Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2015

Vydáno: 13. 5. 2015
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2015/04/direct-access.html?ojYear=2015&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 2015/560/EU ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy
OJ L 93, 09.04.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/561/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1308/2013/EU, pokud jde systém povolení pro výsadbu révy
OJ L 93, 09.04.2015, s.12 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2015/558/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2015) 2160)  
OJ L 92, 08.04.2015, s.109
Prováděcí rozhodnutí 2015/567/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za členský stát úředně prostý tuberkulózy skotu, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2015) 2161)  
OJ L 93, 09.04.2015, s.69
Prováděcí rozhodnutí 2015/569/EU, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o rovnocennost mezi stády skotu úředně prostými tuberkulózy v členských státech a na Novém Zélandu a informace ve vzorovém veterinárním osvědčení o množství spermatu (oznámeno pod číslem C(2015) 2187)  
OJ L 93, 09.04.2015, s.72
Prováděcí nařízení 2015/604/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se tuberkulózy skotu ve vzorech veterinárních osvědčení BOV-X a BOV-Y a o položky pro Izrael, Nový Zéland a Paraguay v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých zvířat a čerstvého masa na území Unie 
OJ L 100, 17.04.2015, s.60
Prováděcí nařízení 2015/608/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků 
OJ L 101, 18.04.2015, s.1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2015/543/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka COS-OGA a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 90, 02.04.2015, s.1
Nařízení 2015/552/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 92,08.04.2015, s.20
Prováděcí nařízení 2015/553/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cerevisan a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 92, 08.04.2015, s.86
Nařízení 2015/603/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-naftyloxyoctovou kyselinu, acetochlor, chlorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil a spinosad v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 100, 17.04.2015, s.10

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2015/595/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2016, 2017 a 2018 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů 
OJ L 99, 16.04.2015, s.7

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2015/537/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití hliníkových laků košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120) v dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely
OJ L 88, 01.04.2015, s.1
Nařízení 2015/538/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání kyseliny benzoové – benzoanů (E 210 – 213) ve vařených krevetách ve slaném nálevu 
OJ L 88, 01.04.2015, s.4
Nařízení 2015/639/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití oxidu křemičitého (E 551) v roubovaném kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) 
OJ L 106, 24.04.2015, s.16
Nařízení 2015/647/EU, kterým se mění a opravují přílohy II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek 
OJ L 107, 25.04.2015, s.1
Nařízení 2015/648/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o odstranění aromatické látky N-ethyl (2E,6Z)-nonadienamid ze seznamu Unie 
OJ L 107, 25.04.2015, s.15
Nařízení 2015/649/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití L-leucinu jako nosiče pro stolní sladidla v tabletách
OJ L 107, 25.04.2015, s.17

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2015/661/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) 
OJ L 110, 29.04.2015, s.1
Prováděcí nařízení 2015/662/EU týkající se povolení L-karnitinu a L-karnitinu L-tartarátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat 
OJ L 110, 29.04.2015, s.5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2015/682/EU o monitorování přítomnosti perchlorátu v potravinách 
OJ L 111, 30.04.2015, s.32

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 2015/539/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 88, 01.04.2015, s.7

