Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2018

Vydáno: 4. 6. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/04/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/520/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky solventní nafta, lehká aromatická, podle maximálního limitu reziduí
OJ L 87, 03/04/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/523/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky fluazuron podle maximálního limitu reziduí
OJ L 88, 04/04/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/560/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2191) 
OJ L 93, 11/04/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/623/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2481) 
OJ L 102, 23/04/2018, s. 81
Směrnice 2018/597/EU, kterou se mění směrnice 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby
OJ L 103, 23/04/2018, s. 4
Prováděcí rozhodnutí 2018/642/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 2640)  
OJ L 106, 26/04/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/659/EU o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
OJ L 110, 30/04/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/663/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2018) 2690) OJ L 110, 30/04/2018, s. 136 

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/524/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram 
OJ L 88, 04/04/2018, s. 4
Nařízení 2018/605/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1107/2009/ES a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému
OJ L 101, 20/04/2018, s. 33
Prováděcí nařízení 2018/613/EU, kterým se schvaluje látka PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4
OJ L 102, 23/04/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/614/EU, kterým se schvaluje azoxystrobin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10
OJ L 102, 23/04/2018, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2018/618/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/535/EU o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2227) 
OJ L 102, 23/04/2018, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2018/619/EU o neschválení PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 5 a 6
OJ L 102, 23/04/2018, s. 21
Prováděcí rozhodnutí 2018/622/EU o neschválení chlorofenu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 3
OJ L 102, 23/04/2018, s. 80
Prováděcí rozhodnutí 2018/638/EU, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 2291)
OJ L 105, 25/04/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/660/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 110, 30/04/2018, s. 122   

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2018/555/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 92, 10/04/2018, s. 6
Nařízení 2018/631/EU ze dne 7. února 2018, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení 2017/625/EU
OJ L 105, 25/04/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/662/EU, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu a mění příloha VII směrnice 2005/94/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 2459) 
OJ L 110, 30/04/2018, s. 134

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/627/EU, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách
OJ L 104, 24/04/2018, s. 57

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2018/554/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 412/2013/EU o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 92, 10/04/2018, s. 4

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2018/625/EU ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení 2017/1001/EU o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci 2017/1430/EU
OJ L 104, 24/04/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/626/EU ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 2017/1001/EU o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení 2017/1431/EU
OJ L 104, 24/04/2018, s. 37

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2018/561/EU ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro pokračovací kojeneckou výživu
OJ L 94, 12/04/2018, s. 1

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2018/588/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on
OJ L 99, 19/04/2018, s. 3
Nařízení 2018/589/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol
OJ L 99,19/04/2018, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2018/594/EU o identifikaci 1,2-anhydridu benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení 1907/2006/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 2112) 
OJ L 99, 19/04/2018, s. 16
Prováděcí nařízení 2018/604/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/2447/EU, pokud jde o postupy usnadňující stanovení preferenčního původu zboží v Unii, a o zrušení nařízení 3510/80/EHS a 209/2005/ES  
OJ L 101, 20/04/2018, s. 22
Rozhodnutí 2018/641/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení EU-Alžírsko ke změně podmínek uplatňování celních preferencí u zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů uvedených v článku 14 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé
OJ L 106, 26/04/2018, s. 17

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/562/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1354/2011/EU, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 94, 12/04/2018, s. 4
Prováděcí nařízení 2018/567/EU o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky, salámy a vepřové maso pocházející z Islandu
OJ L 95, 13/04/2018, s. 11
Prováděcí nařízení 2018/579/EU, kterým se mění nařízení 312/2003/ES, pokud jde o dodatečnou celní sazbu Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Chile
OJ L 97, 17/04/2018, s. 11  

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/658/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/EU, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 108I, 28/04/2018, s. 3

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/657/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 108I, 28/04/2018, s. 1

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2018/521/EU, kterým se mění nařízení 1296/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
OJ L 87, 03/04/2018, s. 12
Nařízení 2018/632/EU ze dne 19. února 2018, kterým se mění nařízení 673/2005/ES o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
OJ L 105, 25/04/2018, s. 3

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU, 1. – 30. 4. 2018