Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2016

Vydáno: 5. 2. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/01/direct-access.html?ojYear=2015 


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2016/15/EU, kterým se schvaluje program Bývalé jugoslávské republiky Makedonie pro tlumení salmonel u nosnic a mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii na seznamu třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet konzumní vejce
OJ L 5, 08/01/2016, s.1
Nařízení 2016/27/EU, kterým se mění přílohy III a IV nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 9, 14/01/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/39/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 11, 16/01/2016, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2016/41/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (oznámeno pod číslem C(2016) 41) 
OJ L 11, 16/01/2016, s. 8
Prováděcí nařízení 2016/57/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Minnesota
OJ L 13, 20/01/2016, s. 49

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2016/1/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 2, 05/01/2016, s. 1
Nařízení 2016/46/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 12, 19/01/2016, s. 28
Nařízení 2016/53/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, mesotrion, metosulam a pirimifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 13, 20/01/2016, s. 12
Nařízení 2016/60/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 14, 21/01/2016, s. 1
Nařízení 2016/67/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 15, 22/01/2016, s. 2
Nařízení 2016/75/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 16, 23/01/2016, s. 8
Nařízení 2016/71/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methylcyklopropen, flonikamid, flutriafol, kyselinu indolyloctovou, kyselinu indolylmáselnou, pethoxamid, pirimikarb, prothiokonazol a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 20, 27/01/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/105/EU, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 4, 6 a 13
OJ L 21, 28/01/2016, s. 74
Prováděcí rozhodnutí 2016/107/EU o neschválení cybutrynu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 21, 28/01/2016, s. 81
Prováděcí rozhodnutí 2016/108/EU o neschválení butan-2-on-peroxidu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 1 a 2
OJ L 21, 28/01/2016, s. 83
Prováděcí rozhodnutí 2016/109/EU o neschválení PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 6 a 9
OJ L 21, 28/01/2016, s. 84
Prováděcí rozhodnutí 2016/110/EU o neschválení triklosanu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 1
OJ L 21, 28/01/2016, s. 86
Prováděcí nařízení 2016/124/EU, kterým se schvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 4
OJ L 24, 30/01/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/125/EU, kterým se schvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 2, 3 a 11
OJ L 24, 30/01/2016, s. 6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2016/54/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie
OJ L 13, 20/01/2016, s. 40
Nařízení 2016/55/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 13, 20/01/2016, s. 43
Nařízení 2016/56/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích
OJ L 13, 20/01/2016, s. 46

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2016/104/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro menšinové druhy přežvýkavců určené k výkrmu a mléčné produkci (držitel povolení Prosol S.p.A.)
OJ L 21, 28/01/2016, s. 71

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2016/6/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 322/2014/EU
Nařízení (Euratom) 2016/52, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) 3954/87 a nařízení (Euratom) 944/89 a (Euratom) 770/90
OJ L 13, 20/01/2016, s. 2

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/87/EU o stažení stávajících produktů získaných z MON 863 (MON-ØØ863-5) z trhu a o zrušení rozhodnutí 2010/139/EU, 2010/140/EU a 2010/141/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) a MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 204)
OJ L 17, 26/01/2016, s. 14

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2016/77/EU schvalující postoj, který má byl zaujat jménem Evropské unie na 10. Konferenci ministrů Světové obchodní organizace, pokud jde o hospodářskou soutěž při vývozu a rozvoj
OJ L 16, 23/01/2016, s. 23
Rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko 2/2016 o změně protokolu č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce [2016/121]
OJ L 23, 29/01/2016, s.79

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/85/EU, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení 2015/2334/EU
OJ L 17, 26/01/2016, s. 10

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/112/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 23, 29/01/2016, s. 14

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí směrnice 2016/11/EU, kterou se mění příloha II směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh
OJ L 3, 06/01/2016, s. 48

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2016/24/EU, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení 669/2009/ES a 884/2014/EU
OJ L 8, 13/01/2016, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Doporučení 2016/22/EU o prevenci a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem a o zrušení doporučení 2010/133/EU
OJ L 6, 09/01/2016, s. 8

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2016/38/EU, kterým se mění nařízení 555/2008/ES, pokud jde o maximální strop záloh na podporu investic a inovací v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
OJ L 11, 16/01/2016, s. 1

Úřední věstník EU, 5. – 30. 1. 2016