Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2015

Vydáno: 6. 2. 2015
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/01/direct-access.html?ojYear=2015


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2015/9/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 3, 07.01.2015, s.10

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2015/56/EU, kterým se mění nařízení 865/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 338/97/ES, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
OJ L 10, 16.01.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/57/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 792/2012/EU, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení 338/97/ES  o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a v nařízení 865/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 338/97/ES
OJ L 10, 16.01.2015, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2015/129/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Kypru za členský stát úředně prostý brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2015) 172) 
OJ L 21, 28.01.2015, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2015/144/EU, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti s nákazami zvířat uvedenými v nařízení 652/2014/EU (oznámeno pod číslem C(2015) 250)
OJ L 24, 30.01.2015, s.17
Prováděcí nařízení 2015/149/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „methylprednisolon“
OJ L 26, 31.01.2015, s.7
Prováděcí nařízení 2015/150/EU,  kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „gamithromycin“
OJ L 26, 31.01.2015, s.10
Prováděcí nařízení 2015/151/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „doxycyklin“
OJ L 26, 31.01.2015, s.13
Prováděcí nařízení 2015/152/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „tulathromycin“
OJ L 26, 31.01.2015, s.16

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/51/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka chromafenozid, mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro uvedenou účinnou látku
OJ L 9, 15.01.2015, s.22
Prováděcí nařízení 2015/52/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o zpravodajský členský stát pro účinnou látku mekoprop-P
OJ L 9, 15.01.2015, s.27
Prováděcí nařízení 2015/58/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o datum skončení platnosti schválení účinné látky tepraloxydim
OJ L 10, 16.01.2015, s.25

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2015/130/EU, kterým se schvalují laboratoře v Číně k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2015) 279) 
OJ L 21, 28.01.2015, s.20

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2015/82/EU, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES  a částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 nařízení 1225/2009/ES  ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
OJ L 15, 22.01.2015, s.8
Prováděcí nařízení 2015/83/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 15, 22.01.2015, s.31
Prováděcí nařízení 2015/84/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie
OJ L 15, 22.01.2015, s.54
Prováděcí rozhodnutí 2015/87/EU, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
OJ L 15, 22.01.2015, s.75

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/38/EU o povolení přípravku Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako doplňkové látky pro nosnice a o změně nařízení 1520/2007/ES (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte)
OJ L 8, 14.01.2015, s.4
Prováděcí nařízení 2015/46/EU týkající se povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt a výkrm a odchov perliček (držitel povolení Huvepharma NV)
OJ L 9, 15.01.2015, s.5
Prováděcí nařízení 2015/47/EU  týkající se povolení přípravku alfa-amylázy z Bacillus licheniformis (DSM 21564) jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)
OJ L 9, 15.01.2015, s.8

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení  2015/7/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení  432/2012/EU
OJ L 3, 07.01.2015, s.3
Nařízení 2015/8/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 3, 07.01.2015, s.6
Prováděcí nařízení 2015/37/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Klenovecký syrec (CHZO))
OJ L 8, 14.01.2015, s.2

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2015/131/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 23, 29.01.2015, s.1

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí rozhodnutí 2015/103/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 53)
OJ L 16, 23.01.2015, s.33
Rozhodnutí 2015/155/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Výboru pro obchod se zbožím zřízeného Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí pravidel pro správu celních kvót
OJ L 26, 31.01.2015, s.22

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/139/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 24, 30.01.2015, s.3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2015/98/EU  ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení 1380/2013/EU  v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
OJ L 16, 23.01.2015, s.23
Prováděcí nařízení 2015/111/EU, kterým se zavádějí opatření ke zmírnění vážného ohrožení zachování populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře
OJ L 20, 27.01.2015, s.31

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2015/153/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1918/2006/ES, pokud jde o měsíční limity pro vydávání dovozních licencí v rámci celní kvóty na rok 2015 pro olivový olej pocházející z Tuniska
OJ L 26, 31.01.2015, s.19

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/50/EU, kterým se mění příloha I nařízení 32/2000/ES, pokud jde o zavedení nových celních kvót Unie závazných v rámci GATT pro čokoládu, cukrovinky a pečivo
OJ L 9, 15.01.2015, s.20

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. ledna 2015