Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2012

Vydáno: 1. 2. 2012
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=1 

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 28/2012/EU, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení 1162/2009/ES
OJ L 12, 14.01.2012, s.1
Prováděcí nařízení  45/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení  21/2004/ES, pokud jde o obsah dokladů o přesunu
OJ L 17, 20.01.2012, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2012/31/EU ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic  91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9517)
OJ L 21, 24.01.2012, s.1
Prováděcí nařízení 66/2012/EU, kterým se mění nařízení  318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 23, 26.01.2012, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2012/40/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o odesílání určitého masa a masných výrobků z hospodářství v oblastech uvedených v části III přílohy uvedeného rozhodnutí do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2012) 181)
OJ L 23, 26.01.2012, s.9

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení  57/2012/EU, kterým se pozastavuje nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením 1239/2011/EU
OJ L 19, 24.01.2012, s.12

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení  16/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení  853/2004/ES, pokud jde o požadavky na zmrazené potraviny živočišného původu určené k lidské spotřebě
OJ L 8, 12.01.2012, s.29

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení  32/2012/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterým se doplňuje nařízení  1236/2010/EU, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
OJ L 13, 17.01.2012, s.1
Nařízení  43/2012/EU, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody
OJ L 25, 27.01.2012, s.1
Nařízení  44/2012/EU, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody
OJ L 25, 27.01.2012, s.55

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení  29/2012/EU  o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 12, 14.01.2012,  s.1

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení  72/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
OJ L 26, 28.01.2012, s.26

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2012/1/EU o změně přílohy I směrnice  66/402/EHS, pokud jde o podmínky na množitelný porost Oryza sativa
OJ L 2, 05.01.2012, s.8

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 61/2012/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES, pokud jde o správu koncesního cukru CXL
OJ L 22, 25.01.2012, s.8

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník EU, 1. – 31. 1. 2012