Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2004

Vydáno: 5. 2. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY, SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU
Nařízení 38/2004/ES z 9. 1. 2004, kterým se mění nařízení 314/2002 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci systému kvót v sektoru cukru.
OJ L 6, 10.01.2004, s.13
Nařízení 39/2004/ES z 9. 1. 2004, kterým se mění příloha V nařízení 1260/2001/ES o společné organizaci trhu v sektoru cukru.
OJ L 6, 10.01.2004, s.16
Nařízení 40/2004/ES z 9. 1. 2004 o prokazování úplnosti obchodních formalit při dovozu cukru do třetích zemí podle čl. 16 nařízení 800/1999/ES.
OJ L 6, 10.01.2004, s.17
Směrnice 2003/107/ES z 5. 12. 2003, kterou se mění směrnice 96/16/ES ohledně statistických průzkumů o mléce a mléčných produktech.
OJ L 7, 13.01.2004, s.40
Nařízení 60/2004/ES z 14. 1. 2004 stanovující přechodná opatření v sektoru cukru z důvodů přistoupení ČR, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k EU.
OJ L 9, 15.01.2004, s.8
Nařízení 96/2004/ES z 30. 12. 2003 upravující některá ustanovení týkající se trhu s cukrem z důvodů přistoupení ČR, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k EU.
OJ L 15, 22.01.2004, s.3
Rozhodnutí [2004/83/ES] z 6. 1. 2004, kterým se mění rozhodnutí [98/371/ES], pokud jde o dovoz čerstvého masa z přistupujících států.
OJ L 17, 24.01.2004, s.52

ÚŘEDNÍ KONTROLA
Doporučení [2004/24/ES] z 19. 12. 2003 týkající se koordinovaného programu úředního dozoru nad potravinami pro r. 2004.
OJ L 6, 10.01.2004, s.29
Doporučení [2004/74/ES] z 9. 1. 2004 týkající se koordinovaného monitorizačního programu Společenství pro r. 2004 sledujícího soulad s maximálními limity reziduí pesticidů v a na obilovinách a některých dalších produktech rostlinného původu.
OJ L 16, 23.01.2004, s.60

HYGIENA OBECNĚ
Směrnice 2004/4/ES z 15. 1. 2004, kterou se mění směrnice 96/3/ES na podporu derogací od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o hromadnou přepravu tekutých olejů a tuků po moři.
OJ L 15, 22.01.2004, s.25

HYGIENA A BEZPEČNOST PŘI DOVOZU POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/4/ES] z 22. 12. 2003 opravňující členské státy k přijetí přechodných ochranných opatření proti rozšiřování Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, pokud jde o Egypt.
OJ L 24, 06.01.2004, s.50
Rozhodnutí [2004/19/ES] z 23. 12. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2003/812/ES] se seznamem třetích zemí, z nichž je členskými státy povolen dovoz některých výrobků pro lidskou spotřebu, které jsou předmětem směrnice 92/118/EHS.
OJ L 5, 09.01.2004, s.84
Rozhodnutí [2004/28/ES] z 23. 12. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/799/ES] a [2002/943/ES] týkající se rozdělení finančních příspěvků členským státům na programy zaměřené na vymýcení a monitoringu chorob zvířat a kontrolu za účelem prevence zoonóz pro r. 2003.
OJ L 6, 10.01.2004, s.47
Rozhodnutí [2004/29/ES] z 23. 12. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/798/ES] a [2002/934/ES] týkající se rozdělení finančních příspěvků členským státům na monitorizační programy zaměřené na TSE pro r. 2003.
OJ L 6, 10.01.2004, s.51
Rozhodnutí [2004/30/ES] z 23. 12. 2003 stanovující specifické podmínky pro dovoz zpracovaných a zmrazených dvojskořápkových mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů z Peru a zrušující rozhodnutí [2001/338/ES] a [95/174/ES].
OJ L 6, 10.01.2004, s.53
Rozhodnutí [2004/36/ES] z 23. 12. 2003, kterým se mění rozhodnutí [97/296/ES] se seznamem třetích zemí, z nichž je členskými státy povolen dovoz rybích produktů určených pro lidskou spotřebu, a to pokud jde o Guyanu, Kenyu, Srbsko, Černou Horu a Egypt.
OJ L 8, 14.01.2004, s.8
Rozhodnutí [2004/37/ES] z 23. 12. 2003 stanovující speciální podmínky týkající se dovozu rybích produktů ze Srbska a Černé Hory.
OJ L 8, 14.01.2004, s.12
Rozhodnutí [2004/38/ES] z 23. 12. 2003 stanovující speciální podmínky týkající se dovozu rybích produktů z Egypta.
OJ L 8, 14.01.2004, s.17
Rozhodnutí [2004/39/ES] z 23. 12. 2003 stanovující speciální podmínky týkající se dovozu rybích produktů z Kenyy a zrušující rozhodnutí [2000/759/ES].
OJ L 8, 14.01.2004, s.22
Rozhodnutí [2004/40/ES] z 23. 12. 2003 stanovující speciální podmínky týkající se dovozu rybích produktů z Guyany.
OJ L 8, 14.01.2004, s.27
Rozhodnutí [2004/81/ES] z 6. 1. 2004, kterým se mění rozhodnutí [79/542/EHS] se seznamem třetích zemí, z nichž je členskými státy povolen dovoz hovězího dobytka, vepřů, koňovitých, ovcí a koz a masa a masných produktů, především z hlediska zahrnutí některých přistupujících států.
OJ L 17, 24.01.2004, s.41
Rozhodnutí [2004/84/ES] z 23. 1. 2004 o ochranných opatřeních týkajících se ptačí influenzy na Tchai-wanu.
OJ L 17, 24.01.2004, s.57
Nařízení 136/2004/ES z 22. 1. 2004 stanovující postupy veterinární kontroly v hraničních inspekčních místech Společenství pro produkty dovážené z třetích zemí.
OJ L 21, 28.01.2004, s.11
Rozhodnutí [2004/92/ES] z 21. 1. 2004 o ochranných opatřeních týkajících se chilli a produktů s chilli.
OJ L 27, 30.01.2004, s.52

