Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2019

Vydáno: 9. 8. 2019
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2019/07/direct-access.html?ojYear=2019

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2019/1174/EU, kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 1307/2013/EU
OJ L 183, 09/07/2019, s. 12

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2019/1147/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5178) 
OJ L 181, 05/07/2019, s. 91
Prováděcí nařízení 2019/1162/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie
OJ L 182, 08/07/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1177/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o dovoz želatiny, dochucovacích masových výtažků a tavených/škvařených tuků
OJ L 185, 11/07/2019, s. 26
Prováděcí rozhodnutí 2019/1185/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5340) 
OJ L 185, 11/07/2019, s. 52
Prováděcí rozhodnutí 2019/1206/EU, kterým se mění část 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod se psy, kočkami a fretkami (oznámeno pod číslem C(2019) 5210) 
OJ L 190, 16/07/2019, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2019/1212/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5436) 
OJ L 191, 17/07/2019, s. 14
Rozhodnutí 31/2019/EHP ze dne 29. března 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1219]
OJ L 192, 18/07/2019, s. 40
Rozhodnutí 99/2019/EHP ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2019/1229]
OJ L 192, 18/07/2019, s. 53
Prováděcí rozhodnutí 2019/1247/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5533) 
OJ L 194, 22/07/2019,s. 27
Prováděcí rozhodnutí 2019/1270/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5737) 
OJ L 200, 29/07/2019, s. 44
Prováděcí rozhodnutí 2019/1273/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2019) 5777) 
OJ L 201, 30/07/2019, s. 6

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2019/1137/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky dimethenamid-P a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 180, 04/07/2019, s. 3
Prováděcí nařízení 2019/1138/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka florpyrauxifen-benzyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 180, 04/07/2019, s. 8
Nařízení 2019/1176/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro methylester kyseliny 2,5-dichlorbenzoové, mandipropamid a profoxydim v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 185, 11/07/2019, s. 1
Prováděcí nařízení 2019/1262/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/1141/EU za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii
OJ L 199, 26/07/2019, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2019/1139/EU, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o úřední kontroly potravin živočišného původu v souvislosti s požadavky na informace o potravinovém řetězci a na produkty rybolovu a s odkazy na uznané testovací metody pro mořské biotoxiny a testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko
OJ L 180, 04/07/2019, s. 12
Prováděcí nařízení 2019/1249/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 195, 23/07/2019, s. 5

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2019/1125/EU ze dne 5. června 2019 o povolení zinečnatého chelátu síranu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 177, 02/07/2019, s. 77

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2019/1198/EU o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 189, 15/07/2019, s. 8
Rozhodnutí 2019/1268/EU o navrhované občanské iniciativě s názvem „Skoncujme s věkem plastů v Evropě“ (oznámeno pod číslem C(2019) 4974)
OJ L 200, 29/07/2019, s. 33
Prováděcí nařízení 2019/1286/EU o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení 2016/1037/EU
OJ L 202, 31/07/2019, s. 81

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2019/1134/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES a rozhodnutí 2015/2099/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (oznámeno pod číslem C(2019) 4626)
OJ L 179, 03/07/2019, s. 25
Rozhodnutí 2019/1178/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro spolupráci zřízeném Dohodou o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou San Marino na straně druhé, pokud jde o použitelná ustanovení o ekologické produkci a označování ekologických produktů a opatření pro dovoz ekologických produktů
OJ L 185, 11/07/2019, s. 30

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Rozhodnutí 2019/1184/EU o navrhované občanské iniciativě s názvem „Pěstujme vědecký pokrok: na plodinách záleží!“ (oznámeno pod číslem C(2019) 4975)
OJ L 185, 11/07/2019, s. 50
Prováděcí rozhodnutí 2019/1195/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/730/ES, 2008/837/ES, 2009/184/ES, 2011/354/EU, prováděcí rozhodnutí 2012/81/EU, 2013/327/EU, 2015/690/EU, 2015/697/EU, 2015/699/EU, 2016/1215/EU, 2017/1208/EU a 2017/2451/EU, pokud jde o držitele povolení a zástupce pro uvádění geneticky modifikované sóji, bavlny, řepky olejné a kukuřice na trh (oznámeno pod číslem C(2019) 5093) 
OJ L 187, 12/07/2019, s. 43
Prováděcí nařízení 2019/1272/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, a prováděcí rozhodnutí 2017/2078/EU, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 201, 30/07/2019, s. 3

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2019/1143/EU ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty
OJ L 181, 05/07/2019, s. 2
Prováděcí rozhodnutí 2019/1194/EU o identifikaci látky 4-terc-butylfenol (PTBP) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení 1907/2006/ES (oznámeno pod číslem C(2019) 4987) 
OJ L 187, 12/07/2019, s. 41

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2019/1266/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 200, 29/07/2019, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2019/1203/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly
OJ L 189, 15/07/2019, s. 73

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2019/1256/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/943/EU o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti
OJ L 196, 24/07/2019, s. 3

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2019/1251/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 195, 23/07/2019, s. 18

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Úřední věstník EU,  1. – 31. 7. 2019