Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2019

Vydáno: 7. 5. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/04/direct-access.html?ojYear=2019&locale=cs

 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Směrnice 2019/633/EU o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci
OJ L 111, 25/04/2019, s. 59

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/590/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2018/659/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, ze kterých je povolen vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2019/599/EU, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho závislých území (oznámeno pod číslem C(2019) 2830) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2019/600/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jeho závislými územími v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 2831) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 35
Prováděcí rozhodnutí 2019/601/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu skotu na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2832) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 38
Prováděcí rozhodnutí 2019/602/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup embryí skotu na území Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2833)
OJ L 103, 12/04/2019, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2019/604/EU, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2838) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2019/606/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2841) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 53
Prováděcí rozhodnutí 2019/607/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2019) 2900) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 56
Prováděcí rozhodnutí 2019/609/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o použití testu k identifikaci patogenu afrického moru prasat, odesílání prasat přes oblasti uvedené v příloze a použitelnost uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2019) 2739) 
OJ L 104, 15/04/2019, s. 92
Prováděcí rozhodnutí 2019/616/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3024) 
OJ L 105, 16/04/2019, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2019/617/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3013) 
OJ L 105, 16/04/2019, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2019/666/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 3253)
OJ L 112, 26/04/2019, s. 47

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2019/552/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 96, 05/04/2019, s. 6
Prováděcí nařízení 2019/637/EU, kterým se schvaluje cholekalciferol jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 14
OJ L 109, 24/04/2019, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2019/641/EU o podmínkách povolení kategorie biocidních přípravků obsahujících 1R-trans-fenothrin předložených Irskem v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2019) 2837) 
OJ L 109, 24/04/2019, s. 26
Prováděcí nařízení 2019/676/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623) a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 30/04/2019, s. 12
Prováděcí nařízení 2019/677/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorthalonil a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 30/04/2019, s. 15

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2019/649/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu
OJ L 110, 25/04/2019, s. 17 
Nařízení 2019/650/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)
OJ L 110, 25/04/2019, s. 21

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/591/EU, kterým se mění příloha V nařízení 136/2004/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 20

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 2019/595/EU, kterým se mění nařízení 1635/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 737/90/EHS, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
OJ L 103, 12/04/2019, s. 22

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí 2019/665/EU o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem C(2019) 2805) 
OJ L 112, 26/04/2019, s. 26

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2019/651/EU o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí
OJ L 110, 25/04/2019, s. 23

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2019/576/EU, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických
OJ L 100, 11/04/2019, s. 7
Rozhodnutí 2019/668/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran k zařazení některých chemických látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
OJ L 113, 29/04/2019, s. 4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/585/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/587/EU, kterým se mění příloha I nařízení 119/2009/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 8
Prováděcí rozhodnutí 2019/605/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2840) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 50

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/586/EU, kterým se mění příloha I část 1 nařízení 798/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a drůbežích produktů na území Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 4
Prováděcí nařízení 2019/660/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 112, 26/04/2019, s. 8

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2019/561/EU, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
OJ L 98, 09/04/2019, s. 13
Prováděcí nařízení 2019/589/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, ze kterých je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Evropské unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 14
Prováděcí rozhodnutí 2019/603/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí a území, ze kterých je povolen vstup mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2834) 
OJ L 103, 12/04/2019, s. 44
Prováděcí nařízení 2019/620/EU, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L 108, 23/04/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/653/EU, kterým se mění nařízení 847/2006/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky nebo konzervy z ryb
OJ L 110, 25/04/2019, s. 34

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2019/588/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie
OJ L 100I, 11/04/2019, s. 11
Prováděcí nařízení 2019/619/EU o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro třicáté páté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením 2016/2080/EU
OJ L 106I, 17/04/2019, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/675/EU, kterým se mění nařízení 1067/2008/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
OJ L 114, 30/04/2019, s. 10

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2019/674/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 114, 30/04/2019, s. 7

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU, 1. – 30. 4. 2019