Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2023

Vydáno: 24. 5. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)


0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Nařízení 2023/751/EU ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění nařízení 2020/687/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu
OJ L 100, 13/04/2023, s. 7
Rozhodnutí Podvýboru EU–Gruzie pro sanitární a fytosanitární otázky č. 1/2023 ze dne 6. března 2023 kterým se mění příloha XI-B dohody o přidružení [2023/812]
OJ L 101, 14/04/2023, s. 84
Prováděcí rozhodnutí 2023/816/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 2511)
OJ L 102, 17/04/2023, s. 22
Prováděcí nařízení 2023/835/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2023/594/EU, pokud jde o zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 105, 20/04/2023, s. 9
Rozhodnutí 228/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/757]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 1
Rozhodnutí 229/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/758]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 4
Rozhodnutí 230/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/759]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 7
Rozhodnutí 231/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/760]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 9
Nařízení 2023/842/EU ze dne 17. února 2023, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat při přepravě zvířat plavidly pro přepravu hospodářských zvířat
OJ L 109, 24/04/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/861/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2023/594/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 112, 27/04/2023, s. 1

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 2023/741/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES neobnovuje schválení účinné látky oxamyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 98, 13/04/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/753/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „C(M)IT/MIT formulations“
OJ L 100, 13/04/2023, s. 48
Prováděcí nařízení 2023/754/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Arche Chlorine“ v souladu s nařízením 528/2012/EU
OJ L 100, 13/04/2023, s. 83

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Prováděcí nařízení 2023/731/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2024, 2025 a 2026 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení 2022/741/EU
OJ L 95, 04/04/2023, s. 28

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

Nařízení 2023/866/EU ze dne 24. února 2023, kterým se mění nařízení 2019/1021/EU, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA
OJ L 113, 28/04/2023, s. 5

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

Prováděcí nařízení 2023/724/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 94, 03/04/2023, s. 22

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

Prováděcí nařízení 2023/859/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o specifikace nové potraviny 2’-fukosyllaktosa (mikrobiální zdroj) za účelem povolení její výroby z derivovaného kmene Corynebacterium glutamicum ATCC 13032
OJ L 111, 26/04/2023, s. 17

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Nařízení 2023/735/EU ze dne 30. ledna 2023 kterým se mění nařízení 2020/760/EU, pokud jde o požadavek na předkládání faktur ke stanovení referenčního množství a vyjasnění některých otázek týkajících se elektronického systému pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí (LORI)
OJ L 96, 05/04/2023, s. 1
Nařízení 2023/744/EU ze dne 2. února 2023, kterým se opravuje nařízení 2022/1172/EU, pokud jde o přechodná ustanovení k usnadnění podmíněnosti a kontrol podmíněnosti u některých plateb podle plochy v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 99, 12/04/2023, s. 1
Prováděcí nařízení 2023/752/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 100, 13/04/2023, s. 16
Nařízení 2023/813/EU ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení 2021/2115/EU, pokud jde o příděly členských států na přímé platby a roční rozpis podpory Unie pro rozvoj venkova podle jednotlivých členských států
OJ L 102, 17/04/203, s. 1
Rozhodnutí 2023/829/EU o osvobození od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty při dovozu pro zboží, které má být zdarma rozděleno nebo dáno k dispozici osobám prchajícím před vojenskou agresí na Ukrajině a osobám v nouzi na Ukrajině (oznámeno pod číslem C(2023) 2490)
OJ L 104, 19/04/2023, s. 25
Nařízení 2023/839/EU, kterým se mění nařízení 2018/841/EU, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro vykazování a zajištění souladu a stanovení cílů členských států pro rok 2030, a nařízení 2018/1999/EU, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum
OJ L 107, 21/04/2023, s. 1
Nařízení 2023/858/EU ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení 2018/196/EU o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
OJ L 111, 26/04/2023, s. 15
Prováděcí nařízení 2023/860/EU, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení 2022/128/EU, pokud jde o transparentnost, prohlášení řídícího subjektu, koordinační subjekt, certifikační subjekt a některá ustanovení týkající se EZZF a EZFRV
OJ L 111, 26/04/2023, s. 23

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

Prováděcí nařízení 2023/725/EU, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 94, 03/04/2023, s. 26
Prováděcí nařízení 2023/824/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 103, 18/04/2023, s. 5
Prováděcí nařízení 2023/834/EU o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
OJ L 105, 20/04/2023, s. 2
Prováděcí nařízení 2023/867/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 113, 28/04/2023, s. 9
Prováděcí nařízení 2023/868/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 113, 28/04/2023, s. 12

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 2023/739/EU, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Polsku a Rumunsku
OJ L 96, 05/04/2023, s. 80

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Rozhodnutí 272/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/801]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 78
Rozhodnutí 273/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/802]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 81
Rozhodnutí 274/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/803]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 85
Rozhodnutí 275/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/804]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 88
Rozhodnutí 276/2022/EHP ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/805]
OJ L 106, 20/04/2023, s. 90


Zdroj: Úřední věstník EU, 3. – 28. 4. 2023