Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2015

Vydáno: 8. 6. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/05/direct-access.html?ojYear=2015

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2015/728/EU, kterým se mění definice specifikovaného rizikového materiálu uvedená v příloze V nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 116, 07.05.2015, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2015/819/EU, kterým se mění příloha F směrnice 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3304)
OJ L 129, 27.05.2015, s.28
Prováděcí rozhodnutí 2015/820/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 3373)
OJ L 129, 27.05.2015, s.41

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/707/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kořene Rheum officinale jako základní látka
OJ L 113, 01.05.2015, s.44
Prováděcí rozhodnutí 2015/749/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/410/ES o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2015) 3023)
OJ L 119, 12.05.2015, s.25
Prováděcí nařízení 2015/762/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydroxid vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 120, 13.05.2015, s.6
Prováděcí rozhodnutí 2015/789/EU o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 3415)
OJ L 125, 21.05.2015, s.36

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/824/EU, kterým se mění nařízení 900/2008/ES, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
OJ L 130, 28.05.2015, s.4

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2015/787/EU, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky, jakož i acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky obsaženého v některých přípravcích a/nebo směsích
OJ L 125, 21.05.2015, s.15

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/722/EU o povolení taurinu jako doplňkové látky pro psovité (Canidae), kočkovité (Felidae), lasicovité (Mustelidae) a pro masožravé ryby
OJ L 115, 06.05.2015, s.18
Prováděcí nařízení 2015/723/EU o povolení biotinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 115, 06.05.2015, s.22
Prováděcí nařízení 2015/724/EU o povolení retinyl-acetátu, retinyl-palmitátu a retinyl-propionátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 115, 06.05.2015, s.25
Nařízení 2015/786/EU, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice 2002/32/ES
OJ L 125, 21.05.2015, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2015/704/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity PCB bez dioxinového efektu u uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias)
OJ L 113, 01.05.2015, s.27
Nařízení 2015/705/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách a kterým se zrušuje směrnice Komise 80/891/EHS
OJ L 113, 01.05.2015, s.29

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2015/706/EU o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením 2015/82/EU na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
OJ L 113, 01.05.2015, s.38
Rozhodnutí 2015/709/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Turecko, pokud jde o nahrazení protokolu č. 3 k rozhodnutí Rady přidružení EU-Turecko č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce novým protokolem, který, pokud jde o pravidla původu, odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
OJ L 113, 01.05.2015, s.48
Rozhodnutí 2015/765/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce novým protokolem, který, pokud jde o pravidla původu, odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
OJ L 120, 13.05.2015, s.46
Nařízení 2015/753/EU o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie
OJ L 123, 19.05.2015, s.23
Nařízení 2015/755/EU o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
OJ L 123, 19.05.2015, s.33
Nařízení 2015/756/EU, kterým se pozastavují některé koncese pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie
OJ L 123, 19.05.2015, s.50
Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Albánie č. 1 o nahrazení protokolu č. 4 k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2015/821]
OJ L 129, 27.05.2015, s.50
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1, kterým se nahrazuje protokol 3 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce [2015/844]
OJ L 134, 30.05.2015, s.29

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/725/EU, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení 2015/360/EU
OJ L 115, 06.05.2015, s.32
Nařízení 2015/754/EU o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky
OJ L 123, 19.05.2015, s.27

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/796/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v návaznosti na další ohniska v této zemi
OJ L 127, 22.05.2015, s.9
Prováděcí nařízení 2015/829/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 132, 29.05.2015, s.6

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2015/781/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro ryby a produkty rybolovu pocházející z Republiky Srbsko
OJ L 124, 20.05.2015, s.4

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 31. 5. 2015