Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2022

Vydáno: 2. 5. 2022
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Přímý přístup do Úředního věstníku – Výsledky vyhledávání – EUR-Lex (europa.eu)

 

0.SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2022/526/EU, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení 2017/39/EU pro školní rok 2021/2022, pokud jde o kontroly na místě v prostorách žadatelů o podporu nebo vzdělávacích zařízení pro účely školního projektu
OJ L 105, 04/04/2022, s. 5 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2022/522/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 2058)  
OJ L 104, 01/04/2022, s. 74
Nařízení 2022/524/EU ze dne 27. ledna 2022, kterým se opravuje nařízení 2021/577/EU, pokud jde o některé odkazy na veterinární léčivé přípravky 
OJ L 105, 04/04/2022, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2022/575/EU o mimořádných opatřeních proti zavlékání slintavky a kulhavky do Unie prostřednictvím zásilek sena a slámy ze třetích zemí nebo území a o zrušení prováděcího nařízení 2020/2208/EU (oznámeno pod číslem C(2022)2078)  
OJ L 109, 08/04/2022, s. 69
Prováděcí nařízení 2022/587/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 112, 11/04/2022, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2022/623/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod čísem C(2022) 2454)  
OJ L 115, 13/04/2022, s. 90
Prováděcí nařízení 2022/634/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o klasifikaci látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu 
OJ L 117, 19/04/2022, s. 29
Nařízení 2022/671/EU ze dne 4. února 2022, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o zvláštní pravidla pro úřední kontroly prováděné příslušnými orgány u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů, následná opatření, která má příslušný orgán přijmout v případě nesouladu s pravidly týkajícími se identifikace a evidence skotu, ovcí a koz nebo v případě nesplnění požadavků během tranzitu určitého skotu přes území Unie, a kterým se zrušuje nařízení 494/98/ES
OJ L 122, 25/04/2022. s. 17

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2022/527/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ 
OJ L 105, 04/04/2022, s. 7
Nařízení 2022/566/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro flutianil v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 109, 08/04/2022, s. 35
Prováděcí nařízení 2022/632/EU, kterým se stanoví dočasná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jižní Afriky, Uruguaye a Zimbabwe
OJ L 117, 19/04/2022, s. 11
Nařízení 2022/643/EU ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení 649/2012/EU, pokud jde o zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek, perzistentních organických znečišťujících látek a rtuti a o aktualizaci celních kódů 
OJ L 118, 20/04/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/686/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1295/EU a 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfoxaflor 
OJ L 126, 29/04/2022, s. 18 

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2022/685/EU, kterým se mění nařízení 333/2007/ES, pokud jde o požadavky na odběr vzorků z ryb a suchozemských zvířat 
OJ L 126, 29/04/2022, s. 14

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2022/650/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace pro hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)) 
OJ L 119, 21/04/2022, s. 65

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2022/537/EU o povolení přípravku na bázi citronového extraktu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 106, 05/04/2022, s. 4
Prováděcí nařízení 2022/538/EU o obnovení povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro odstavená selata, o novém povolení pro odstavená selata jiných prasatovitých (Suidae) a o zrušení prováděcího nařízení 496/2011/EU (držitel povolení Taminco Finland Oy) 
OJ L 106, 05/04/2022, s. 9
Prováděcí nařízení 2022/565/EU o povolení přípravku 3-nitrooxypropanol jako doplňkové látky pro dojnice a krávy k reprodukci (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený v Unii společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) 
OJ L 109, 08/04/2022, s. 32
Prováděcí nařízení 2022/593/EU ze dne 1. března 2022 o povolení esenciálního oleje z vavřínu kubébového (Litsea cubeba) jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat 
OJ L 114, 12/04/2022, s. 44
Prováděcí nařízení 2022/633/EU o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 jako doplňkové látky k silážování pro všechny druhy zvířat 
OJ L 117, 19/04/2022, s. 26
Prováděcí nařízení 2022/652/EU o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat 
OJ L 119, 21/04/2022, s. 74
Prováděcí nařízení 2022/653/EU o povolení přípravku z výtažku z listů Melissa officinalis L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 119, 21/04/2022, s. 79
Prováděcí nařízení 2022/654/EU o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky 
OJ L 119, 21/04/2022, s. 84

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2022/553/EU o monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách
OJ L 107, 06/04/2022, s. 90
Doporučení 2022/561/EU o monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z brambor
OJ L 108, 07/04/2022, s. 66
Nařízení 2022/617/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity rtuti v rybách a soli 
OJ L 115, 13/04/2022, s. 60

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2022/519/EU ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin 
OJ L 104, 01/04/2022, s. 58

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí rozhodnutí 2022/529/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou 73496 (DP-Ø73496-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 1868)  
OJ L 105, 04/04/2022, s. 39
Prováděcí rozhodnutí 2022/530/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB811 (BCS-GH811-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 1873)  
OJ L 105, 04/04/2022, s. 45
Prováděcí rozhodnutí 2022/531/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju GMB151 (BCS-GM151-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 1893)  
OJ L 105, 04/04/2022, s. 51
Prováděcí rozhodnutí 2022/560/EU o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 1891)  
OJ L 108, 07/04/2022, s. 60
Prováděcí nařízení 2022/672/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o specifikace nové potraviny trans-resveratrol (z mikrobiálního zdroje) 
OJ L 122, 25/04/2022, s. 24
Prováděcí nařízení 2022/673/EU, kterým se povoluje uvedení bílkoviny fazole mungo (Vigna radiata) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 122, 25/04/2022, s. 27
Prováděcí nařízení 2022/684/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid 
OJ L 126, 29/04/2022, s. 10

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2022/586/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 112, 11/04/2022, s. 6
Rozhodnutí 2022/598/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, pokud jde o změnu protokolu 4 o pravidlech původu k uvedené dohodě, a o zrušení rozhodnutí 2020/2058/EU
OJ L 114, 12/04/2022, s. 88

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2022/663/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU, pokud jde o objem celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye
OJ L 121, 22/04/2022, s. 9

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2022/528/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
OJ L 105, 04/04/2022, s. 14
Prováděcí nařízení 2022/588/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 112, 11/04/2022, s. 48
Prováděcí nařízení 2022/649/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 119, 21/04/2022, s. 5
Prováděcí nařízení 2022/678/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 124, 27/04/2022, s. 1
Prováděcí nařízení 2022/683/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 126, 29/04/2022, s. 7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2022/516/EU ze dne 26. října 2021, kterým se mění příloha IV nařízení 708/2007/ES o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
OJ L 104, 01/04/2022, s. 51

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2022/680/EU o změně informací v příloze prováděcího nařízení 2020/178/EU, kterou se zařazuje Spojené království (Severní Irsko) mezi země, z nichž je povoleno dovážet do Unie rostliny, ovoce, zeleninu, květiny nebo semena bez rostlinolékařského osvědčení
OJ L 125, 28/04/2022, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Prováděcí rozhodnutí 2022/679/EU ze dne 19. ledna 2022 kterým se podle směrnice 2020/2184/EU stanoví seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek nebo sloučenin, které u vody určené k lidské spotřebě vzbuzují obavy (oznámeno pod číslem C(2022) 142)  
OJ L 124, 27/04/2022, s. 41

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU,  1. – 29. 4. 2022