Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2012

Vydáno: 31. 5. 2012
Autor: berankova1

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=5  

0.SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení  390/2012/EU, kterým se mění nařízení  318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 121, 08.05.2012, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2012/248/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků (oznámeno pod číslem C(2012) 2947)
OJ L 123, 09.05.2012, s.42
Prováděcí rozhodnutí 2012/250/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2012) 2992)
OJ L 124, 11.05.2012, s.39
Prováděcí rozhodnutí 2012/253/EU, kterým se mění příloha II směrnice 2004/68/ES, pokud jde o základní obecná kritéria pro území považovaná za prostá katarální horečky ovcí (oznámeno pod číslem C(2012) 2978)
OJ L 125, 12.05.2012, s.51
Prováděcí nařízení  427/2012/EU  o rozšíření zvláštních záruk týkajících se salmonely stanovených v nařízení  853/2004/ES  na vejce určená pro Dánsko
OJ L 132, 23.05.2012, s.8
Prováděcí nařízení  436/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení  37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku azamethifos
OJ L 134, 24.05.2012, s.10
Prováděcí nařízení 456/2012/EU, kterým se mění nařízení 1266/2007/ES  o prováděcích předpisech ke směrnici  2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí
OJ L 141, 31.05.2012, s.7
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 92/12/KOL ze dne 13. března 2012, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 367/11/KOL
OJ L 141, 31.05.2012, s.16

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU  o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 3137)
OJ L 132, 23.05.2012, s.18
Nařízení  441/2012/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro látky bifenazát, bifenthrin, boscalid, kadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, klothianidin, cyprokonazol, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximát, flubendiamid, fludioxonil, glyfosát, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, thiamethoxam a triazof v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 135, 25.05.2012, s.4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení  380/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník
OJ L 119, 04.05.2012, s.14

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení  413/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 496/2011/EU, pokud jde o minimální obsah benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu
OJ L 128, 16.05.2012, s.4
Prováděcí nařízení  414/2012/EU, kterým se mění nařízení  554/2008/ES, pokud jde o minimální obsah a minimální doporučenou dávku přípravku enzymu 6-fytázy jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm krůt
OJ L 128, 16.05.2012, s.5
Prováděcí nařízení 451/2012/EU týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny doplňkových látek k silážování z trhu
OJ L 140, 30.05.2012, s.55

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí rozhodnutí 2012/277/EU, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem C(2012) 3179)
OJ L 134, 24.05.2012, s.29

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení  378/2012/EU  o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí
OJ L 119, 04.05.2012, s.9
Nařízení  379/2012/EU  o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 119, 04.05.2012, s.12
Prováděcí nařízení  434/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chelčicko – Lhenické ovoce (CHZO))
OJ L 134, 24.05.2012, s.6
Nařízení  432/2012/EU, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 136, 25.05.2012, s.1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení  419/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 562/2011/EU, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  374/2012/EU, kterým se mění nařízení  1255/2010/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska
OJ L 118, 03.05.2012, s.1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení  393/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Thajsko v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty
OJ L 123, 09.05.2012, s.27

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 440/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 439/2011/EU  o odchylce od nařízení 2454/93/EHS, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
OJ L 135, 25.05.2012, s.1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  455/2012/EU  o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 141, 31.05.2012, s.5

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení  430/2012/EU, kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
OJ L 132, 23.05.2012, s.13

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány
OJ L 140, 30.05.2012, s.1
Prováděcí nařízení 450/2012/EU, kterým se mění nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
OJ L 140, 30.05.2012, s.53

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení  418/2012/EU,  kterým se mění nařízení  376/2008/ES, pokud jde o licenční povinnost u některých zemědělských produktů, a kterým se mění nařízení 1342/2003/ES, pokud jde o převod práv vyplývajících z licencí na obiloviny a rýži, které byly dovezeny v rámci celních kvót
OJ L 130, 17.05.2012, s.1

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  394/2012/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2012/13
OJ L 123, 09.05.2012, s.30
Prováděcí nařízení  395/2012/EU  o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2012/13
OJ L 123, 09.05.2012, s.32

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení  428/2012/EU  o změně nařízení  607/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
OJ L 132, 23.05.2012, s.10
Informace týkající se změny dodatku IV k Protokolu o označování vína etiketami podle čl. 8 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem
OJ L 134, 24.05.2012, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2012/275/EU o zařazení odrůd révy do dodatku IV Protokolu o označování vína etiketami podle čl. 8 odst. 2 Dohody o obchodu s vínem mezi ES a USA
OJ L 134, 24.05.2012, s.23

Úřední věstník EU,  1. – 31. 5. 2012