Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2012

Vydáno: 2. 5. 2012
Autor: berankova1

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku EU.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=4


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/197/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 2377)
OJ L 106, 18.04.2012, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2012/204/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Lotyšska za členský stát úředně prostý brucelózy a některých oblastí Itálie, Polska a Portugalska za oblasti úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 2451)
OJ L 109, 21.04.2012, s.26

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/187/EU, kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron (oznámeno pod číslem C(2012) 2164)
OJ L 101, 11.04.2012, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2012/191/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap, pinoxaden, thiosíran stříbrný a tembotrion (oznámeno pod číslem C(2012) 2259)
OJ L 102, 12.04.2012, s.15
Nařízení  322/2012/EU,  kterým se mění přílohy II a III nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 105, 17.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení  359/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením  1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 114, 26.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení  369/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek krevní moučka, karbid vápníku, uhličitan vápenatý, vápenec, pepř a křemenný písek
OJ L 116, 28.04.2012, s.19

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení  294/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení  669/2009/ES, kterým se provádí nařízení  882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 98, 04.04.2012, s.7

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení  307/2012/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení  1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
OJ L 102, 12.04.2012, s.2

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení  333/2012/EU  o povolení přípravku hydrogenmravenčan draselný jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení  492/2006/ES
OJ L 108, 20.04.2012, s.3
Prováděcí nařízení  334/2012/EU  o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro výkrm králíků a pro králíky, kteří nejsou určeni k produkci potravin, a o změně nařízení  600/2005/ES  (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre)
OJ L 108, 20.04.2012, s.6

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2012/190/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o dočasné odchylky od pravidel původu stanovené v příloze II nařízení  1528/2007/ES  s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2321)
OJ L 102, 12.04.2012, s.9
Prováděcí nařízení  319/2012/EU, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady 847/96/ES  k rybolovným kvótám na rok 2012 přičítá určité množství převedené v roce 2011
OJ L 104, 14.04.2012, s.2
Prováděcí rozhodnutí 2012/203/EU,  kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Chile v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2012) 2446)
OJ L 109, 21.04.2012, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2012/208/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení  1528/2007/ES  s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2463)
OJ L 110, 24.04.2012, s.39

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení  326/2012/EU  o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2011/12 v příloze IX nařízení  1234/2007/ES  na „dodávky“ a „přímý prodej“
OJ L 106, 18.04.2012, s.11

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení  357/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  29/2012/EU  o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 113, 25.04.2012, s.5

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení  302/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  543/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  1234/2007/ES  pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 99, 05.04.2012, s.21
Prováděcí rozhodnutí 2012/213/EU  o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení  1528/2007/ES  s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o broskve, hrušky a ananas (oznámeno pod číslem C(2012) 2511)
OJ L 113, 25.04.2012, s.12
Směrnice 2012/12/EU, kterou se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
OJ L 115, 27.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení  366/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
OJ L 116, 28.04.2012, s.10

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2012/189/EU ze dne 26. března 2012 o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010
OJ L 102, 12.04.2012, s.1
Prováděcí nařízení  356/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  1239/2011/EU, pokud jde o lhůty pro podání nabídek pro druhé a následující dílčí nabídková řízení na dovoz cukru se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/2012
OJ L 113, 25.04.2012, s.4
Prováděcí nařízení  367/2012/EU, kterým se stanoví nezbytná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
OJ L 116, 28.04.2012, s.12

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Prováděcí nařízení  314/2012/EU, kterým se mění nařízení  555/2008/ES  a  436/2009/ES, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína
OJ L 103, 13.04.2012, s.21
Prováděcí nařízení  315/2012/EU, kterým se mění nařízení  606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
OJ L 103,  13.04.2012, s.38

Úřední věstník EU, 1. – 30. 4. 2012