Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2023

Vydáno: 4. 7. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

Prováděcí nařízení 2023/903/EU, kterým se zavádějí preventivní opatření týkající se některých produktů pocházejících z Ukrajiny
OJ L 114, 02/05/2023, s. 1

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí rozhodnutí 2023/901/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023)2993)
OJ L 115, 03/05/2023, s. 20
Nařízení 2023/905/EU ze dne 27. února 2023, kterým se doplňuje nařízení 2019/6/EU, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie
OJ L 116, 04/05/2023, s. 1
Rozhodnutí 2023/924/EU ze dne 24. dubna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 123, 08/05/2023, s. 7
Prováděcí nařízení 2023/942/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 126, 12/05/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/947/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 128, 15/05/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/981/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o klasifikaci látky prazikvantel podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
OJ L 134, 22/05/2023, s. 36
Prováděcí rozhodnutí 2023/984/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 3324)
OJ L 134, 22/05/2023, s. 44
Prováděcí nařízení 2023/997/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/17/EU o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení 2019/6/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2023/1016/EU, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny
OJ L 136, 24/05/2023, s. 75
Prováděcí rozhodnutí 2023/1017/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2020/1729/EU, pokud jde o sledování bakterie Staphylococcus aureus rezistentní na methicilin (MRSA) u prasat na výkrm (oznámeno pod číslem C(2023) 3251)
OJ L 136, 24/05/2023, s. 78
Rozhodnutí smíšeného odvětvového výboru zřízeného podle článku 14 pozměněné odvětvové přílohy o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky mezi Spojenými státy a Evropskou unií (dále jen „příloha“) č. 2536/2023 o zařazení veterinárních přípravků mezi výrobky, na které se příloha vztahuje ze dne 11. května 2023 [2023/1044]
OJ L 140, 30/05/2023, s. 53

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/918/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek aklonifen, ametoktradin, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, kaptan, klethodim, cykloxydim, cyflumetofen, dazomet, diklofop, dimethomorf, ethefon, fenazachin, fluopikolid, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, hymexazol, kyselina indolylmáselná, mandipropamid, metalaxyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metribuzin, milbemektin, paklobutrazol, penoxsulam, fenmedifam, pirimifos-methyl, propamokarb, prochinazid, prothiokonazol, s-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum kmen T34 a Trichoderma atroviride kmen I-1237
OJ L 119, 05/05/2023, s. 160
Prováděcí nařízení 2023/932/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky pyridalyl
OJ L 124, 10/05/2023, s. 4
Prováděcí nařízení 2023/939/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES odnímá schválení účinné látky ipkonazol, mění prováděcí nařízení 540/2011/EU a zrušuje prováděcí nařízení 571/2014/EU
OJ L 125, 11/05/2023, s. 19
Prováděcí nařízení 2023/962/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/1448/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a vápenec, a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 129, 16/05/2023, s. 8
Rozhodnutí 2023/990/EU ze dne 25. dubna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pokud jde o některé změny uvedené úmluvy a její přílohy III
OJ L 135, 23/05/2023, s. 111
Prováděcí nařízení 2023/998/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 4
Prováděcí nařízení 2023/999/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis kmen AM65-52 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 11
Prováděcí nařízení 2023/1000/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai-GC-91 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/1001/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen QST 713 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 23
Prováděcí nařízení 2023/1002/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmen ABTS-1857 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 28
Prováděcí nařízení 2023/1003/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 35
Prováděcí nařízení 2023/1004/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 42
Prováděcí nařízení 2023/1005/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 136, 24/05/2023, s. 49
Prováděcí nařízení 2023/1021/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 137, 25/05/2023, s. 16
Nařízení 2023/1029/EU, kterým se mění přílohy III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosmet v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 139, 26/05/2023, s. 15
Nařízení 2023/1030/EU, kterým se mění příloha IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o Bacillus amyloliquefaciens kmen AH2, Bacillus amyloliquefaciens kmen IT-45 a Purpureocillium lilacinum kmen PL11
OJ L 139, 26/05/2023, s. 28
Prováděcí nařízení 2023/1032/EU, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1191/EU
OJ L 139, 26/05/2023, s. 34
Prováděcí nařízení 2023/1041/EU o udělení povolení Unie pro biocidní přípravek „TWP 094“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 140, 30/05/2023, s. 22
Nařízení 2023/1042/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro folpet v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 140, 30/05/2023, s. 37
Nařízení 2023/1049/EU, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro rybí tuk, pendimethalin, ovčí tuk a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 141, 31/05/2023, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

