Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2019

Vydáno: 9. 7. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, které souvisejí s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/05/direct-access.html?ojYear=2019

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2019/759/EU, kterým se stanoví přechodná opatření pro uplatňování hygienických požadavků v případě dovozu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty)
OJ L 125, 14/05/2019, s. 11

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 118/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/725]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 1 
Rozhodnutí 119/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/726]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 3
Rozhodnutí 120/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/727]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 5 
Rozhodnutí 121/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/728]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 8
Rozhodnutí 139/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/746]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 35 
Rozhodnutí 140/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/747]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 37 
Rozhodnutí 141/2017/EHP ze dne 7. července 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařsképředpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/748]
OJ L 128, 16/05/2019, s. 39
Prováděcí rozhodnutí 2019/793/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3797) 
OJ L 129, 17/05/2019, s. 5
Nařízení 2019/624/EU ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením 2017/625/EU
OJ L 131, 17/05/2019, s. 1
Nařízení 2019/625/EU ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L 131, 17/05/2019, s. 18
Prováděcí nařízení 2019/626/EU ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení 2016/759/EU, pokud jde o tyto seznamy
OJ L 131, 17/05/2019, s. 31
Prováděcí nařízení 2019/627/EU ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením 2017/625/EU a kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o úřední kontroly
OJ L 131, 17/05/2019, s. 51
Prováděcí nařízení 2019/628/EU ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení 2074/2005/ES a prováděcího nařízení 2016/759/EU, pokud jde o tato vzorová osvědčení
OJ L 131, 17/05/2019, s. 101
Rozhodnutí 2019/847/EU o navrhované občanské iniciativě s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ (oznámeno pod číslem dokumentu C(2019) 3800)
OJ L 138, 24/05/2019, s. 90
Prováděcí rozhodnutí 2019/875/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 4045) 
OJ L 140, 28/05/2019, s. 123

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/706/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky karvon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 120, 08/05/2019, s. 11
Prováděcí nařízení 2019/707/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol
OJ L 120, 08/05/2019, s. 16
Prováděcí nařízení 2019/716/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 22/2013/EU a 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky cyflumetofen
OJ L 122, 10/05/2019, s. 39
Prováděcí nařízení 2019/717/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky isoxaflutol a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 122, 10/05/2019, s. 44
Prováděcí nařízení 2019/724/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 686/2012/EU, pokud jde o jmenování zpravodajských a spoluzpravodajských členských států pro účinné látky glyfosát, lambda-cyhalothrin, imazamox a pendimethalin, a kterým se mění prováděcí nařízení 844/2012/EU, pokud jde o možnost, že skupina členských států společně převezme úlohu členského státu zpravodaje
OJ L 124, 13/05/2019, s. 32
Směrnice 2019/782/EU, kterou se mění směrnice 2009/128/ES, pokud jde o stanovení harmonizovaných ukazatelů rizika
OJ L 127, 16/05/2019, s. 4
Nařízení 2019/827/EU ze dne 13. března 2019 o kritériích, jež musí splňovat profesionální provozovatelé, aby dodrželi podmínky stanovené v čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/2031/EU, a o postupech zajišťujících splnění uvedených kritérií
OJ L 137, 23/05/2019, s. 10
Nařízení 2019/829/EU ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení 2016/2031/EU o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním
OJ L 137, 23/05/2019, s. 15

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2019/799/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění aromatické látky furan-2(5H)-on ze seznamu Unie
OJ L 132, 20/05/2019, s. 12
Nařízení 2019/800/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých masných výrobcích tradičních ve francouzských zámořských územích
OJ L 132, 20/05/2019, s. 15
Nařízení 2019/801/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některého čerstvého ovoce
OJ L 132, 20/05/2019, s. 18
Nařízení 2019/891/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o funkční třídu „stabilizátory“ a použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus jako složky potravin ve švédských játrových paštikách
OJ L 142, 29/05/2019, s. 54

