Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2021

Vydáno: 20. 5. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/04/direct-access.html?ojYear=2021
 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2021/580/EU ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení 2015/1366/EU, pokud jde o základ pro přidělování finančního příspěvku v odvětví včelařství
OJ L 124, 12/04/2021, s. 1
Nařízení 2021/652/EU ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení 2017/891/EU, pokud jde o činnosti a operační programy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 135, 21/04/2021, s. 4

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/568/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 118, 07/04/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/562/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2349)
OJ L 119, 07/04/2021, s. 3
Nařízení 2021/573/EU ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení 2019/625/EU, pokud jde o podmínky dovozu živých hlemýžďů, směsných produktů a střívek uváděných na trh k lidské spotřebě
OJ L 120, 08/04/2021, s. 6
Nařízení 2021/577/EU ze dne 29. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení 2019/6/EU, pokud jde o obsah a formát informací nezbytných pro použití čl. 112 odst. 4 a čl. 115 odst. 5, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení
OJ L 123, 09/04/2021, s. 3
Nařízení 2021/578/EU ze dne 29. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení 2019/6/EU, pokud jde o požadavky na shromažďování údajů o objemu prodeje a o používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat
OJ L 123, 09/04/2021, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2021/596/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES v souvislosti se statusem Chorvatska jako území úředně prostého brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2021) 2260)
OJ L 128, 14/04/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 129, 15/04/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/617/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2235/EU a 2020/2236/EU, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie
OJ L 131, 16/04/2021, s. 41
Prováděcí nařízení 2021/619/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/2235/EU, 2020/2236/EU a 2021/403/EU, pokud jde o přechodná ustanovení pro používání veterinárních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a úředních osvědčení
OJ L 131, 16/04/2021, s. 72
Prováděcí nařízení 2021/620/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/429/EU, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu
OJ L 131, 16/04/2021, s. 78
Prováděcí nařízení 2021/621/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
OJ L 131, 16/04/2021, s. 120
Prováděcí nařízení 2021/623/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 131, 16/04/2021, s. 137
Prováděcí rozhodnutí 2021/640/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2605)  
OJ L 134, 20/04/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2704)  
OJ L 134, 20/04/2021, s. 166
Prováděcí rozhodnutí 2021/653/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 2587)  
OJ L 138, 22/04/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/687/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
OJ L 143, 27/04/2021, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2021/688/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
OJ L 143, 27/04/2021, s. 44

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/556/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/1529/EU a 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení základní látky chlorid sodný
OJ L 115, 06/04/2021, s. 26
Prováděcí nařízení 2021/566/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram
OJ L 118, 07/04/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/567/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus) a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 118, 07/04/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/574/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/375/EU a 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky prosulfuron
OJ L 120, 08/04/2021, s. 9
Nařízení 2021/590/EU, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, boskalid, kravské mléko, etofenprox, difosforečnan železitý, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentriflukonazol, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a triklopyr v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 125, 13/04/2021, s. 15
Prováděcí nařízení 2021/601/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2022, 2023 a 2024 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 127, 14/04/2021, s. 29
Nařízení 2021/616/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 131, 16/04/2021, s. 4
Nařízení 2021/618/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 131, 16/04/2021, s. 55
Nařízení 2021/644/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 133, 20/04/2021, s. 9
Nařízení 2021/663/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 139, 23/04/2021, s. 148
Prováděcí rozhodnutí 2021/682/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/715/EU, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem C(2021) 2744)
OJ L 144, 27/04/2021, s. 31
Prováděcí nařízení 2021/713/EU, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 a 18
OJ L 147, 30/04/2021, s. 21

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/606/EU, kterým se mění příloha I, přílohy IV až XIII a příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o položky týkající se Běloruska a Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey na seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L 129, 15/04/2021, s. 65
Prováděcí nařízení 2021/608/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 129, 15/04/2021, s. 119
Nařízení 2021/630/EU ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení 2017/625/EU, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES
OJ L 132, 19/04/2021, s. 17
Prováděcí nařízení 2021/632/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2017/625/EU, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 2019/2007/EU a rozhodnutí 2007/275/ES
OJ L 132, 19/04/2021, s. 24
Prováděcí nařízení 2021/705/EU, kterým se mění nařízení 333/2007/ES, pokud jde o požadovaný počet dílčích vzorků a pracovní charakteristiky některých metod analýzy
OJ L 146, 29/04/2021, s. 73

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/658/EU o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 137, 22/04/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/669/EU o povolení technicky čistého L-lysin-monohydrochloridu a kapalného L-lysinu báze z Corynebacterium casei KCCM 80190 nebo Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 nebo Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 141, 26/04/2021, s. 7
Prováděcí nařízení 2021/709/EU o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli KCCM 80212 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 147, 30/04/2021, s. 8

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2021/686/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 143, 27/04/2021, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2021/571/EU ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění příloha nařízení 609/2013/EU, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do počáteční a pokračovací kojenecké výživy, potravin pro malé děti a obilných příkrmů
OJ L 120, 08/04/2021, s. 1
Nařízení 2021/572/EU ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o datum použitelnosti některých jeho ustanovení
OJ L 120, 08/04/2021, s. 4

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2021/642/EU ze dne 30. října 2020, kterým se mění příloha III nařízení 2018/848/EU, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů
OJ L 133, 20/04/2021, s. 1

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/668/EU, kterým se povoluje změna podmínek použití semena chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 141, 26/04/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/670/EU, kterým se povoluje uvedení oleje ze Schizochytrium sp. (WZU477) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 141, 26/04/2021, s. 14

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/576/EU ze dne 30. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení 978/2012/EU za účelem zařazení Republiky Uzbekistán mezi země využívající celní preference v rámci režimu GSP+
OJ L 123, 09/04/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/592/EU o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení chlorpyrifu do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách
OJ L 125, 13/04/2021, s. 52
Prováděcí nařízení 2021/607/EU o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 129, 15/04/2021, s. 73
Prováděcí nařízení 2021/633/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 132, 19/04/2021, s. 63
Nařízení 2021/643/EU ze dne 3. února 2021, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění část 1 přílohy VI nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
OJ L 133, 20/04/2021, s. 29

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/708/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 147, 30/04/2021, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2021/634/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/404/EU, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie
OJ L 132, 19/04/2021, s. 108
Prováděcí nařízení 2021/645/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie
OJ L 133, 20/04/2021, s. 29

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2021/675/EU o zmocnění k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010
OJ L 144, 27/04/2021, s. 1

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 6. – 30. 4. 2021