/2017, s. 10
Rozhodnutí 175/2015/EHP ze dne 10. července 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/15]
OJ L 8, 12/01/2017, s. 1
Rozhodnutí 176/2015/EHP ze dne 10. července 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/16]
OJ L 8, 12/01/2017, s. 3
Nařízení 2017/67/EU, kterým se mění příloha II nařízení 652/2014/EU, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze
OJ L 9, 13/01/2017, s. 2
Nařízení 2017/110/EU, kterým se mění přílohy IV a X nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 18, 24/01/2017, s. 42
Prováděcí rozhodnutí 2017/116/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 376) 
OJ L 18, 24/01/2017, s. 53
Nařízení 2017/128/EU, kterým se mění nařízení 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
OJ L 21, 26/01/2017, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2017/155/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí  2016/2122/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 483) 
OJ L 23, 28/01/2017, s. 25

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/157/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thiabendazol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 25, 31/01/2017, s. 5

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/140/EU, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení 882/2004/ES
OJ L 22, 27/01/2017, s. 10

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/68/EU o změně nařízení 121/2008/ES, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309 )
OJ L 9, 13/01/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/53/EU o povolení butan-1-olu, hexan-1-olu, oktan-1-olu, nonan-1-olu, dodekan-1-olu, heptan-1-olu, dekan-1-olu, pentan-1-olu, ethanolu, acetaldehydu, propanalu, butanalu, pentanalu, hexanalu, oktanalu, dekanalu, dodekanalu, nonanalu, heptanalu, undekanalu, 1,1-diethoxyethanu, kyseliny mravenčí, kyseliny octové, kyseliny propionové, kyseliny valerové, kyseliny hexanové, kyseliny oktanové, kyseliny dekanové, kyseliny dodekanové, kyseliny olejové, kyseliny hexadekanové, kyseliny tetradekanové, kyseliny heptanové, kyseliny nonanové, ethyl-acetátu, propyl-acetátu, butyl-acetátu, hexyl-acetátu, oktyl-acetátu, nonyl-acetátu, decyl-acetátu, dodecyl-acetátu, heptyl-acetátu, methyl-acetátu, methyl-butyrátu, butyl-butyrátu, pentyl-butyrátu, hexyl-butyrátu, oktyl-butyrátu, ethyl-dekanoátu, ethyl-hexanoátu, propyl-hexanoátu, pentyl-hexanoátu, hexyl-hexanoátu, methyl-hexanoátu, ethyl-formiátu, ethyl-dodekanoátu, ethyl-tetradekanoátu, ethyl-nonanoátu, ethyl-oktanoátu, ethyl-propionátu, methyl-propionátu, ethyl-valerátu, butyl-valerátu, ethyl-hex-3-enoátu, ethyl-hexadekanoátu, ethyl-trans-2-butenoátu, ethyl-undekanoátu, butyl-isovalerátu, hexyl-isobutyrátu, methyl-2-methylbutyrátu, hexyl-2-methylbutyrátu, triethyl-citrátu, hexyl-isovalerátu a methyl-2-methylvalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/54/EU o povolení 2-methylpropan-1-olu, isopentanolu, 3,7-dimethyloktan-1-olu, 2-ethylhexan-1-olu, 2-methylpropanalu, 3-methylbutanalu, 2-methylbutyraldehydu, kyseliny 3-methylbutanové, kyseliny 2-methylvalerové, kyseliny 2-ethylbutanové, kyseliny 2-methylbutanové, kyseliny 2-methylheptanové, kyseliny 4-methylnonanové, kyseliny 4-methyloktanové, isobutyl-acetátu, isobutyl-butyrátu, 3-methylbutyl-hexanoátu, 3-methylbutyl-dodekanoátu, 3-methylbutyl-oktanoátu, 3-methylbutyl-propionátu, 3-methylbutyl-formiátu, glyceryl-tributyrátu, isobutyl-isobutyrátu, isopentyl-isobutyrátu, isobutyl-isovalerátu, isopentyl-2-methylbutyrátu, 2-methylbutyl-isovalerátu a 2-methylbutyl-butyrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 80
Prováděcí nařízení 2017/55/EU o povolení oktan-2-olu, isopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan2-onu, 6-methylhepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu a isopropyltetradekanoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 112
Prováděcí nařízení 2017/56/EU o povolení kyseliny mléčné, kyseliny 4-oxovalerové, kyseliny jantarové, kyseliny fumarové, ethyl-acetoacetátu, ethyl-laktátu, butyl-laktátu, ethyl-4-oxovalerátu, diethyl-sukcinátu, diethyl-malonátu, butyl-O-butyryllaktátu, hex-3-enyl-laktátu, hexyl-laktátu, butyro-1,4-laktonu, dekano-1,5-laktonu, undekano-1,5-laktonu, pentano-1,4-laktonu, nonano-1,5-laktonu, oktano-1,5-laktonu, heptano-1,4-laktonu a hexano-1,4-laktonu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 129
