Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2017

Vydáno: 28. 6. 2017
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/05/direct-access.html?ojYear=2017

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2017/772/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 908/2014/EU, pokud jde o seznam opatření, u nichž mají být zveřejněny některé údaje o příjemcích
OJ L 115, 04/05/2017, s. 43
Nařízení 2017/891/EU ze dne 13. března 2017,kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU
OJ L 138, 25/05/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/892/EU ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 138, 25/05/2017, s. 57

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/767/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2741)
OJ L 114, 03/05/2017, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2017/780/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí  2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2938) 
OJ L 116, 05/05/2017, s. 30
Prováděcí rozhodnutí 2017/800/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem C(2017) 2899) 
OJ L 120, 11/05/2017, s. 22
Prováděcí rozhodnutí 2017/819/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3331) 
OJ L 122, 13/05/2017, s. 76
Nařízení 2017/880/EU, kterým se stanoví pravidla použití maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku v určité potravině i v jiné potravině získané ze stejného druhu a maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů i u jiných druhů v souladu s nařízením 470/2009/ES
OJ L 135, 24/05/2017, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2017/887/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Tuniska do Unie a o změně prováděcího rozhodnutí 2017/675/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 3221) 
OJ L 135, 24/05/2017, s. 25
Prováděcí rozhodnutí 2017/888/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status stád skotu úředně prostých tuberkulózy v případě italské oblasti Umbrie a status stád skotu úředně prostých enzootické leukózy v případě Polska, rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Německa jako území prostého infekční bovinní rinotracheitidy, a rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí Polska jako území prostého Aujeszkyho choroby a schválení eradikačního programu pro Aujeszkyho chorobu pro italskou oblast Veneto (oznámeno pod číslem C(2017) 3239) 
OJ L 135, 24/05/2017, s. 27
Nařízení 2017/893/EU, kterým se mění přílohy I a IV nařízení 999/2001/ES a přílohy X, XIV a XV nařízení 142/2011/EU, pokud jde o ustanovení týkající se zpracovaných živočišných bílkovin
OJ L 138, 25/05/2017, s. 92
Nařízení 2017/894/EU, kterým se mění přílohy III a VII nařízení 999/2001/ES, pokud jde o genotypizaci ovcí
OJ L 138, 25/05/2017, s. 117

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/781/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky methyl(nonyl)keton a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 118, 06/05/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/794/EU, kterým se schvaluje oxid křemičitý (křemelina) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 120, 11/05/2017, s. 7 
Prováděcí nařízení 2017/795/EU, kterým se schvaluje pyrogenní syntetický amorfní oxid křemičitý v nanoformě s povrchovou úpravou jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
OJ L 120, 11/05/2017, s. 10
Prováděcí nařízení 2017/796/EU, kterým se schvaluje dichlofluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 21
OJ L 120, 11/05/2017, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2017/801/EU o změně prováděcího rozhodnutí 2016/715/EU, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2017) 2894)
OJ L 120, 11/05/2017, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2017/802/EU, kterým se neschvaluje látka PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 5
OJ L 120, 11/05/2017, s. 29
Prováděcí nařízení 2017/805/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky flazasulfuronu a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 121, 12/05/2017, s. 26
Prováděcí nařízení 2017/806/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen FZB24 představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 121, 12/05/2017, s. 31
Prováděcí nařízení 2017/831/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen 147 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 124, 17/05/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/840/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka orthosulfamuron
OJ L 125, 18/05/2017, s. 10
Prováděcí nařízení 2017/841/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazát, bromoxynil, karfentrazonethyl, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimethalin, fenmedifam, pymetrozin, s-metolachlor a trifloxystrobin
OJ L 125, 18/05/2017, s. 12
Prováděcí nařízení 2017/842/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 125, 18/05/2017, s. 16
Prováděcí nařízení 2017/843/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen NPP111B005 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 125, 18/05/2017, s. 21
Prováděcí nařízení 2017/855/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky diflubenzuronu
OJ L 128, 19/05/2017, s. 10
Prováděcí nařízení 2017/856/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fluroxypyr
OJ L 128, 19/05/2017, s. 14

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/771/EU, kterým se mění nařízení 152/2009/ES, pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů
OJ L 115, 04/05/2017, s. 22
Prováděcí nařízení 2017/793/EU, kterým se mění nařízení 180/2008/ES, pokud jde o prodloužení období určení referenční laboratoře EU pro choroby koňovitých kromě moru koní
OJ L 120, 11/05/2017, s. 5

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2017/839/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití dusitanů (E 249–250) ve výrobku „golonka peklowana“
OJ L 125, 18/05/2017, s. 7
Nařízení 2017/871/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech
OJ L 134, 23/05/2017, s. 3
Nařízení 2017/874/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích
OJ L 134, 23/05/2017, s. 18

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/838/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury
OJ L 125, 18/05/2017, s. 5
Prováděcí nařízení 2017/873/EU o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 134, 23/05/2017, s. 14
Prováděcí nařízení 2017/895/EU o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella pastoris (CECT 13094) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a nosnice (držitel povolení Fertinagro Nutrientes S.L.)
OJ L 138, 25/05/2017, s. 120
Prováděcí nařízení 2017/896/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako doplňkové látky v pevné formě pro všechny druhy drůbeže a všechny druhy prasat (kromě sajících selat) (držitel povolení Danisco (UK) Ltd)
OJ L 138, 25/05/2017, s. 123
Prováděcí nařízení 2017/912/EU o povolení přípravku Lactobacillus plantarum DSM 29024 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 139, 30/05/2017, s. 30
Prováděcí nařízení 2017/913/EU o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella pastoris (DSM 26643) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva
OJ L 139, 30/05/2017, s. 33 

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí rozhodnutí 2017/903/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice  96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 3324) 
OJ L 138, 25/05/2017, s. 189

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2017/764/EU, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTS))
OJ L 114, 03/05/2017, s. 22
Prováděcí nařízení 2017/765/EU, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí salašnícky údený syr (ZTS))
OJ L 114, 03/05/2017, s. 23
Prováděcí nařízení 2017/791/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stupavské zelé (CHOP))
OJ L 120, 11/05/2017, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2017/872/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 134, 23/05/2017, s. 3  

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2017/813/EU ze dne 12. října 2015 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU-Chile k nahrazení dodatku II k příloze III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
OJ L 127, 18/05/2017, s. 1
Rozhodnutí 2017/861/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody
OJ L 128, 19/05/2017, s. 25

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí rozhodnutí 2017/811/EU, kterým se schvaluje změněný plán schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie podle směrnice Rady 2009/158/ES předložený Belgií (oznámeno pod číslem C(2017) 2947) 
OJ L 121, 12/05/2017, s. 47
Prováděcí nařízení 2017/911/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 139, 30/05/2017, s. 28

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2017/786/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o definice rybí moučky a rybího tuku
OJ L 119, 09/05/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/788/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1243/2014/EU, kterým se stanoví pravidla podle nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
OJ L 119, 09/05/2017, s. 7
Prováděcí nařízení 2017/882/EU o odchylkách od pravidel původu stanovených v protokolu 1 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, které se použijí v rámci kvóty na určité produkty z Namibie
OJ L 135, 24/05/2017, s. 15

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2017/925/EU, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2017/167/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 2800)
OJ L 140, 31/05/2017, s. 7

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2017/822/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 343/2011/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny
OJ L 123, 16/05/2017, s. 1

Úřední věstník EU,  1. – 31. 5. 2017