Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2018

Vydáno: 3. 9. 2018
Autor: berankova1

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/07/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2018/995/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
OJ L 178, 16/07/2018, s. 4

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí rozhodnutí 2018/945/EU o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů
OJ L 170, 06/07/2018, s. 1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/950/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4321)
OJ L 167, 04/07/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/954/EU, kterým se stanoví některá ochranná opatření s cílem zabránit šíření moru malých přežvýkavců v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2018) 4374)
OJ L 168, 05/07/2018, s. 7
Nařízení 2018/969/EU, kterým se mění příloha V nařízení 999/2001/ES, pokud jde o požadavky na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z malých přežvýkavců
OJ L 174, 10/07/2018, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2018/971/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4460)
OJ L 174, 10/07/2018, s. 20
Prováděcí rozhodnutí 2018/998/EU, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Chorvatska pro herpesvirózu koi (KHV), status Finska pro infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), seznam oblastí Irska prostých bonamiózy (Bonamia ostreae) a seznam oblastí Spojeného království prostých marteiliózy (Marteilia refringens), a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o seznam oblastí Spojeného království prostých ostreid herpesviru 1 μvar (OsHV-1 μVar) (oznámeno pod číslem C(2018) 4381)
OJ L 178, 16/07/2018, s. 9
Prováděcí rozhodnutí 2018/1008/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4771)
OJ L 180, 17/07/2018, s. 72
Prováděcí rozhodnutí 2018/1036/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4875)
OJ L 185, 23/07/2018, s. 29
Prováděcí rozhodnutí 2018/1044/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 4795) 
OJ L 188, 25/07/2018, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2018/1068/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 5121) 
OJ L 192, 30/07/2018, s. 43
Prováděcí nařízení 2018/1076/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky isofluran podle maximálního limitu reziduí
OJ L 194, 31/07/2018, s. 41

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/935/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/88/EU, kterým se dočasně pozastavuje dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Bangladéše, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2018) 3997)
OJ L 165, 02/07/2018, s. 40
Nařízení 2018/960/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro lambda-cyhalothrin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 169, 06/07/2018, s. 27
Prováděcí nařízení 2018/1019/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky oxasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU 
OJ L 183, 19/07/2018, s. 14
Prováděcí nařízení 2018/1043/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamidon a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 188, 25/07/2018, s. 9
Nařízení 2018/1049/EU, kterým se mění příloha I nařízení 396/2005/ES
OJ L 189, 26/07/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/1060/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky trifloxystrobin a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 27/07/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/1061/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky karfentrazonethyl a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 190, 27/07/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/1075/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Ampelomyces quisqualis kmen AQ10 jako účinné látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 194, 31/07/2018, s. 36

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2018/941/EU, kterým se mění nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a prováděcí nařízení 885/2014/EU
OJ L 166, 03/07/2018, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2018/1067/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2018) 4804) 
OJ L 192, 30/07/2018, s. 36

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2018/982/EU o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro kuřata na výkrm a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Novus Europe N.A./S.V.)
OJ L 176, 12/07/2018, s. 13
Prováděcí nařízení 2018/983/EU o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat k reprodukci (držitel povolení DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)
OJ L 176, 12/07/2018, s. 17
Prováděcí nařízení 2018/1039/EU o povolení octanu měďnatého monohydrátu, uhličitanu-dihydroxidu měďnatého monohydrátu, chloridu měďnatého dihydrátu, oxidu měďnatého, síranu měďnatého pentahydrátu, chelátu mědi aminokyselin hydrátu, chelátu mědi a bílkovinných hydrolyzátů, měďnatého chelátu glycinu hydrátu (v pevné formě) a měďnatého chelátu glycinu hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 1334/2003/ES, 479/2006/ES a 349/2010/EU a prováděcích nařízení 269/2012/EU, 1230/2014/EU a 2016/2261/EU
OJ L 186, 24/07/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/1079/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 28343 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG)
OJ L 194, 31/07/2018, s. 131
Prováděcí nařízení 2018/1080/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm a kuřice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France SAS)
OJ L 194, 31/07/2018, s. 134
Prováděcí nařízení 2018/1081/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
OJ L 194, 31/07/2018, s. 137

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2018/949/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 167, 04/07/2018, s. 3

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí nařízení 2018/991/EU, kterým se povoluje uvedení hydrolyzátu lysozymu z bílků ze slepičích vajec na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 177, 13/07/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/1011/EU, kterým se povoluje rozšíření množství použití žampionů ošetřených UV zářením jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 181, 18/07/2018, s. 4
Prováděcí nařízení 2018/1018/EU, kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 183, 19/07/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/1032/EU, kterým se povoluje rozšíření použití oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 185, 23/07/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/1023/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2017/2470/EU, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny
OJ L 187, 24/07/2018, s. 1

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 2018/931/EU, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 2016/1036/EU
OJ L 165, 02/07/2018, s. 13
Nařízení 2018/968/EU, kterým se doplňuje nařízení 1143/2014/EU, pokud jde o posuzování rizik souvisejících s invazními nepůvodními druhy
OJ L 174, 10/07/2018, s. 5
Rozhodnutí Rady přidružení EU-Turecko č. 1/2018 ze dne 27. března 2018, kterým se mění protokol 2 k rozhodnutí č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty [2018/1029]
OJ L 184, 20/07/2018, s. 10
Rozhodnutí Výboru EU-Ukrajina pro přidružení ve složení pro obchod č. 2/2018 ze dne 14. května 2018 o přepočítání údajů v seznamu odstraňování cel z vývozu a ochranných opatření u cel z vývozu, kterým se mění příloha I-C a I-D kapitoly 1 hlavy IV Dohody o přidružení [2018/1045]
OJ L 188, 25/07/2018, s. 17
Nařízení 2018/1063/EU ze dne 16. května 2018, kterým se mění a opravuje nařízení 2015/2446/EU, kterým se doplňuje nařízení 952/2013/EU, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
OJ L 192, 30/07/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/1064/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 192, 30/07/2018, s. 29

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2018/981/EU, kterým se mění seznam brazilských zařízení, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených pro lidskou spotřebu do Unie
OJ L 176, 12/07/2018, s. 11

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2018/1027/EU, kterou se mění směrnice 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum
OJ L 184, 20/07/2018, s. 4

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník EU,  1. – 31. 7. 2018