Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2016

Vydáno: 7. 6. 2016
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2016/04/direct-access.html?ojYear=2016

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2016/591/EU o změně nařízení 1370/2013/EU, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení nákupu másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 103, 19/04/2016, s. 3

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 1/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/489]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 1
Rozhodnutí 2/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/490]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 3
Rozhodnutí 3/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/491]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 5
Rozhodnutí 4/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/492]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 7
Rozhodnutí 5/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/493]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 9
Rozhodnutí 6/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/494]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 10
Rozhodnutí 7/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2016/495]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 11
Rozhodnutí 8/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2016/496]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 13
Prováděcí nařízení 2016/576/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „rafoxanid“
OJ L 99, 15/04/2016, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2016/600/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Rumunska (oznámeno pod číslem C(2016) 2186) 
OJ L 103, 19/04/2016, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2016/601/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 2187) 
OJ L 103, 19/04/2016, s. 43

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2016/486/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyazofamid, cykloxydim, difluoroctovou kyselinu, fenoxykarb, flumetralin, fluopikolid, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 90, 06/04/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/548/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenfosforečnan amonný a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 95, 09/04/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/549/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol a thifensulfuron-methyl
OJ L 95, 09/04/2016, s. 4
Prováděcí nařízení 2016/560/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka syrovátka a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 96, 12/04/2016, s. 23
Nařízení 2016/567/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorf, dithiokarbamáty, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaxan a spirodiklofen v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 100, 15/04/2016, s. 1
Prováděcí nařízení 2016/636/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES odnímá schválení účinné látky (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 108, 23/04/2016, s. 22
Prováděcí nařízení 2016/638/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES odnímá schválení účinné látky (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 108, 23/04/2016, s. 28
Prováděcí nařízení 2016/662/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2017, 2018 a 2019 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 115, 29/04/2016, s. 2
Prováděcí nařízení 2016/672/EU, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6
OJ L 116, 30/04/2016, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2016/678/ES podle čl. 3 odst. 3 nařízení 528/2012/EU týkající se výrobku, který se skládá ze sušených květů levandule v sáčku a je uváděn na trh za účelem odpuzování molů
OJ L 116, 30/04/2016, s. 37

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2016/479/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů
OJ L 87, 02/04/2016, s. 1
Nařízení 2016/637/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
OJ L 108, 23/04/2016, s. 24

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 2016/582/EU, kterým se mění nařízení 333/2007/ES, pokud jde o analýzu anorganického arsenu, olova a polycyklických aromatických uhlovodíků a některé pracovní charakteristiky pro analýzu
OJ L 101, 16/04/2016, s. 3

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2016/673/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 116, 30/04/2016, s. 8

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2016/598/EU, kterým se povoluje rozšíření použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 103, 19/04/2016, s.34

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2016/594/EU, kterým se zavádí vzor pro strukturovaný průzkum u konečných příjemců potravinové a/nebo základní materiální pomoci v rámci operačních programů Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení 223/2014/EU
OJ L 103, 19/04/2016, s. 13
Nařízení 2016/651/EU, kterým se opravuje nařízení 2015/2446/EU, kterým se doplňuje nařízení 952/2013/EU, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
OJ L 111, 27/04/2016, s. 1
Nařízení 2016/654/EU ze dne 26. února 2016, kterým se mění nařízení 673/2005/ES o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
OJ L 114, 28/04/2016, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/535/EU, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o položku týkající se Singapuru na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie
OJ L 89, 06/04/2016, s. 8

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2016/668/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 115, 29/04/2016, s. 31

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2016/482/EU o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup
OJ L 87, 02/04/2016, s. 26
Nařízení 2016/558/EU, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby
OJ L 96, 12/04/2016, s. 18
Prováděcí nařízení 2016/559/EU, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 96, 12/04/2016, s. 20
Prováděcí nařízení 2016/606/EU o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením 2016/482/EU
OJ L 104, 20/04/2016, s. 14

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2016/580/EU o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (týká se olivového oleje)
OJ L 102, 18/04/2016, s.1
Prováděcí nařízení 2016/605/EU o otevření a správě dočasné celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska a o změně nařízení 1918/2006/ES
OJ L 104, 20/04/2016, s. 11

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2016/674/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
OJ L 116, 30/04/2016, s. 23

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Prováděcí nařízení 2016/635/EU, kterým se mění příloha nařízení 2870/2000/ES, pokud jde o některé referenční metody používané pro rozbor lihovin
OJ L 108, 23/04/2016, s. 1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 33/2015/EHP ze dne 25. února 2015, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP [2016/521]
OJ L 93, 07/04/2016, s. 50

Úřední věstník EU, 1. – 30. 4. 2016