Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2020

Vydáno: 12. 5. 2020
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/04/direct-access.html?ojYear=2020

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/485/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2018/659/EU, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Thajska do Unie
OJ L 103, 03/04/2020, s. 10
Prováděcí nařízení 2020/504/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2226)  
OJ L 109, 07/04/2020, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2020/514/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2292)  
OJ L 110I, 08/04/2020, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi ES a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2015 ze dne 17. prosince 2015 o změně dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 a 11 přílohy 11 dohody [2020/498]
OJ L 112, 08/04/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/529/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2369)
OJ L 118, 16/04/2020, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2020/543/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2538)  
OJ L 121, 20/04/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/544/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 121I, 20/04/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/549/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2592)  
OJ L 123, 21/04/2020, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2020/552/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblasti Valle d’Aosta v Itálii a autonomní oblasti Azory v Portugalsku jako území úředně prostého tuberkulózy a pokud jde o status několika oblastí Portugalska jako území úředně prostého brucelózy (oznámeno pod číslem C(2020) 2260)  
OJ L 127, 22/04/2020, s. 19
Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2018 ze dne 12. června 2018, kterým se mění dodatek 6 přílohy 11 dohody [2020/554]
OJ L 127, 22/04/2020, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2020/569/EU, kterým se zavádí společný formát a informační obsah pro předkládání informací podávaných členskými státy podle směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2012/707/EU (oznámeno pod číslem C(2020) 2179)
OJ L 129, 24/04/2020, s. 16
Prováděcí rozhodnutí 2020/574/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2732)  
OJ L 132, 27/04/2020, s. 23
Prováděcí nařízení 2020/581/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/659/EU o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 133, 28/04/2020, s. 52

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/579/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“
OJ L 133, 28/04/2020, s. 4
Prováděcí nařízení 2020/580/EU o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SOPURCLEAN“
OJ L 133, 28/04/2020m, s. 23

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2020/585/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2021, 2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 135, 29/04/2020, s. 1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2020/571/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky, ve znění prováděcího nařízení 2019/2131/EU, a kterým se stanoví vrácení vybraného cla
OJ L 132, 27/04/2020, s. 7

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2020/566/EU ze dne 17. února 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení 2016/128/EU, kterým se doplňuje nařízení 609/2013/EU, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely
OJ L 129, 24/04/2020, s. 3

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2020/479/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 102, 02/04/2020, s. 4

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/478/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny
OJ L 102, 02/04/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/484/EU, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 103, 03/04/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/500/EU, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněných prášků ze semen chia (Salvia hispanica) na trh jako nových potravin podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 109, 07/04/2020, s. 2

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2020/491/EU o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 2146)
OJ L 103I, 03/04/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/557/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 988/2014/EU, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky
OJ L 128, 23/04/2020, s. 1
Rozhodnutí 2020/583/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod v rámci Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou v souvislosti s výkladem článků 10.17 a 10.22 uvedené dohody na základě jejího čl. 16.1 odst. 4 písm. d), pokud jde o změny v ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin registrovaných v Singapuru
OJ L 137, 29/04/2020, s. 3

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/567/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 129, 24/04/2020, s. 5

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2020/560/EU, kterým se mění nařízení 508/2014/EU a 1379/2013/EU, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 130, 24/04/2020, s. 11

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2020/573/EU, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 27. dubna 2020
OJ L 132, 27/04/2020, s. 19

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2020/565/EU ze dne 13. února 2020 kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci 2019/934/EU, pokud jde o přechodná opatření pro uvádění zásob výrobků z révy vinné na trh
OJ L 129, 24/04/2020, s. 1

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 30. 4. 2020