Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2013

Vydáno: 7. 5. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2013&month=4

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení  341/2013/EU  o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2012/13 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES  na „dodávky“ a „přímý prodej“
OJ L 107, 17.04.2013, s.1
Prováděcí nařízení  342/2013/EU, kterým se mění nařízení 589/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce
OJ L 107, 17.04.2013, s.4

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 294/2013/EU, kterým se mění a opravuje nařízení  142/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES  o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 98, 06.04.2013, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2013/187/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem C(2013) 2037)
OJ L 111, 23.04.2013, s.103
Prováděcí rozhodnutí 2013/188/EU o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení  1/2005/ES  o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení 1255/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2013) 2098)
OJ L 111, 23.04.2013, s.107
Prováděcí nařízení 394/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel
OJ L 118, 30.04.2013, s.17

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení  283/2013/EU  ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o účinných látkách
OJ L 93, 03.04.2013, s.1
Nařízení 284/2013/EU  ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin
OJ L 93, 03.04.2013, s.85
Nařízení 293/2013/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro emamektin benzoát, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glyfosát, fosmet, pyraklostrobin, spinosad a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 96, 05.04.2013, s.1
Prováděcí nařízení 350/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bixafen a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 108, 18.04.2013, s.9
Prováděcí nařízení 354/2013/EU o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení 528/2012/EU
OJ L 109, 19.04.2013, s.4
Prováděcí nařízení 355/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka maltodextrin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 109, 19.04.2013, s.14
Prováděcí nařízení 356/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka halosulfuron-methyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 109, 19.04.2013, s.18
Prováděcí nařízení 365/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát
OJ L 111, 23.04.2013, s.27
Prováděcí nařízení 366/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus firmus I-1582 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 111, 23.04.2013, s.30
Prováděcí nařízení 367/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 111, 23.04.2013, s.33
Prováděcí nařízení 368/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 111, 23.04.2013, s.36
Prováděcí nařízení 369/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfonáty draselné a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 111, 23.04.2013, s.39
Prováděcí nařízení 373/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Candida oleophila kmen O a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 112, 24.04.2013, s.10
Prováděcí nařízení 375/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiromesifen a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 112, 24.04.2013, s.15
Prováděcí nařízení 378/2013/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/ES
OJ L 113, 25.04.2013, s.5
Prováděcí nařízení 380/2013/EU, kterým se mění nařízení 1141/2010/EU, pokud jde o předkládání úplné doplňující dokumentace úřadu, ostatním členským státům a Komisi
OJ L 116, 26.04.2013, s.4
Rozhodnutí 2013/204/EU o nezařazení formaldehydu pro použití v typu přípravků 20 do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2013) 2284)
OJ L 117, 27.04.2013, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2013/205/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselina askorbová, flubendiamid, gama-cyhalothrin, ipkonazol, metaflumizon, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiokarbazon a topramezon (oznámeno pod číslem C(2013) 2246)
OJ L 117, 27.04.2013, s.20
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 306/2013/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pro odstavená selata a odstavené prasatovité (Suidae) jiné než prase domácí (Sus scrofa domesticus) (držitel povolení Kemin Europa N.V.)
OJ L 91, 03.04.2013, s.5
Prováděcí nařízení 308/2013/EU o povolení přípravku Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 a přípravku Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 94, 04.04.2013, s.1
Prováděcí nařízení 357/2013/EU, kterým se mění nařízení 903/2009/ES  a prováděcí nařízení 373/2011/EU, pokud jde o minimální obsah přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a pro menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
OJ L 109, 19.04.2013, s.22
Prováděcí nařízení 374/2013/EU  o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
OJ L 112, 24.04.2013, s.13

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 393/2013/EU, kterým se mění nařízení 1120/2009/ES  a  1122/2009/ES, pokud jde o kritéria způsobilosti a oznamovací povinnosti týkající se odrůd konopí pro uplatňování režimů přímých podpor pro zemědělce
OJ L 118, 30.04.2013, s.15

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 392/2013/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci
OJ L 118, 30.04.2013, s.5

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2013/166/EU, kterým se mění směrnice 2008/72/ES a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2013) 1773)
OJ L 94, 04.04.2013, s.8
Prováděcí nařízení  353/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky salátové, třešně, s výjimkou višní, meruňky, rajčata, švestky, broskve včetně nektarinek a stolní hrozny
OJ L 109, 19.04.2013, s.1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Doporučení 2013/165/EU ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin
OJ L 91, 03.04.2013, s.12

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 319/2013/EU, kterým se pro hospodářský rok 2012/2013 stanoví odchylka od čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o termíny pro sdělení převodu přebytkového cukru
OJ L 99, 09.04.2013, s.13
Prováděcí nařízení 329/2013/EU, kterým se stanoví odchylka od nařízení 967/2006/ES, pokud jde o lhůty pro sdělení množství cukru převedených z hospodářského roku 2012/13
OJ L 102, 11.04.2013, s.12

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 30. 4. 2013