Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2014

Vydáno: 7. 5. 2014
Autor: Mgr. Jana Beránková

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU (zde).

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 340/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1308/2013/EU  mění nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o některá pravidla týkající se veřejné intervence pro některé zemědělské produkty
OJ L 99, 02.04.2014, s.10

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/187/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2014) 2094)
OJ L 102, 05.04.2014, s.13
Prováděcí nařízení 359/2014/EU, kterým se mění příloha V nařízení 136/2004/EU, pokud jde o seznam zemí podle článku 9 uvedeného nařízení
OJ L 107, 10.04.2014, s.10
Prováděcí rozhodnutí 2014/199/EU, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického hemoragického onemocnění (oznámeno pod číslem C(2014) 2256)
OJ L 108, 11.04.2014, s.56
Prováděcí nařízení 418/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku ivermektin
OJ L 124, 25.04.2014, s.19
Prováděcí rozhodnutí 2014/236/EU o finančním příspěvku Unie na opatření dozoru a jiná nouzová opatření provedená v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku proti africkému moru prasat (oznámeno pod číslem C(2014) 2551)
OJ L 125, 26.04.2014, s.86

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 334/2014/EU, kterým se mění nařízení 528/2012/EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh
OJ L 103, 05.04.2014, s.22
Nařízení 364/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, flubendiamid, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat a thiakloprid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 112, 15.04.2014, s.1
Nařízení 398/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benthiavalikarb, kyazofamid, cyhalofopbutyl, forchlorfenuron, pymetrozin a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 119, 23.04.2014, s.3
Prováděcí nařízení 400/2014/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2015, 2016 a 2017 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 119, 23.04.2014, s.44
Prováděcí nařízení 405/2014/EU, kterým se schvaluje laurová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19
OJ L 121, 24.04.2014, s.8
Prováděcí nařízení 406/2014/EU, kterým se schvaluje ethyl-butylacetylaminopropionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 19
OJ L 121, 24.04.2014, s.11
Prováděcí nařízení 407/2014/EU, kterým se schvaluje transfluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 121, 24.04.2014, s.14
Prováděcí nařízení 408/2014/EU, kterým se schvaluje syntetický amorfní oxid křemičitý jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18
OJ L 121, 24.04.2014, s.17
Prováděcí rozhodnutí 2014/227/EU o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 124, 25.04.2014, s.27
Prováděcí nařízení 437/2014/EU, kterým se schvaluje 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 128, 30.04.2014, s.64
Prováděcí nařízení 438/2014/EU, kterým se schvaluje cyprokonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8
OJ L 128, 30.04.2014, s.68

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 399/2014/EU o povolení přípravků Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 a Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako doplňkových látek k použití u všech druhů zvířat
OJ L 119, 23.04.2014, s.40

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2014/193/EU o omezování přítomnosti kadmia v potravinách
OJ L 104, 08.04.2014, s.80

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 326/2014/EU, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))
OJ L 98, 01.04.2014, s.5

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 354/2014/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 106, 09.04.2014, s.7
Prováděcí nařízení 355/2014/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 106, 09.04.2014, s.15

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 374/2014/EU o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
OJ L 118, 22.04.2014, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 411/2014/EU o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 121, 24.04.2014, s.27
Prováděcí nařízení 414/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 121, 24.04.2014, s.44
Prováděcí nařízení 428/2014/EU, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Litvě a mění prováděcí nařízení 324/2014/EU, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku
OJ L 125, 26.04.2014, s.64

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 412/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
OJ L 121, 24.04.2014, s.32
Prováděcí nařízení 413/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 121, 24.04.2014, s.37

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 415/2014/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny
OJ L 121, 24.04.2014, s.49

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (oznámeno pod číslem C(2014) 2601)
OJ L 125, 26.04.2014, s.93

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 416/2014/EU o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
OJ L 121, 24.04.2014, s.53

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Nařízení 426/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 125, 26.04.2014, s.55

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. 4. 2014