Prováděcí nařízení 2017/57/EU o povolení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarinu a 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyranu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 153
Prováděcí nařízení 2017/58/EU týkající se povolení α-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-methylfenyl)propan-2-olu, terpineolu a linalyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 159
Prováděcí nařízení 2017/59/EU o povolení 2-fenyl-1,1-dimethoxyethanu, fenethyl-formiátu, fenethyl-oktanoátu, fenethyl-isobutyrátu, fenethyl-2-methylbutyrátu a fenethyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 167
Prováděcí nařízení 2017/60/EU o povolení isoeugenolu jako doplňkové látky pro prasata, přežvýkavce a koně s výjimkou těch, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě, a zvířata v zájmovém chovu
OJ L 13, 17/01/2017, s. 177
Prováděcí nařízení 2017/61/EU o povolení 4-allyl-2,6-dimethoxyfenolu a eugenyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ryb a drůbeže
OJ L 13, 17/01/2017, s. 181
Prováděcí nařízení 2017/62/EU o povolení 3-(methylthio)propionaldehydu, methyl-3-(methylthio)propionátu, allylthiolu, dimethylsulfidu, dibutylsulfidu, diallyldisulfidu, diallyltrisulfidu, dimethyltrisulfidu, dipropyldisulfidu, allyl-isothiokyanátu, dimethyldisulfidu, 2-methylbenzen-1-thiolu, S-methyl-butanthioátu, allyl(methyl)disulfidu, 3-(methylthio)propan-1-olu, 3-(methylthio)hexan-1-olu, 1-propan-1-thiolu, diallylsulfidu, 2,4-dithiapentanu, 2-methyl-2-(methyldithio)propanalu, 2-methylpropan-1-thiolu, methylsulfinylmethanu, propan-2-thiolu, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolanu a 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathianu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 186
Prováděcí nařízení 2017/63/EU o povolení benzylalkoholu, 4-isopropylbenzylalkoholu, benzaldehydu, 4-isopropylbenzaldehydu, salicylaldehydu, p-tolualdehydu, 2-methoxybenzaldehydu, kyseliny benzoové, benzyl-acetátu, benzyl-butyrátu, benzyl-formiátu, benzyl-propanoátu, benzyl-hexanoátu, benzyl-isobutyrátu, benzyl-isovalerátu, hexyl-salicylátu, benzyl-fenylacetátu, methyl-benzoátu, ethyl-benzoátu, isopentyl-benzoátu, pentyl-salicylátu a isobutyl-benzoátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a veratraldehydu a kyseliny gallové jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 214
Prováděcí nařízení 2017/64/EU o povolení amonné soli kyseliny glycyrrhizové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 242
Prováděcí nařízení 2017/65/EU týkající se povolení 1-isopropyl-4-methylbenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, β-karyofylenu, kamfenu, 1-isopropenyl-4-methylbenzenu, δ-3-karenu a d-limonenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 246
Prováděcí nařízení 2017/66/EU o povolení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 13, 17/01/2017, s. 259

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2017/84/EU o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
OJ L 12, 17/01/2017, s. 95

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2017/115/EU, kterým se povoluje uvedení extraktu z fermentovaných sójových bobů na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 165)
OJ L 18, 24/01/2017, s. 50

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí č. 1/2016 Smíšeného výboru pro zemědělství o změně přílohy 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2017/51]
OJ L 7, 12/01/2017, s. 20
Rozhodnutí 2017/38/EU ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé
OJ L 11, 14/01/2017, s. 1080
Prováděcí nařízení 2017/94/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 16, 20/01/2017, s. 3

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/139/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 22, 27/01/2017, s. 8
Prováděcí nařízení 2017/151/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení
OJ L 23, 28/01/2017, s. 7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2017/129/EU o změně prováděcího nařízení 743/2013/EU, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
OJ L 21, 26/01/2017, s. 99

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 1. 2017