Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2021

Vydáno: 24. 8. 2021
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:  Úřední věstník Evropské unie – EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Rozhodnutí 2021/1112/EU ze dne 25. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/767/EU, pokud jde o prodloužení mandátu členských organizací v rámci skupin pro občanský dialog, které se zabývají záležitostmi v oblasti společné zemědělské politiky
OJ L 239, 07/07/2021, s. 24
Prováděcí nařízení 2021/1135/EU, kterým se pro rok 2021 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 245, 12/07/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1219/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/128/EU, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
OJ L 267, 27/07/2021, s. 14 

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2021/1084/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4947)  
OJ L 235, 02/07/2021, s. 14
Prováděcí nařízení 2021/1090/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 236, 05/07/2021, s. 10
Nařízení 2021/1140/EU ze dne 5. května 2021, kterým se mění nařízení 2020/687/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu 
OJ L 247, 13/07/2021, s. 50
Prováděcí nařízení 2021/1141/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 247, 13/07/2021, s. 55
Prováděcí nařízení 2021/1146/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5279)  
OJ L 247I, 13/07/2021, s. 1
Nařízení 2021/1176/EU, kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení 999/2001/ES, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz 
OJ L 256, 19/07/2021, s. 56
Prováděcí nařízení 2021/1178/EU, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie 
OJ L 256, 19/07/2021, s. 63
Prováděcí rozhodnutí 2021/1186/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5429)  
OJ L 257, 19/07/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/1205/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení  2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 261, 22/07/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/1248/EU o opatřeních pro správnou distribuční praxi veterinárních léčivých přípravků v souladu s nařízením 2019/6/EU
OJ L 272, 30/07/2021, s. 46

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/1098/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 24-epibrassinolid, výtažek z cibule Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 238, 06/07/2021, s. 5
Rozhodnutí 2021/1102/EU ze dne 28. června 2021, jímž se Komise žádá o předložení studie, která mapuje situaci v Unii a možnosti týkající se dovozu, hodnocení, produkce, uvádění na trh a používání činitelů biologické kontroly ze skupiny bezobratlých na území Unie, a s ohledem na výsledky této studie případně o předložení návrhu
OJ L 238, 06/07/2021, s. 81
Nařízení 2021/1110/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 239, 07/07/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/1177/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/408/EU, pokud jde o vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek považovaných za látky, které se mají nahradit 
OJ L 256, 19/07/2021/, s. 60
Prováděcí nařízení 2021/1191/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky klopyralid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 258, 20/07/2021, s. 37
Nařízení 2021/1247/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro mandestrobin v hroznech a jahodách 
OJ L 272, 30/07/2021, s. 33

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/1121/EU, kterým se upřesňují podrobnosti ohledně statistických údajů, jež mají být předloženy členskými státy, pokud jde o kontroly výrobků vstupujících na trh Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy 
OJ L 243, 09/07/2021, s. 37

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2021/1156/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie 
OJ L 249, 14/07/2021, s. 87
Nařízení 2021/1175/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití polyalkoholů v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie 
OJ L 256, 19/07/2021, s. 53

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/1165/EU, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy 
OJ L 253, 16/07/2021, s. 13
Nařízení 2021/1189/EU ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů 
OJ L 258, 20/07/2021, s. 18

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí rozhodnutí 2021/1161/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/891/EU a prováděcí rozhodnutí 2017/1211/EU, 2017/1212/EU, 2017/2449/EU, 2019/2085/EU a 2019/2086/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 5148)  
OJ L 252, 15/07/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/1185/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/2450/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 5140)  
OJ L 257, 19/07/2021, s. 3

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/1199/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v granulích nebo mulčích používaných jako výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích 
OJ L 259, 21/07/2021, s. 1
Nařízení 2021/1237/EU o změně nařízení 651/2014/EU, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 
OJ L 270, 29/07/2021, s. 39

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2021/1157/EU o postoji, který má být zaujat jménem Unie v reakci na jednostranné prohlášení Spojeného království, kterým se stanoví postup, který hodlá zavést, pokud jde o dovoz masných výrobků z Velké Británie do Severního Irska v období od 1. července do 30. září 2021
OJ L 249, 14/07/2021, s. 99

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1246/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 272, 30/07/2021, s. 30

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2021/1139/EU, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení 2017/1004/EU
OJ L 247, 13/07/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/1167/EU ze dne 27. dubna 2021, kterým se na období od roku 2022 zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 253, 16/07/2021, s.51

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2021/1096/EU ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2019/787/EU, pokud jde o ustanovení o označování směsek
OJ L 238, 06/07/2021, s. 1
Nařízení 2021/1235/EU ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení 2019/787/EU o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku
OJ L 270, 29/07/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1236/EU ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2019/787/EU, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu
OJ L 270, 29/07/2021, s. 10

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 30. 7. 2021