Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2022

Vydáno: 4. 7. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2022/690/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)2794)  
OJ L 128, 02/05/2022, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2022/701/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/346/EU o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku 
OJ L 131, 05/05/2022, s. 6
Prováděcí nařízení 2022/705/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 132, 06/05/2022, s. 64
Prováděcí nařízení 2022/743/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 137, 16/05/2022, s. 45
Prováděcí rozhodnutí 2022/745/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3187)  
OJ L 137, 16/05/2022, s. 84
Prováděcí nařízení 2022/817/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3437)  
OJ L 146, 25/05/2022, s. 13
Rozhodnutí 2022/831/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP 
OJ L 147, 30/05/2022, s. 38
Nařízení 2022/839/EU, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004 
OJ L 148, 31/05/2022, s. 6

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/698/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bifenazát a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 130, 04/05/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/708/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, aclonifen, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, karbid vápenatý, kaptan, cymoxanil, dimethomorf, dodemorf, ethefon, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/řepkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, propamokarb, proquinazid, prothiokonazol, pyrethriny, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, sulcotrion, tebukonazol a močovina 
OJ L 133, 10/05/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/740/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 1,3-dichlorprop-1-en 
OJ L 137, 16/05/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/741/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2023, 2024 a 2025 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení 2021/601/EU
OJ L 137, 16/05/2022, s. 12
Prováděcí nařízení 2022/751/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin 
OJ L 138, 17/05/2022, s. 11
Prováděcí nařízení 2022/782/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky isopyrazam, mění prováděcí nařízení 540/2011/EU a zrušuje prováděcí nařízení 1037/2012/EU
OJ L 140, 19/05/2022, s. 3
Prováděcí nařízení 2022/800/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 
OJ L 143, 23/05/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/801/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU za účelem aktualizace seznamu účinných látek schválených nebo považovaných za schválené podle nařízení 1107/2009/ES
OJ L 143, 23/05/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/808/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky bispyribak 
OJ L 145, 24/05/2022, s. 37
Prováděcí nařízení 2022/814/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky heptamaloxyloglukan 
OJ L 146, 25/05/2022, s. 6
Nařízení 2022/825/EU ze dne 17. března 2022, kterým se mění příloha II nařízení 1062/2014/EU týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení 528/2012/EU
OJ L 147, 30/05/2022, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2022/835/EU o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Primer Stain TIP v souladu s nařízením 528/2012/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 3379)  
OJ L 147, 30/05/2022, s. 49

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/702/EU o povolení tinktury z divizny malokvěté jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat 
OJ L 132, 06/05/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/703/EU o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis DSM 15544 jako doplňkové látky pro odstavená selata, o povolení pro všechny druhy a kategorie ptactva, o změně prováděcího nařízení 2016/897/EU, prováděcího nařízení 2017/2312/EU a prováděcího nařízení 2018/1081/EU a o zrušení nařízení 333/2010/EU, nařízení 184/2011/EU a prováděcího nařízení 2019/893/EU (držitel povolení: společnost Asahi Biocycle Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.) 
OJ L 132, 06/05/2022, s. 5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2022/709/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí 
OJ L 133, 10/05/2022, s. 6
Nařízení 2022/710/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění 
OJ L 133, 10/05/2022, s. 9
Nařízení 2022/711/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
OJ L 133, 10/05/2022, s. 12
Nařízení 2022/719/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí 
OJ L 134, 11/05/2022, s. 1
Nařízení 2022/727/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění 
OJ L 135, 12/05/2022, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2022/760/EU ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 2021/2306/EU, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině
OJ L 139, 18/05/2022, s. 13

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí rozhodnutí 2022/797/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 × DAS-40278-9 a její podkombinaci 25 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 3179)  
OJ L 141, 20/05/2022, s. 116
Prováděcí rozhodnutí 2022/798/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87769 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 3182)  
OJ L 141, 20/05/2022, s. 123

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2022/692/EU ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
OJ L 129, 03/05/2022, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2022/712/EU ze dne 27. dubna 2022 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „End The Slaughter Age“ („Za svět bez jatek“) podle nařízení 2019/788/EU (oznámeno pod číslem C(2022) 2753)
OJ L 133, 10/05/2022, s. 15
Rozhodnutí 2022/781/EU o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie
OJ L 140, 19/05/2022, s. 1
Rozhodnutí 3/2022 Výboru pro obchod EU-Singapur ze dne 19. dubna 2022 o změně příloh 10-A a 10-B Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [2022/823]
OJ L 146, 25/05/2022, s. 139

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/704/EU, kterým se mění a opravují některé přílohy prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 132, 06/05/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/739/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o správu některých celních kvót pro dovoz drůbeže a celní kvóty pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky
OJ L 137, 16/05/2022, s. 7
Prováděcí nařízení 2022/742/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 137, 16/05/2022, s. 25
Prováděcí nařízení 2022/789/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/EU, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 141, 20/05/2022, s. 10
Prováděcí nařízení 2022/792/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 141, 20/05/2022, s. 18
Prováděcí nařízení 2022/845/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 148, 31/05/2022, s. 26

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2022/700/EU, kterým se mění nařízení 1295/2008/ES o dovozu chmele ze třetích zemí
OJ L 131, 05/05/2022, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2022/791/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/1185/EU, pokud jde o oznamování úrovní zásob obilovin, olejnatých semen a rýže
OJ L 141, 20/05/2022, s. 15

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  2. – 31. 5. 2022