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2015/545/EU, kterým se povoluje uvedení oleje z mikrořas Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2082)
OJ L 90, 02.04.2015, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2015/546/EU, kterým se povoluje rozšíření použití oleje bohatého na DHA a EPA z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2083)
OJ L 90, 02.04.2015, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2015/568/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2012/725/EU, pokud jde o definici bovinního laktoferrinu (oznámeno pod číslem C(2015) 2173)
OJ L 93, 09.04.2015, s.71
Prováděcí rozhodnutí 2015/683/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87460 (MON 8746Ø-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2749)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2015/684/EU, kterým se povoluje uvedení geneticky modifikované kukuřice NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) na trh a obnovuje povolení pro stávající produkty z kukuřice NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2753)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.6
Prováděcí rozhodnutí 2015/685/EU, kterým se povoluje uvedení geneticky modifikované bavlny MON 15985 (MON-15985-7) na trh a obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 15985 (MON-15985-7) podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2755)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2015/686/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87769 (MON-87769-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2757)
OJ L 112, 30.04.2015, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2015/687/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 (MON-883Ø2-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2759)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2015/688/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu MON 88913 (MON-88913-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2760)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.26
Prováděcí rozhodnutí 2015/689/EU, kterým se obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 531 (MON-ØØ531-6) podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2761)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.31
Prováděcí rozhodnutí 2015/690/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614xLLCotton25 (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2762)
OJ L 112, 30.04.2015, s.35
Prováděcí rozhodnutí 2015/691/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju BPS-CV127-9 (BPS-CV127-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2764)
OJ L 112, 30.04.2015, s.40
Prováděcí rozhodnutí 2015/692/EU o uvedení karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie 25958) geneticky modifikovaného pro barvu květu na trh v souladu se směrnicí 2001/18/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2765)
OJ L 112, 30.04.2015, s.44
Prováděcí rozhodnutí 2015/693/EU, kterým se obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 1445 (MON-Ø1445-2) podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2766)
OJ L 112, 30.04.2015, s.48
Prováděcí rozhodnutí 2015/694/EU o uvedení karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie 26407) geneticky modifikovaného pro barvu květu na trh v souladu se směrnicí 2001/18/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2768)
OJ L 112, 30.04.2015, s.52
Prováděcí rozhodnutí 2015/695/EU, kterým se obnovuje povolení pro stávající produkty z geneticky modifikované bavlny MON 531 x MON 1445 (MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2) a kterým se povoluje uvedení na trh oleje z bavlníkových semen vyráběného z geneticky modifikované bavlny MON 531 x MON 1445 (MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2) podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2769)
OJ L 112, 30.04.2015, s.56
Prováděcí rozhodnutí 2015/696/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON87705 (MON-877Ø5-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2770)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.60
Prováděcí rozhodnutí 2015/697/EU ze dne 24. dubna 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici T25 (ACS-ZMØØ3-2), na trh a o obnovení povolení stávajících produktů z kukuřice T25 (ACS-ZMØØ3-2) podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2772)
OJ L 112, 30.04.2015, s.66
Prováděcí rozhodnutí 2015/698/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 (DP-3Ø5423-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2773)
OJ L 112, 30.04.2015, s.71
Prováděcí rozhodnutí 2015/699/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu T304-40 (BCS-GHØØ4-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2782)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.77
Prováděcí rozhodnutí 2015/700/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON87708 (MON-877Ø8-9), sestávají z této sóji nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2785)
OJ L 112, 30.04.2015, s.81
Prováděcí rozhodnutí 2015/701/EU, kterým se povoluje uvedení potravin, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou GT73 nebo z ní sestávají, nebo potravin a krmiv z tohoto geneticky modifikovaného organismu vyrobených na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2786)  
OJ L 112, 30.04.2015, s.86

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko 1/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění tabulka III a tabulka IV písm. b) protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty [2015/542]
OJ L 88, 01.04.2015, s.16
Nařízení 2015/602/EU ze dne 9. února 2015, kterým se mění nařízení 978/2012/EU, pokud jde o prahovou hodnotu vymezenou v bodě 1 písm. b) přílohy VII uvedeného nařízení
OJ L 100, 17.04.2015, s.8

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2015/679/EU, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení 2015/360/EU
OJ L 111, 30.04.2015, s.27

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2015/638/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 106, 24.04.2015, s.14

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2015/645/EU, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení 1224/2009/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 2496)
OJ L 106, 24.04.2015, s.31

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2015/678/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, okurky salátové, stolní hrozny, meruňky, třešně, s výjimkou višní, broskve včetně nektarinek a švestky
OJ L 111, 30.04.2015, s.24

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2015/596/EU, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, pokud jde o zvýšení nejvyšší hodnoty celkového obsahu oxidu siřičitého, pokud je to nezbytné kvůli povětrnostním podmínkám
OJ L 99, 16.04.2015, s.21

Úřední věstník EU,  1. – 30. 4. 2015