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/764/EU o povolení přípravku z Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 126, 15/05/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/781/EU o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella phaffii (CECT 13094) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice, nosnice a výkrm, odchov a snášku menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Fertinagro Nutrientes S.L.)
OJ L 127, 16/05/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/804/EU o obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 1750/2006/ES a 634/2007/ES
OJ L 132, 20/05/2019, s. 28
Prováděcí nařízení 2019/805/EU o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v EU zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
OJ L 132, 20/05/2019, s. 33
Prováděcí nařízení 2019/849/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/1492/EU, pokud jde o maximální obsah cholekalciferolu (vitaminu D3) v krmivech pro lososovité
OJ L 139, 27/05/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/857/EU o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro ovce určené k produkci mléka a kozy určené k produkci mléka a o zrušení nařízení 226/2007/ES (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS)
OJ L 140, 28/05/2019, s. 18
Prováděcí nařízení 2019/892/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro všechna prasata kromě odstavených selat a prasnic a pro všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS)
OJ L 142, 29/05/2019, s. 57
Prováděcí nařízení 2019/893/EU o obnovení povolení Bacillus subtilis DSM 15544 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení 1444/2006/ES (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
OJ L 142, 29/05/2019, s. 60
Prováděcí nařízení 2019/894/EU o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 7.232 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 142, 29/05/2019, s. 63

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Doporučení 2019/794/EU  o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (oznámeno pod číslem C(2019) 3519) 
OJ L 129, 17/05/2019, s. 37 

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2019/718/EU o navrhované občanské iniciativě s názvem „PRO-NUTRISCORE“ (oznámeno pod číslem C(2019) 3232)
OJ L 122, 10/05/2019, s. 49
Rozhodnutí 2019/845/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v pracovní skupině pro zeměpisná označení zřízené Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího jednacího řádu
OJ L 138, 24/05/2019, s. 84  

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2019/828/EU ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky na vitamin D pro počáteční kojeneckou výživu a požadavky na kyselinu erukovou pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu
OJ L 137, 23/05/2019, s. 12

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2019/760/EU, kterým se povoluje uvedení biomasy kvasinek Yarrowia lipolytica na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 125, 14/05/2019, s. 13

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2019/708/EU ze dne 15. února 2019, kterým se doplňuje směrnice 2003/87/ES, pokud jde o stanovení odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku, na období 2021 až 2030
OJ L 120, 08/05/2019, s. 20
Prováděcí nařízení 2019/765/EU, kterým se zrušuje antidumpingové clo z dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických a ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 126, 15/05/2019, s. 4
Směrnice 2019/790/EU ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES
OJ L 130, 17/05/2019, s. 92
Nařízení 2019/807/EU ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice 2018/2001/EU, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy
OJ L 133, 21/05/2019, s. 1
Nařízení 2019/821/EU ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení 2016/1076/EU za účelem zařazení Nezávislého státu Samoa do přílohy I
OJ L 134, 22/05/2019, s. 12
Směrnice 2019/771/EU o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení 2017/2394/EU a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES
OJ L 136, 22/05/2019, s. 28

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/842/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 138, 24/05/2019, s. 79

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2019/812/EU o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC) a na zasedáních smluvních stran Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů, a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci IATTC
OJ L 133, 21/05/2019, s. 13
Rozhodnutí 2019/824/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Rozšířené komise Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT), a o zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci CCSBT
OJ L 134, 22/05/2019, s. 19

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2019/848/EU o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie
OJ L 139, 27/05/2019, s. 1

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2019/813/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 133, 21/05/2019, s. 19
Prováděcí nařízení 2019/890/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Gambie a Súdánu a kterým se mění nařízení 669/2009/ES a prováděcí 884/2014/EU
OJ L 142, 29/05/2019, s. 48

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2019/787/EU ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení 110/2008/ES
OJ L 130, 17/05/2019, s. 1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2019/840/EU ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení 2018/273/EU, pokud jde o dovoz vína pocházejícího z Kanady a osvobození maloobchodníků od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů
OJ L 138, 24/05/2019, s. 74

 

Úřední věstník EU, 2. – 29. 5. 2019