Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2013

Vydáno: 11. 2. 2013
Autor: berankova1

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=1

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 30/2013/EU, kterým se mění nařízení  288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od nařízení  288/2009/ES
OJ L 14, 18.01.2013, s.7
Prováděcí nařízení 64/2013/EU, kterým se mění nařízení  2535/2001/ES, pokud jde o správu celních kvót WTO na novozélandský sýr a máslo
OJ L 22, 25.01.2013, s.1
Prováděcí nařízení 74/2013/EU, kterým se mění nařízení 1125/2010/EU, pokud jde o intervenční centra pro obiloviny v Německu, ve Španělsku a na Slovensku
OJ L 26, 26.01.2013, s.17

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení  56/2013/EU, kterým se mění přílohy I a IV nařízení  999/2001/ES  o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 21, 24.01.2013, s.3
Prováděcí nařízení  59/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monensin
OJ L 21, 24.01.2013, s.21
Rozhodnutí 191/2012/EHP ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 21, 24.01.2013, s.37
Rozhodnutí 193/2012/EHP  ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 21, 24.01.2013, s.41
Nařízení 34/2013/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans, kmeny DSM 14940 a DSM 14941, cyproconazol, difenoconazole, dithiokarbamáty, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad a tetraconazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 25, 26.01.2013, s.1
Nařízení 35/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb, pyraklostrobin a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 25, 26.01.2013, s.49
Prováděcí nařízení  71/2013/EU, kterým se mění nařízení  206/2010/EU, pokud jde o položku týkající se Uruguaye na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie, a opravuje se uvedené nařízení, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro ovce a domácí kozy určené k chovu a/nebo produkci po dovozu
OJ L 26, 26.01.2013, s.7

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení  17/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Trichoderma atroviride kmen I-1237 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 9, 15.01.2013, s.5
Prováděcí nařízení 22/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyflumetofen a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 11, 16.01.2013, s.8
Prováděcí rozhodnutí 2013/38/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky emamektin a maltodextrin (oznámeno pod číslem C(2013) 51)
OJ L 18, 22.01.2013, s.17

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 72/2013/EU, kterým se mění nařízení 180/2008/ES  a  737/2008/ES, pokud jde o období určení některých laboratoří jako referenčních laboratoří EU
OJ L 26, 26.01.2013, s.9

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení  25/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení  231/2012/EU, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku dioctan draselný
OJ L 13, 17.01.2013, s.1

6. KRMIVA
Nařízení  51/2013/EU, kterým se mění nařízení  152/2009/ES, pokud jde o metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv
OJ L 20, 23.01.2013, s.33
Nařízení  68/2013/EU ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny
OJ L 29, 30.01.2013, s.1

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2013/7/EU  ze dne 3. prosince 2012 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
OJ L 10, 15.01.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/63/EU, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení stanovených v článku 10 nařízení 1924/2006/ES
OJ L 22, 25.01.2013, s.25

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2013/49/EU, kterým se povoluje uvedení syntetického zeaxanthinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení  258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 110)
OJ L 21, 24.01.2013, s.32
Prováděcí rozhodnutí 2013/50/EU, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové složky potravin podle nařízení  258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 123)
OJ L 21, 24.01.2013, s.34

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 82/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
OJ L 28, 30.01.2013, s.3

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 65/2013/EU, kterým se mění příloha III nařízení 826/2008/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
OJ L 22, 25.01.2013, s.6

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 19/2013/EU, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
OJ L 17, 19.01.2013, s.1
Nařízení 20/2013/EU, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
OJ L 17, 19.01.2013, s.13
Prováděcí rozhodnutí 2013/67/EU, kterým se mění rozhodnutí 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z Brazílie (oznámeno pod číslem C(2013) 339)
OJ L 31, 31.01.2013, s.75   

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 13/2013/EU o změně prováděcího nařízení 394/2012/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2012/13, a o zrušení prováděcího nařízení  931/2012/EU
OJ L 8, 12.01.2013, s.8
Prováděcí nařízení 36/2013/EU, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódů KN 17011410 a 17019910 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2012/13
OJ L 16, 19.01.2013, s.7
Prováděcí nařízení 75/2013/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 951/2006/ES, pokud jde o uplatňování reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro některé produkty v odvětví cukru, a zrušuje prováděcí nařízení 892/2012/EU, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2012/2013
OJ L 26, 26.01.2013, s.19

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení  52/2013/EU, kterým se mění příloha XIb nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým a rektifikovaný moštový koncentrát
OJ L 20, 23.01.2013, s.44

Úřední věstník EU,  1. – 31. 1. 2013