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Směrnice 2003/114/ES z 22. 12. 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinových přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
OJ L 24, 29.01.2004, s.58
Směrnice 2003/115/ES z 22. 12. 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech určených k použití do potravin.
OJ L 24, 29.01.2004, s.65

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Rozhodnutí [2004/25 /ES] z 22. 12. 2003, kterým se mění rozhodnutí [2002/657/ES], pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (minimal required performance limits =MRPLs) některých reziduí v potravinách živočišného původu.
OJ L 6, 10.01.2004, s.38
Směrnice 2004/2/ES z 9. 1. 2004, kterou se mění směrnice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS ohledně maximálních množství reziduí látky fenamiphos.
OJ L 14, 21.01.2004, s.10

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Směrnice 2004/13/ES z 29. 1. 2004, kterou se mění směrnice 2002/16/ES ohledně používání některých epoxy-derivátů v materiálech a výrobcích určených ke styku s potravinami.
OJ L 27, 30.01.2004, s.46
Směrnice 2004/14/ES z 29. 1. 2004, kterou se mění směrnice 93/10/EHS týkající se materiálů a výrobků vyrobených z regenerované celulózové fólie určených ke styku s potravinami.
OJ L 27, 30.01.2004, s.48

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 135/2004/ES z 27. 1. 2004 doplňující přílohu k nařízení 2400/96/ES týkajícího se zapsání určitých názvů do Registru chráněných označení původu a chráněných geografických označení (Fraise du Périgord a Queso de Valdeón).
OJ L 21, 28.01.2004, s.9

ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA
Směrnice 2004/6/ES s odchylkami od směrnice 2001/15/ES týkajícími se změn při aplikaci zákazu obchodování s určitými výrobky (s potravinami obsahujícími určité formy potravních doplňky).
 OJ L 15, 22.01.2004, s.31

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Nařízení 65/2004/ES z 14. 1. 2004 vytvářející systém pro vývoj a určení specifických identifikátorů GMO.
OJ L 10, 16.01.2004, s.5

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 81/2004/ES z 16. 1 2004 zahajující veřejný prodej vinného alkoholu pro použití jako bioetanol ve Společenství.
OJ L 12, 17.01.2004, s.40

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 85/2004/ES z 15. 1. 2004 stanovující tržní normy pro jablka.
OJ L 13, 20.01.2004, s.3
Nařízení 86/2004/ES z 15. 1. 2004 stanovující tržní normy pro hrušky.
OJ L 13, 20.01.2004, s.19

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 128/2004/ES z 23. 1. 2004, kterým se mění nařízení 2676/90/EHS stanovující metody Společenství pro analýzu vín.
OJ L 19, 27.01.2004, s.3

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 1. do 31. 1. 2004