Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2020

Vydáno: 11. 6. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/05/direct-access.html?ojYear=2020&locale=cs

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2020/600/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2017/892/EU, prováděcího nařízení 2016/1150/EU, prováděcího nařízení 615/2014/EU, prováděcího nařízení 2015/1368/EU a prováděcího nařízení 2017/39/EU, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19
OJ L 140, 04/05/2020, s. 40

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/602/EU, ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/717/EU, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty
OJ L 139, 04/05/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/604/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020)2914) 
OJ L 139, 04/05/2020, s. 67
Prováděcí nařízení 2020/626/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou
OJ L 146, 08/05/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/627/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3090) 
OJ L 146, 08/05/2020, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2020/661/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3319) 
OJ L 155, 18/05/2020, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2020/662/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3321) 
OJ L 155, 18/05/2020, s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2020/711/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 3556) 
OJ L 166, 28/05/2020, s. 5

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/616/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky foramsulfuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 143, 06/05/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/617/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metalaxyl-M a omezuje se použití osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími tuto účinnou látku a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 143, 06/05/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/642/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka L-cystein a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 150, 13/05/2020, s. 134
Prováděcí nařízení 2020/643/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje kořen Saponaria officinalis L. jako základní látka
OJ L 150, 13/05/2020, s. 138
Prováděcí nařízení 2020/646/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka lavandulyl-senecioát jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 151, 14/05/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/653/EU, kterým se opravují prováděcí nařízení 540/2011/EU a 2019/706/EU, pokud jde o číslo CAS účinné látky karvon
OJ L 152, 15/05/2020, s. 1
Nařízení 2020/703/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v třešních a višních a na jejich povrchu
OJ L 164, 27/05/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/704/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INSECTICIDES FOR HOME USE“
OJ L 164, 27/05/2020, s. 19

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2020/625/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES, a kterým se zrušují prováděcí nařízení 2015/943/EU a prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU
OJ L 144, 07/05/2020, s. 13
Prováděcí nařízení 2020/714/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/466/EU, pokud jde o používání elektronické dokumentace pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a o dobu uplatňování dočasných opatření
OJ L 167, 29/05/2020, s. 6

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2020/685/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity chloristanu v určitých potravinách
OJ L 160, 25/05/2020, s. 3

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2020/633/EU, kterým se stanoví dočasná opatření pro akceptaci elektronických kopií originálních úředních dokumentů pro žádosti o dovozní celní kvóty pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, a pro žádosti o dovozní licence na loupanou rýži Basmati, v důsledku pandemie COVID-19
OJ L 148, 11/05/2020, s. 6
Rozhodnutí Výboru pro obchod EU-Singapur č. 2/2020 ze dne 27. dubna 2020 o výkladu článků 10.17 a 10.22 Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou na základě čl. 16.1 odst. 4 písm. d) dohody, pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru [2020/644]
OJ L 150, 13/05/2020, s. 140
Rozhodnutí Výboru pro obchod EU-Singapur č. 1/2020 ze dne 17. dubna 2020 o změně příloh 10-A a 10-B Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [2020/677]
OJ L 158, 20/05/2020, s. 10

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2020/595/EU o poskytnutí podpory na soukromé skladování skopového a kozího masa a o stanovení výše podpory předem
OJ L 140, 04/05/2020, s. 21
Prováděcí nařízení 2020/596/EU o poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem
OJ L 140, 04/05/2020, s. 26

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/713/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 167, 29/05/2020, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí výboru pro spolupráci ESA-EU č. 1/2020 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o solenou pamakrelu jižní (snoek, Thyrsites atun) [2020/656]
OJ L 152, 15/05/2020, s. 21
Prováděcí nařízení 2020/658/EU, kterým se na základě prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 4 nařízení 2016/1037/EU mění prováděcí nařízení 2015/309/EU, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 155, 18/05/2020, s. 3

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 2020/591/EU o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem
OJ L 140, 04/05/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/597/EU o poskytnutí podpory na soukromé skladování másla a o stanovení výše podpory předem
OJ L 140, 04/05/2020, s. 31
Prováděcí nařízení 2020/598/EU o poskytnutí podpory na soukromé skladování sušeného odstředěného mléka a o stanovení výše podpory předem
OJ L 140, 04/05/2020, s. 34
Prováděcí nařízení 2020/599/EU, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 140, 04/05/2020, s. 37

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2020/592/EU o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení 1308/2013/EU za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
OJ L 140, 04/05/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/593/EU, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví brambor
OJ L 140, 04/05/2020, s. 13

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/615/EU, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 5. května 2020
OJ L 141I, 05/05/2020, s. 1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2020/601/EU o mimořádných opatřeních odchylujících se od článků 62 a 66 nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o platnost povolení pro výsadbu révy a vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby
OJ L 140, 04/05/2020, s. 46

 

Úřední věstník EU,  4. – 29. 5. 2020