Prováděcí nařízení 2023/952/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1321/2013/EU, pokud jde o jméno držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ (jednoznačný kód SF-007)
OJ L 128, 15/05/2023, s. 79
Doporučení 2023/965/EU o metodice pro sledování příjmu potravinářských přídatných látek a potravinářských aromat
OJ L 129, 16/05/2023, s. 17

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 2023/915/EU ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení 1881/2006/ES
OJ L 119, 05/05/2023, s. 103

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Rozhodnutí 2023/1051/EU, kterým se mění rozhodnutí 2019/1754/EU o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
OJ L 141, 31/05/2023, s. 34

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí nařízení 2023/931/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potraviny ze třetí země
OJ L 124, 10/05/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/937/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o zařazení „fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobeného z pšeničného škrobu“ na seznam Unie pro nové potraviny
OJ L 125, 11/05/2023, s. 12
Prováděcí nařízení 2023/938/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny biomasa kvasinek Yarrowia lipolytica
OJ L 125, 11/05/2023, s. 16
Prováděcí nařízení 2023/943/EU, kterým se povoluje uvedení cellobiózy na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 126, 12/05/2023, s. 41
Prováděcí nařízení 2023/948/EU, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6′-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 128, 15/05/2023, s. 52
Prováděcí nařízení 2023/949/EU, kterým se povoluje uvedení mléčného kaseinátu železa na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 128, 15/05/2023, s. 60
Prováděcí nařízení 2023/950/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny 2′-fukosyllaktosa
OJ L 128, 15/05/2023, s. 68
Prováděcí nařízení 2023/951/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o specifikace nové potraviny proteinový extrakt z vepřových ledvin
OJ L 128, 15/05/2023, s. 73
Prováděcí nařízení 2023/961/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny lakto-N-neotetraosa
OJ L 129, 16/05/2023, s. 3
Prováděcí nařízení 2023/972/EU, kterým se povoluje uvedení vodného ethanolového extraktu z Labisia pumila na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 132, 17/05/2023, s. 46

16. PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Prováděcí nařízení 2023/897/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/128/EU, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
OJ L 115, 03/05/2023, s. 3
Rozhodnutí 2023/909/EU ze dne 25. dubna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou, pokud jde o změnu protokolu 1 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce
OJ L 116, 04/05/2023, s. 13
Nařízení 2023/923/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC
OJ L 123, 08/05/2023, s. 1
Nařízení 2023/966/EU, kterým se mění nařízení 338/97/ES s cílem zohlednit změny přijaté na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
OJ L 133, 17/05/2023, s. 1
Rozhodnutí 2023/1006/EU ze dne 25. dubna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na jedenáctém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrhy změny přílohy A uvedené úmluvy
OJ L 136/24/05/2023, s. 55
Rozhodnutí 2023/1034/EU o předložení návrhu změn přílohy I Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů jménem Evropské unie s ohledem na čtrnácté zasedání Konference stran
OJ L 139, 265/05/2023, s. 47

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 2023/954/EU, kterým se opravují přílohy XIII, XIV a XXII prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek čerstvého masa kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení
OJ L 134, 22/05/2023, s. 44

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/973/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 132, 17/05/2023, s. 52
Prováděcí nařízení 2023/1031/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 139, 26/05/2023, s. 31

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 2023/953/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o pravidla upravující celní kvótu pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky
OJ L 128, 15/05/2023, s. 81

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Rozhodnutí 2023/991/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 135, 23/05/2023, s. 114

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 31. 5. 2023